Mennesker med handicap har ret til personlig frihed ligesom alle andre. Medarbejdere, der støtter mennesker med handicap, står imidlertid ofte i faglige dilemmaer. For hvad må borgerne bestemme selv, og hvornår er det rimeligt, at medarbejderne griber ind og træffer beslutninger på borgernes vegne? Og hvordan kan man styrke borgernes evner til at bestemme over deres liv?

Siden udlægningen af særforsorgen i 1980 har selvbestemmelse og medborgerskab været centrale begreber på handicapområdet. Både forskning og historier fra medierne gennem de seneste år har imidlertid indikeret, at der stadig er et stykke vej at gå, før mennesker med vidtgående handicap har mulighed for at bestemme over deres liv.

I Socialtilsynets kvalitetsmodel vurderes tilbud ud fra forskellige kriterier. Et af temaerne er ”selvstændighed og relationer,” som bl.a. handler om, hvorvidt borgerne lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et andet tema er ”sundhed og trivsel,” hvor et kriterium er, at tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse og et andet er, at tilbuddet forebygger magtanvendelser.

Dette kursus tager fat om den konkrete nødvendighed, der er for at styrke arbejdet med disse kriterier og formålet med kurset er derfor, at deltagerne får kompetencerne til at støtte de borgere, de arbejder med, i at leve et liv på egne præmisser.

Indhold på dagen

Dagen vil veksle mellem vidensoplæg, gruppeøvelser og fælles drøftelser og dialoger. Der bliver lagt vægt på at inddrage deltagernes praksiserfaringer og refleksioner, ligesom underviseren vil inddrage eksempler fra egen praksis.

Læringsmål

At deltagerne

  • får en øget viden om de juridiske rammer for borgernes selvbestemmelse, herunder reglerne om omsorgspligt og magtanvendelse
  • får en forståelse for, hvorfor det er vigtigt at arbejde med borgernes selvbestemmelse og medborgerskab og derigennem løfte kvaliteten i tilbuddet
  • bliver i stand til at vurdere og forholde sig til etiske dilemmaer i arbejdet med borgernes selvbestemmelse
  • får konkrete redskaber til at øge borgernes selvbestemmelse i det daglige arbejde på både individ- og gruppeniveau

Kurset kan også hjemkøbes som temadag/kursus i eget tilbud/egen organisation, hvilket vil betyde en billigere pris pr. deltager.

Underviser

Underviser er Pernille Loumann, som har mere end 15 års erfaring med socialt og pædagogisk arbejde inden for psykiatri- og handicapområdet. Pernille har en faglig baggrund som socialrådgiver og har derudover en master i specialpædagogik. Hun har arbejdet som sagsbehandler, udviklingskonsulent og underviser og har både et stort engagement i og indgående kendskab til området.

2.250 kr.
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Selvbestemmelse for mennesker med handicap
28. februar 2024 kl. 9.00 - kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

​​​​​Målgruppen for kurset er medarbejdere og ledere, der arbejder med voksne med vidtgående handicap, fx på bo- og dagtilbud. Deltagerne kan fx være pædagoger, sosu-assistenter og omsorgsmedhjælpere.

Program

Præsentation, forventninger til dagen og introduktion til emnet
Den juridiske ramme - oplægmed tid til spørgsmål og dialog
Medborgerskab, omsorg og selvbestemmelse - oplæg og fælles diskussion
Frokost
Rehabilitering og indefra-perspektivet - oplæg og arbejde i mindre grupper
Etik og etiske dilemmaer - oplæg og arbejde i mindre grupper
Konkrete metoder til, inddragelse af borgerperspektivet
Opsamling, refleksion og afslutning
Dagen slut

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen