Bliv sammen med din organisation, klædt på til at arbejde med konkrete netværksinddragende metoder til samarbejdet med børn, unge, forældre og netværk i både det forebyggende arbejde og i myndighedssagsbehandlingen. Understøt anvendelsen i praksis med en fælles implementeringsplan i kommunen.

På dette fem-dages praksiskursus, bliver I som kommune styrket i brugen af konkrete netværksinddragende metoder, hvor barnet, den unge og netværket er i centrum for både beslutninger og løsninger. Samtidig udarbejder I en plan for implementering af metoderne i jeres faglige praksis.

Et praksiskursus rummer en række moduler, hvoraf nogle er obligatoriske og andre valgfrie. Modulerne kan skaleres op og ned i omfang og varighed, ligesom indholdet tilpasses jeres kommunes behov. Praksiskurset i netværksinddragende metoder har følgende moduler:

Modul 1: Ledelsesdag med ledelse og nøglepersoner (obligatorisk).

Modul 2: Netværksinddragende metoder (obligatorisk).

Modul 3: Det svære samarbejde (valgfrit).

Modul 4: Opfølgning på handleplan (obligatorisk).

Modul 5: Opfølgning og implementering af praksiskursus (obligatorisk).

Undervisningen løber over fem dage, fra 9.00 – 15.30 (på nær dag 1, der er en halv dag). På første og sidste dag er fokus på, hvordan implementering af netværksinddragende metoder implementeres i faglig praksis (modul 1 og 5). Derudover er der tre fagspecifikke moduler med forskellige fokusområder (modul 2,3,4). Det aftales med den enkelte kommune, hvilke moduler, der skal indgå, hvordan de skal vægtes samt hvilke specifikke metoder og redskaber, der skal undervises i på det enkelte kursus.

Når I er færdig med praksiskurset, har I styrket jeres kompetencer til at:

 • Sætte barnet, den unge og netværket i centrum for både beslutninger og løsninger.
 • Arbejde ud fra et inddragende mindset relateret til barnets ret og værdien af relationer og netværk.
 • Sætte barnets eller den unges perspektiver centralt.
 • Anvende netværksinddragende metoder og redskaber.
 • Facilitere netværksmøder.
 • Håndtere svære samarbejdsrelationer med konfliktnedtrappende tilgange.
 • Inddrage barnet, den unge, forældre og netværk i handleplansarbejdet.
 • Gennemføre netværksmøder til opfølgning af handleplaner.
 • Understøtte implementering af netværksinddragende metoder i egen praksis.

Samlet set har I styrket jeres kompetencer til at foretage kvalificerede, refleksive valg fra situation til situation i mødet med barnet, den unge og dets betydningsfulde netværk.

Er I en taskforce-kommune? Så har vi et særligt forløb til jer >>

Formøder mellem kursusleverandøren og ledelsen i kommunen

Inden afholdelse af et praksiskursus, skal der afholdes et formøde mellem VIA University College, Københavns Professionshøjskole eller Professionshøjskolen Absalon og ledelsen hos jer. Mødet er en forventningsafstemning om praktiske forhold, som datoer og deltagere, samt den indholdsmæssige målretning af kurset. 

 

Undervisere

Birgit Koldsø, lektor på Efter- og videreuddannelsen VIA University College, socialfaglig underviser og forsknings- og udviklingsmedarbejder på børn- og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver i børne- og familieafdelinger på myndighedsområdet samt internationale erfaringer fra socialt arbejde. Særlig viden om inddragelse og samtaler med børn, unge og familier, netværksarbejde og netværksinddragende metoder, multiteoretisk praksis og procesfacilitering.

Maria Bülow, lektor på Efter- og videreuddannelsen VIA University College, socialfaglig underviser og forsknings- og udviklingsmedarbejder på børn- og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver i børn- og familieafdelinger på myndighedsområdet. Særlig viden om inddragelse og samtaler med børn og unge, herunder børn og unge med funktionsnedsættelser og socialt arbejdes organisering. 

Alice Fredgaard Thams, lektor på Socialrådgiveruddannelsen VIA University College, psykolog underviser og forsknings- og udviklingsmedarbejder på børn- og ungeområdet og inden for organisation. Tidligere klinisk psykolog på børn- og familieområdet, arbejdet med supervision, udredning og behandling, og også børnegrupper. Særlig viden om socialt arbejde i en international kontekst, om inddragelse og samtaler med børn og unge i udsatte positioner samt om netværksinddragende metoder.

Louise Harkes, Ph.d. med fokus på systematisk sagsbehandling målrettet udsatte børn og unge, lektor på socialrådgiveruddannelsen Absalon samt forsknings- og udviklingsmedarbejder på børneområdet. Tidligere afdelingsleder i børnefamilieafdelingen i Københavns Kommune. Stor erfaring med netværksinddragelse og har udviklet undervisningsmateriale og undervist om dette tema for sagsbehandlere i praksis. Louises forskning har omhandlet inddragelse af unge, hvor hun har samarbejdet tæt med De Anbragtes Vilkår ift. at kvalificere og målrette undervisningen på feltet.

Karin Brantbjerg Madsen, lektor på socialrådgiveruddannelsen Absalon, supervisoruddannelse fra Dispuk 2022. Tidligere socialrådgiver og koordinator. Stor erfaring og nuanceret forståelse af inddragelse af børn og unge, netværksinddragelse, samt metoder, som knytter sig til områderne. Karin har udviklet undervisningsmateriale og undervist om dette tema for sagsbehandlere i praksis, og er vant til at arbejde med omsætning af nyeste forskning og viden til praksis.

Dorte Dangaard, adjunkt på socialrådgiveruddannelsen Absalon og underviser på efter- og videreuddannelsesområdet i systematisk sagsbehandling. Tidligere Socialrådgiver og VISO-specialist på tilbud til unge med psykosociale udfordringer. Dorte har stor praksiserfaring inden for myndighedsarbejde for anbragte børn og unge, og er specialiseret i netværksinddragende metoder og implementering af metoderne.

Mona Westphal Sørensen har et stærkt tværfagligt afsæt i mange års praksis på det socialpædagogiske og specialiserede socialfaglige felt, særligt vedr. børn og unge i udsatte positioner, og er bl.a. tilknyttet forskningsprojektet ”Styrket børneinddragelse i det familieretlige system”, med fokus på at kvalificere forskningen samt bistå planlægning af projektets praktiske dele, særligt ift. kommunikation med og om børn og deres netværk og udvikling af metoder og undervisningsmateriale.

Andrey Lukyanov-Renteria, Ph.d. Politisk Sociologi, lektor på socialrådgiveruddannelsen Absalon og underviser på efter- og videreuddannelsen på børneområdet, bl.a. i forhold til systematisk sagsbehandling. Andrey har stærk socialfaglig viden om netværksinddragende metoder, bl.a. ifm. deltagelse i projekt med Socialstyrelsen om progression og systematisk opfølgningspraksis samt udviklet og undervist i kurser om inddragelse, samt Signs og Safety.

Camilla Boelskifte, socialfaglig konsulent, kandidat i socialt arbejde ved Aalborg Universitet. Afdelingsleder, myndighed for børn og unge i Furesø Kommune samt tilknyttet som lektor på socialrådgiveruddannelsen Absalon. Camilla har undervist på efter- og videreuddannelsesområdet i netværksinddragende metoder, metoder i socialt arbejd med udsatte børn og unge mindset og tilgange ift. Den gode børne inddragelse samt hvad der kendetegner den gode anbringelse.

Mette Larsen, Socialfaglig adjunkt på Socialrådgiveruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole og antropolog. Mette har mange års erfaring i at undervise kommunalt ansatte medarbejdere i netværksinddragende metoder, inddragelse af børn i tilsyn og skriftlig kommunikation i børnesager. Mette er forfatter til bogen (2022) Blikke fra dem du skriver om. Børn og unges aktindsigt. Akademisk Forlag.

Anne Homann Bjerregaard, Lektor på Socialrådgiveruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiver og kandidat i socialt arbejde (cand.soc) Anne har arbejdet med børne og unge samt deres familier som socialrådgiver i 15 år. Anne har særlige kompetencer i det udviklingsstøttende arbejde og i forhold til netværksinddragende metoder.

Sandra Krebs-Hille, Socialfaglig adjunkt på Socialrådgiveruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiver og Kandidatgrad i familieterapi og systemisk praksis, MSc. VID Specialized University, Oslo. Indgående viden om samt praktisk erfaring med udsatte børneområdet igennem 22 år. Både som socialrådgiver, familiebehandler, som konsulent og som leder. Særligt fokus på inddragelse af forældre og børn og unge i sagsbehandling og foranstaltning.  

Rikke Nylander, aut. psykolog, selvstændig psykolog i Metaløft, klinisk psykolog, supervisor og socialfaglig underviser på børn og ungeområdet. Tidligere ansat som familiebehandler, konsulent og afdelingsleder hos børne- og familieafdelinger på myndigheds- og udførerområdet. Har særlig viden om inddragelse og samtaler med børn, unge og familier, netværksarbejde, netværksinddragende metoder og procesfacilitering samt ledelse og faglig ledelse.

 Malou Dessau, cand.psych.aut. og Master i Børn og Unge. Selvstændig organisationskonsulent, supervisor og socialfaglig underviser på børn og ungeområdet. Tidligere ansat som familiebehandler, faglig konsulent og afdelingsleder i familiehuse på myndigheds- og udførerområdet i Københavns kommune. Har særlig viden om inddragelse og samtaler med børn, unge og familier, netværksinddragelse, møde- og procesfacilitering samt ledelse og faglig ledelse.

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon for Social- og Boligstyrelsen. Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens Børnekatalog – et kursustilbud målrettet kommunale sagsbehandlere og deres samarbejdspartnere på det udsatte børne- og ungeområde. Børnekataloget administreres af Komponent – Kommunernes Udviklingscenter.

Varighed: 5 dage
Se hvad prisen inkluderer
Kurserne er finansieret af Social- og Boligstyrelsen og kan derfor afholdelse gratis i egen organisation med 15-40 deltagere
Er du i målgruppen?

Kursets målgruppe er myndighedssagsbehandlere og ledere. Derudover kan medarbejdere fra almenområdet deltage, herunder personale i dagtilbud, skoler, PPR samt leverandører af indsatser. Sammen med kommunen tages der stilling til, hvilke medarbejdere, der skal deltage, herunder om der er moduler, der målrettes udvalgte grupper af medarbejdere.

 

Moduler

 • Mindset ift. inddragelse af netværk.
 • Strategisk og organisatorisk understøttelse af netværksinddragelse i praksis.
 • Opstart af implementeringsplan.
 • Børnesyn, mindset og inddragelse.
 • Metoder til netværksinddragelse.
 • Facilitering af netværksmøder.
 • Traume og mentaliseringsforståelse.
 • Konflikthåndtering og -nedtrapning.
 • Facilitering af samarbejdsprocesser.
 • Netværkets inddragelse ift. handleplan og opfølgning.
 • Netværksmøder som værktøj til opfølgning.
 • Mødefacilitering.
 • Medarbejdernes læring fra kurset.
 • Input fra medarbejdere til implementeringsfasen.
 • Der arbejdes videre med implementeringsplanen (ledere og nøglemedarbejdere).

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Birgit Koldsø
Lektor | Projektleder
Birgit Koldsø
Tlf.
8755 1969