Hvad siger de forskellige love om én plan, helhedsorientering, inddragelse af borgeren mv., og hvordan hænger lovene sammen? Deltag i dette endagskursus med jurist Susanne Wiederquist og bliv klogere

Vi har flere gældende love, som indeholder elementer om koordinering af indsats, helhedsorientering i indsatsen, én plan for borgen, inddragelse af borgeren mv. Og i foråret 2020 kan vi forvente at se et lovforslag til en ny hovedlov om rammerne for en helhedsorienteret indsats.

Ønsket om at arbejde helhedsorienteret og tværfagligt er ikke nyt for kommunerne – men hvilke muligheder er der, og hvad får borgeren ud af det? Flere kommuner indgår i frikommuneforsøg om Én plan for sammenhængende indsats sammen med borgeren. Af rapporten om midtvejsevalueringen af forsøget, fremgår det at:

”Det er lykkedes at skabe en indsats, som en række borgere oplever som et markant forbedret samarbejde med kommunen. De oplever en bedre relation, bedre støtte til at opnå deres mål, bedre tilgængelighed og en højere grad af målrettethed og tempo i deres forløb”.

”Over 80 % af lederne og medarbejderne er enten overvejende eller meget enige i, at borgeren har fået udarbejdet én plan frem for flere forskellige. Også en stor andel af borgerne oplever at have én plan”.

Men rapporten viser også at der fortsat er sten på vejen:

”Det er muligt mundtligt at aftale én plan med borgeren, men der er stadig flere forskellige planer, der skal dokumenteres i de forskellige fagsystemer. Set ud fra et sagsbehandlersynspunkt er det derfor ikke entydigt, at der kun er én plan”.

”Én plan er ofte primært en mundtlig plan eller en plan, der er tegnet på en tavle eller et stykke papir. Det er ikke en koordineret tværgående plan i e-boks, der gør forskellen for borgerne”.

”Der er også borgere, der har udfordringer med at reflektere. Her kan det være en udfordring at anvende én plan som dialogværktøj, fordi det lægger op til en fælles refleksion”.

Der er således erfaringer fra frikommuneforsøget, som kommunerne kan lære af, men også en del udfordringer, der skal tages hånd om, før kommunerne har implementeret én plan. Forhåbentlig vil den kommende nye Hovedlov understøtte en succesfuld implementering af én plan for borgere med komplekse problemer.

Når den nye hovedlov er klar, er vi i Komponent klar. Komponent udbyder sammen med jurist Susanne Wiederquist et kursus hvor du kan blive klogere på gældende og kommende love på området.

På kursusdagen tager vi afsæt i loven om En helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer samt lovforslag til ny hovedlov. Vi ser bl.a. på:

  • Hvad der er gældende lov og hvad der kommer til ift. ny lovgivning?
  • Hvilke intentioner der er bag lovene?
  • Hvad det skaber af dilemmaer i opgaveløsningen og ikke mindst muligheder for jer praktikere i kommunerne?
  • Hvilken værdi skaber lovene og samarbejdet med kommunen for borgerne?
Varighed: 1 Dag
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker forplejning og eventuel undervisningsmateriale. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.
Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere inden for social- og beskæftigelsesområdet samt det kommunale sundhedsområde.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted