På fire dage får du viden og værktøjer, der medvirker til, at du som leder i endnu større udstrækning kan tænke økonomiarbejdet ind som et aktivt ledelsesværktøj til at nå dine faglige mål.

Økonomiopgaverne fylder mere og mere for ledere landet over. Budgetterne er komplekse, og ønsket om at finde besparelser og effektiviseringer øger behovet for også at kunne arbejde aktivt med økonomien lokalt.

Spørgsmål, undren og overvejelser om ”økonomi” kan have mange former. Nogen spørgsmål kan være:

”Hvorfor hænger mit vikarbudget ikke sammen?”
”Har jeg råd til at ansætte flere?”
”Jeg forstår ikke prognoserne fra forvaltningen – hvorfor rammer de aldrig?”

Hidtil har mange kommunale ledere måske mest opfattet budgettet som ”pligtarbejde” til den øvrige kommunale forvaltning og ikke udnyttet de muligheder og viden, som ligger i at arbejde med budget som leder. Der er dog en stigende efterspørgsel efter kompetencer til netop at tænke økonomiarbejdet ind som et aktivt ledelsesredskab, fordi det styrker rollen som leder.

På det 4 dages kursus får du:

- Viden og forståelse for det daglige økonomiarbejde i forbindelse med din ledelsesopgave.
- Inspiration og kompetencer til at tage fat på kommende års budget- og økonomiarbejde lokalt.
- Forståelse og viden om den generelle kommunale økonomi samt udviklingen på institutionsniveauet i bred forstand.
- Inspiration fra praksiserfaringer.
- Forståelse for forskelligheder i økonomiarbejdet – også dem der bunder i den enkelte leders valg.
- Indsigt i og metoder til at følge op på, hvad pengene bruges til og dermed også mulighed for at stille spørgsmålet, om vi bruger dem på det rigtige både i forhold til effektiviseringer og målstyring.

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne og praksisnære øvelser. Der vil løbende blive gennemgået konkrete praksiserfaringer fra den kommunale verden. Samtidig vil der være fokus på gruppedrøftelser, som kan medvirke til, at deltagerne både udveksler egne erfaringer og får kendskab til de forskelle, der gælder mellem kommunerne, mellem politikområder og mellem de enkelte ledere.

 

Undervisere/ Oplægsholdere

Kurset er udviklet i samarbejde med Anne Heeager og Søren Jermiin Olesen, som har det faglige ansvar for hele forløbet og fungerer som hovedundervisere. I vil også blive præsenteret både for en ”lokal” leder, der på kurset holder oplæg i brugen af økonomi som et væsentligt ledelsesredskab, samt en ”central” leder fra en kommune, som holder oplæg om lokal ledelse og økonomistyring.

Anne Heeager, post.doc ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.
Anne har i mange år beskæftiget sig med forskellige aspekter af den kommunale økonomi – både forsknings- og undervisningsmæssigt og som administrativ medarbejder. I forbindelse med sit arbejde har Anne bl.a.:.
- Undervist i kommunaløkonomi på grund- og efteruddannelsesforløb ved Aarhus Universitet og på VIA.
- Forsket i, hvilken betydning organiseringen af den enkelte kommunes økonomi har for de ydelser, vi leverer som offentlig sektor.
- Løst opgaver vedrørende den kommunale økonomi i sit arbejde hos Aarhus Kommune, Børn og Unge, og som ansat i KL's Økonomiske Sekretariat.

Søren Jermin Olesen, Product Manager ved KMD.
Søren har 18 års erfaring i økonomifunktioner i Aarhus Kommune bl.a. som økonomichef for børn og unge-området og som budgetchef på ældreområdet. I forbindelse med sit arbejde har Søren bl.a.:
- Haft særlig fokus på den decentrale økonomiopgave der varetages på de ca. 400 institutioner, der er en del af Børn og Unge i Aarhus Kommune. I denne forbindelse har Søren været projektleder på udarbejdelsen af økonomistyringsværktøjet NemØkonomi, der i dag udbydes af KMD.
- Udarbejdet budgetmodeller både fra kassen til forvaltning og igen fra forvaltning og ned til de enkelte, decentrale institutioner.
- Forberedt og forelagt budget- og regnskabsmateriale til politisk behandling.

Anne Heeager og Søren Jermiin Olesen har forfattet lærebogen "Kommunaløkonomi", der vil blive anvendt og udleveret på kursets første dag. Bogen kan deltagerne læse i efter behov i forbindelse med undervisningen samt efterfølgende i det daglige arbejde.

Varighed: 4 dage
Se hvad prisen inkluderer

Prisen for alle fire dage er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. RABAT - tager du en kollega med, som også er decentral leder, vil I begge modtage en rabat på 10 % af prisen. Rabatten gælder 2 personer. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset er målrettet decentrale ledere, som direkte eller indirekte beskæftiger sig med økonomi, og hvis beslutninger i dagligdagen har betydning for anvendelsen af ressourcerne. Fokus vil særligt være på den økonomi og de udfordringer, der er væsentlige at forstå og forholde sig til som ledere af kommunale institutioner og ledere på underliggende niveauer i forvaltningen, dvs. ledere som er i frontlinjen i den kommunale service og i de borgernære opgaver.

Du kan være dagtilbudsleder, skoleleder, leder af et ældrecenter, teamleder, mellemleder i en fagforvaltning med selvstændigt økonomisk ansvar, administrativ leder, pædagogisk leder eller arbejde som leder på et andet kommunalt tilbud. Fælles er, at du er leder med økonomisk ansvar.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

RGS
Konsulent
Rikke Grynderup Steffensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash