Ved at gribe jeres kompetenceudvikling strategisk an, sikrer du, at de ressourcer, du bruger på kompetenceudvikling, reelt styrker jeres faglige praksis.

Med et rådgivningsforløb får du skræddersyet rådgivning gennem fem faser.

Deltagerne vil få støtte og sparring gennem fem faser, der samlet set udgør trinene i en strategisk kompetenceudviklingsproces.
Gennem dette arbejde vil deltagerne opleve et styrket fokus på den faglige praksis og på en styrket recoveryorienteret rehabiliterende tilgang gennem strategisk anvendelse og udvikling af tilbuddets kompetencer.

Når forløbet er færdigt, vil implementeringen af nye kompetencer i den daglige praksis være igangsat, og der vil være en plan for hvordan arbejdet med kompetenceudvikling skal gribes an fremadrettet.
Deltagere vil også opleve, at hele personalegruppen er involveret i bevægelsen mod en højere grad af recoveryorientering i indsatsen

Indhold

Rådgivningsforløbet gennemføres for et socialt tilbud eller for en kommunes samlede socialpsykiatriske område. Forløbet tilpasses det enkelte tilbud/den enkelte kommunes behov og strækker sig over mindst to måneder. Forløbet omfatter ca. seks dages rådgivning til ledelse og relevante medarbejdere og borgere.

I forløbet arbejdes der med alle fem faser i et strategisk kompetenceudviklingsforløb:

  1. Mål og kompetenceprofiler
  2. Kompetencebehov
  3. Plan for kompetenceudvikling
  4. Læringsaktiviteter
  5. Forankring

Som led i dette indgår ledelsessparring om sammenhæng mellem strategi, konkrete mål og den ønskede kompetenceprofil. Tilbuddet støttes i en systematisk afdækning og vurdering af kompetencebehovet og i at omsætte dette til en konkret plan.
Ledelsesgruppen bliver præsenteret for redskaber til at arbejde aktivt med organisatorisk læring. Endelig vil der blive arbejdet med forandringsledelse og implementeringsredskaber, der kan sikre forankringen af ny praksis.

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Rådgivningsforløbet er en del af Social- og Boligstyrelsens kursuskatalog om videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien – en del af det samlede initiativ om Styrket kvalitet i socialpsykiatrien. Kursuskataloget bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder.
Kursustilbuddet administreres af Komponent.

Undervisere/oplægsholdere

Christian Ahlmann Olesen, Partner, Implement (IM_)

Christian har arbejdet med ledelsesrådgivning inden for det kommunale social- og sundhedsområde i mere end 15 år.
Han fungerer som strategisk rådgiver og sparringspart for kommunale topledere i sit job som konsulent i Implement Consulting Group.
Christian har særligt erfaring med at kombinere et både styringsmæssigt, økonomisk og fagligt perspektiv i forandrings- og rådgivningsprojekter.

Jesper Henriksen, Implement (IM_)

Jesper arbejder som konsulent i Implement Consulting Group og har 20 års erfaring med analyse, undervisning, metodeudvikling og rådgivning på det specialiserede socialområde.
Jesper arbejder med ledelsesrådgivning på såvel tilbudsniveau som center- og forvaltningsniveau.
Erfaring fra både den akademiske verden, den offentlige forvaltning og den private rådgivningsbranche giver et særligt indblik i forholdet mellem praksis, viden og organisering i socialpsykiatrien.

Rikke Nyegaard Olesen, Seniorkonsulent, Implement (IM_)

Rikke er konsulent i Implement og har mere end 10 års erfaring som underviser, projektleder og leder fra den offentlige sektor.
Hun har beskæftiget sig med socialområdet i mange år blandt andet som leder i en større dansk kommune.
Rikke har særligt fokus og blik for forandringsledelse og det at skabe motivation og energi i forandringsprocesser i en travl hverdag.
De seneste år har Rikke arbejdet særligt med at implementere nye metoder i det voldsforebyggende arbejde på sociale døgntilbud.

Rikke Horup Sørensen, lektor ved Københavns Professionshøjskole (KP):

Rikke har mange års erfaring med undervisning, procesfacilitering og supervision af ledere og medarbejdere i den offentlige sektor på det socialfaglige område.
Rikkes fokus er særligt på faglig ledelse og ledelse af faglig udvikling og hun har gennem en årrække haft et tæt samarbejde med forvaltningerne i Københavns Kommune, med fokus på ledelsesudvikling og implementering af strategiske indsatsmål, f.eks. omstilling til recoveryorienteret rehabilitering på det socialpsykiatriske område.

Se hvad prisen inkluderer

Rådgivningsforløbet er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 og er derfor gratis.

Tryk på ‘Forløb tilpasset arbejdspladsen’ for at ansøge om et rådgivningsforløb til dit tilbud. Vi behandler ansøgningerne løbende.

Er du i målgruppen?

Deltagerne er tilbudsledere med ansvar for kompetenceudvikling og faglig ledelse.
Ligeledes kan det være forvaltningskonsulenter eller administrative medarbejdere, der arbejder med kompetenceudvikling på tværs af flere konkrete tilbud inden for det socialpsykiatriske felt.
En del af arbejdet handler om at organisere arbejdet med kompetenceudvikling, så alle relevante parter inddrages i dette – herunder borgere og medarbejdere.

I ansøgningsformularen bedes du fortælle, hvor mange deltagere, du forventer, at forløbet skal afholdes for.
Vi vil også gerne høre jeres motivation for at gennemføre kurset, så vi bedre kan forberede os.
Og endelig må I gerne forholde jer til, hvordan I vil sikre, at alle tilbud er inddraget, hvis I er flere tilbud om at ansøge.