Uddannelsen er målrettet alkoholbehandlere i offentligt ambulant regi, hvor målgruppen består af personer med lette til svære alkoholproblemer.

Uddannelsen er målrettet alkoholbehandlere i offentligt ambulant regi, hvor målgruppen består af personer med lette til svære alkoholproblemer.

Formålet med basismodulet er at give kursisterne et solidt kendskab til alkohol og afhængighedsbegrebet, indsigt i de generelle aspekter af behandling og viden om evidensbaseret behandling samt færdigheder til at benytte Motivational Interviewing.

Kompetencemålet er, at den enkelte deltager sættes i stand til selvstændigt at planlægge et behandlingsforløb og indgå i en respektfuld og motivationsøgende dialog med borgeren med henblik på at indlede og fuldføre behandlingsforløb. Herudover bibringes kursisten basal viden om alkohols fysiologi, neurofysiologi, sociale, somatiske og psykiatriske skadevirkninger og komorbiditet der muliggør samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Gennemførelse af uddannelsen er ikke et lovkrav for at arbejde som alkoholbehandler, men et tilbud til kommunerne om kompetenceløft indenfor området.

Læs mere om uddannelsen, modulerne, opbygning, optagelseskrav med videre

Indhold

Behandlingsopgaven for en alkoholbehandler er krævende på flere niveauer, da den omfatter hele forløbet for borgeren og dennes nære relationer fra henvendelse, afrusning, stabilisering, udredning, intervention, tilbagefaldsforebyggelse, eventuelt visitation til anden behandling (f.eks. døgn) og til afslutning. Behandlerens viden er central for løsningen af behandleropgaven, det gælder især viden om alkohol som afhængighedsskabende stof, om afhængighed (herunder neurobiologi), om evidensbaserede behandlingstiltag, om generelle elementer af behandlingsforløbet, især relevant og systematisk udredning af borgeren, om farmakologisk behandling samt om den lovgivning, som behandleren arbejder under. Det anses desuden som en forudsætning, at behandleren har indgående kendskab til og er i stand til at bruge Motivational Interviewing (MI).

Basismodulet er overordnet opdelt i 4 temaer:

1) basal viden om alkohol, afhængighed (herunder hvad alkohol gør ved hjernen), samspillet med psykiatriske lidelser og lovgivning
2) viden om evidensbaserede behandlingsmetoder, både farmakologisk behandling og psykosocial behandling
3) viden om den indledende fase af behandlingen med særligt fokus på udredning og
4) træning i MI

Form

Modulet varer 9 dage, fordelt på 3 undervisningsgange a 3 dage (internater).
Temaerne fordeler sig med 1 undervisningsgang a 3 dage til punkterne 1-3 og 2 undervisningsgange a 3 dage til træning i MI.

Der veksles mellem oplæg, gruppearbejder, plenumdiskussioner, instruktioner og demonstrationer fra underviser samt træning og øvelser, hvor deltagerne får hands on færdigheder i metoderne. Der stilles et hjemmearbejde op ved slutning af hver undervisningsgang, som samles op ved indledning af næste undervisningsgang.
Modulet er tilrettelagt som et internatforløb med overnatning, da man får stort udbytte af de tværkommunale drøftelser og den netværksdannelse, som foregår før og efter selve undervisningen. Vi forventer og anbefaler derfor kraftigt, at alle deltagere bliver på hotellet, deltager i de fælles middage og overnatter imellem kursusdagene.

Litteratur (ikke obligatorisk læsning for undervisningen):

Tolstrup & Becker: Alkohol – brug, konsekvenser og behandling. Munksgaard, 2016
Nielsen A.S.: Alkoholbehandling i Praksis. Hans Reitzel, 2008
Miller & Rollnick: Den motiverende samtale. Støtte til forandring. Hans Reitzel 2014
Farbring & Rollnick: Den motiverende samtale i praksis. Hans Reitzel, 2016

Undervisere

Anette Søgaard Nielsen, Ulrik Becker, Anders Fink-Jensen og Helene Foss.

Varighed: 9 dage - fordelt på 3 undervisningsgange a 3 dage
Se hvad prisen inkluderer
Der er delvis deltagerbetaling på modulet. Uddannelsen er støttet af Sundhedsstyrelsen. Ved afbud efter fristens udløb eller udeblivelse faktureres din arbejdsplads for egenbetalingen, hvis ikke pladsen kan optages af en anden kvalificeret ansøger.
Er du i målgruppen?

Alkoholbehandlere, der arbejder i offentligt finansieret alkoholbehandling.
Deltagerne skal som minimum have en mellemlang videregående uddannelse indenfor det sociale, pædagogiske eller sundhedsfaglige område og overvejende arbejde med alkoholproblemer (ikke udelukkende stofbehandling).
Læs mere om adgangskrav og optagelse

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke