Få styrket dine juridiske og metodiske kompetencer, så du kan medvirke til helhedsorienteret myndighedsbehandling.

Få de bedste forudsætninger for at kunne medvirke til en helhedsorienteret myndighedsbehandling med afsæt i et nyt mind-set, som har fokus den løsningsfokuserede dialog, der kan og skal skabe værdi i forhold til samfund, borgere og virksomheder.

Samskabelsesperspektiver, rolleforståelse og relationsforståelse er derfor grundpræmissen i fagets juridiske og metodiske tilgang samtidig med, at dit tværfaglige blik skærpes, når lovområdernes indbyrdes sammenhæng kobles.

Modulet vil styrke dine juridiske og metodiske kompetencer med afsæt i servicemålsaftalens vilkårs- og mulighedsrum. Modulet har også et særligt fokus på den ændrede myndighedsrolle, hvor forhåndsdialog og et løsningsfokuseret mind-set er et grundvilkår.

Modulet vil således som baggrundstæppe for byggeloven og bygningsreglementet fokusere på at styrke dine kompetencer, så borgere og erhvervsliv kan føle sig mødt, hørt og forstået.

Indhold

Modulet vil som baggrundstæppe for byggeloven og bygningsreglementet fokusere på at styrke den studerendes kompetencer, så borgere og erhvervsliv kan føle sig mødt, hørt og forstået.

 • Personlige og faglige forudsætninger for at medvirke til en kvalificeret byggesagsbehandling på et stærkt juridisk metodefundament ud fra en helhedsforståelse og en indsigt i lovområdernes indbyrdes sammenhæng
 • Forståelse for byggesagsområdets lovområder – byggeloven og bygningsreglementet samt relationen til planloven, herunder kunne navigere og gøre brug af loven i forhold til myndighedsafgørelser og kvalitetsforbedringer
 • Forståelse for og kompetencer til at kunne se potentialer for øget effektivitet i den kommunale byggesagsbehandling, herunder i en digitaliseringsammenhæng
 • Udvikle kompetencer i rolleforståelse, relationer til kollegaer og samspil med eksterne aktører i et samskabelsesperspektiv, herunder at kunne tage selvstændigt initiativ til at igangsætte nye udviklingstiltag og inspirere kollegaer hen mod fremtidens kommunale byggesagsbehandling
 • Kompetencer til at se sig selv i rollen, skabe udvikling i kommunen og få forståelse for den baggrund, der ligger til grund for udvikling, konsultative og kommunikative færdigheder – herunder viden om personlig udvikling og dybere forståelse for menneskelig adfærd. Disse kompetencer sætter byggesagsbehandleren i stand til at agere endnu mere bevidste, ansvarlige og proaktivt i deres arbejde.

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • forstå bredden og sammenhængen i byggesagsbehandlingens opgaver, herunder sammenhæng i forhold til øvrige forvaltningsområder
 • have sammenhængende indsigt i lovgrundlaget og lovhierarkiet for kommuners og regioners styrelse, herunder hvorledes den offentlige sektor og det politiske system er opbygget og udviklet i det demokratiske Danmark
 • kunne reflektere over de værdier og politiske strømninger, der er med til at påvirke byggesagsbehandlingens rammevilkår, herunder ændringer i perspektiver på myndighedsrollen
 • forstå, hvordan korrekt byggesagsbehandling gennemføres ved hjælp af juridisk metode og håndtering af relevant lovgivning
 • forstå grundlæggende kommunikationsforståelser og basal servicepsykologi i byggesagsbehandlingen.

De studerende skal

 • kunne anvende relevante love og arbejde metodisk og systematisk med dem, således at de kan anvende dem på konkrete problemstillinger i deres daglige arbejde med byggesagsbehandling i en digital kontekst
 • få bedre forudsætninger for at deltage i en sammenhængende sagsbehandling og opgaveløsning og i forskellige samarbejdsformer, herunder samarbejde med selskaber på fx forsyningsområdet
 • blive i stand til at medvirke til forvaltningsretlig og etisk korrekt myndighedsudøvelse og vejledning
 • blive i stand til at analysere konkrete henvendelser/sager, opstille forskellige løsningsmuligheder og vurdere, hvordan sagstypen kan behandles.

De studerende skal

 • kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • kunne udvikle egen praksis i en struktureret sammenhæng
 • opnå større forståelse for egen rolle, funktion og positionering som byggesagsbehandler med indsigt i og respekt for eksterne interesser og i samspil med andre fagområder
 • kunne varetage koordinatorrollen i komplekse byggesager
 • opnå indsigt i, hvordan man som byggesagsbehandler kan navigere klogt, legalt og etisk forsvarligt i krydspresset mellem forskellige interesser og logikker, herunder kommunikation og servicepsykologi
 • kunne håndtere konfliktfyldte byggesagsbehandlingssager på en professionel og konstruktiv måde
 • kunne reflektere over egen rolle i sammenhæng med omverdenen og i forhold til den kommunale organisation samt egen fremtidige kompetenceudvikling hertil
 • have indsigt og forståelse for samspillet med det politiske niveau.

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med 1 døgns forberedelsestid

Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
ECTS: 10
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Er du i målgruppen?

Administrative medarbejdere, som fx sidder med byggesagsscreening og byggesagsklargøring

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen