Uddannelsen er målrettet alkoholbehandlere i offentligt ambulant regi, hvor målgruppen består af personer med lette til svære alkoholproblemer.

Uddannelsen er målrettet alkoholbehandlere i offentligt ambulant regi, hvor målgruppen består af personer med lette til svære alkoholproblemer.

Formålet med basismodulet er at give kursisterne et solidt kendskab til alkohol og afhængighedsbegrebet, indsigt i de generelle aspekter af behandling og viden om evidensbaseret behandling samt færdigheder til at benytte Motivational Interviewing.

Kompetencemålet er, at den enkelte deltager sættes i stand til selvstændigt at planlægge et behandlingsforløb og indgå i en respektfuld og motivationsøgende dialog med borgeren med henblik på at indlede og fuldføre behandlingsforløb. Herudover bibringes kursisten basal viden om alkohols fysiologi, neurofysiologi, sociale, somatiske og psykiatriske skadevirkninger og komorbiditet der muliggør samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Gennemførelse af uddannelsen er ikke et lovkrav for at arbejde som alkoholbehandler, men et tilbud til kommunerne om kompetenceløft indenfor området.

Læs mere om uddannelsen, modulerne, opbygning, optagelseskrav med videre

Indhold

Behandlingsopgaven for en alkoholbehandler er krævende på flere niveauer, da den omfatter hele forløbet for borgeren og dennes nære relationer fra henvendelse, afrusning, stabilisering, udredning, intervention, tilbagefaldsforebyggelse, eventuelt visitation til anden behandling (f.eks. døgn) og til afslutning. Behandlerens viden er central for løsningen af behandleropgaven, det gælder især viden om alkohol som afhængighedsskabende stof, om afhængighed (herunder neurobiologi), om evidensbaserede behandlingstiltag, om generelle elementer af behandlingsforløbet, især relevant og systematisk udredning af borgeren, om farmakologisk behandling samt om den lovgivning, som behandleren arbejder under. Det anses desuden som en forudsætning, at behandleren har indgående kendskab til og er i stand til at bruge Motivational Interviewing (MI).

Basismodulet er overordnet opdelt i 4 temaer:

1) basal viden om alkohol, afhængighed (herunder hvad alkohol gør ved hjernen), samspillet med psykiatriske lidelser og lovgivning
2) viden om evidensbaserede behandlingsmetoder, både farmakologisk behandling og psykosocial behandling
3) viden om den indledende fase af behandlingen med særligt fokus på udredning og
4) træning i MI

Form

Modulet varer 9 dage, fordelt på 3 undervisningsgange a 3 dage (internater).
Temaerne fordeler sig med 1 undervisningsgang a 3 dage til punkterne 1-3 og 2 undervisningsgange a 3 dage til træning i MI.

Der veksles mellem oplæg, gruppearbejder, plenumdiskussioner, instruktioner og demonstrationer fra underviser samt træning og øvelser, hvor deltagerne får hands on færdigheder i metoderne. Der stilles et hjemmearbejde op ved slutning af hver undervisningsgang, som samles op ved indledning af næste undervisningsgang.
Modulet er tilrettelagt som et internatforløb med overnatning, da man får stort udbytte af de tværkommunale drøftelser og den netværksdannelse, som foregår før og efter selve undervisningen. Vi forventer og anbefaler derfor kraftigt, at alle deltagere bliver på hotellet, deltager i de fælles middage og overnatter imellem kursusdagene.

Litteratur (ikke obligatorisk læsning for undervisningen):

Tolstrup & Becker: Alkohol – brug, konsekvenser og behandling. Munksgaard, 2016
Nielsen A.S.: Alkoholbehandling i Praksis. Hans Reitzel, 2008
Miller & Rollnick: Den motiverende samtale. Støtte til forandring. Hans Reitzel 2014
Farbring & Rollnick: Den motiverende samtale i praksis. Hans Reitzel, 2016

Undervisere

Anette Søgaard Nielsen, Ulrik Becker, Anders Fink-Jensen og Helene Foss.

11.750 kr.
Sted og startdato
Odense: 10. oktober 2022
Varighed: 9 dage - fordelt på 3 undervisningsgange a 3 dage
Se alle dage og tidspunkter
Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
10.10.2022 kl. 10:00 - 12.10.2022 kl. 15:00
07.11.2022 kl. 10:00 - 09.11.2022 kl. 14:00
05.12.2022 kl. 10:00 - 07.12.2022 kl. 14:00
Internater.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Der er delvis deltagerbetaling på modulet. Uddannelsen er støttet af Sundhedsstyrelsen. Ved afbud efter fristens udløb eller udeblivelse faktureres din arbejdsplads for egenbetalingen, hvis ikke pladsen kan optages af en anden kvalificeret ansøger.
Er du i målgruppen?

Alkoholbehandlere, der arbejder i offentligt finansieret alkoholbehandling.
Deltagerne skal som minimum have en mellemlang videregående uddannelse indenfor det sociale, pædagogiske eller sundhedsfaglige område og overvejende arbejde med alkoholproblemer (ikke udelukkende stofbehandling).
Læs mere om adgangskrav og optagelse

Program

Definitioner og konsekvenser
Præsentation af uddannelsen og basismodulet
v. Anette og Ulrik
Hvad gør I i dag
Gruppearbejde.
v. Anette
Opsamling
v. Anette
Frokost
Definitioner af alkoholproblemer. Diagnoser
v. Ulrik
Pause
Alkohol og Socialt
v. Anette
Pause
Alkohol og Psykiatri
v. Ulrik
Pause
Alkohol og Somatik
v. Ulrik
Pause
Lovgivning
v. Ulrik
Pause
Middag
Gruppedrøftelse (en time)
Hvor ligger de store udfordringer i behandlingsarbejde?
Afhængighedens biologi - og evidensbaseret behandling
Opsamling
Hjernen og neurobiologien
Inkl. pauser.
v. Anders
Frokost
Intro om evidens, introduktion til guidelines (NKR, MTV, NICE)
v. Ulrik
Evidensbaseret farmakologisk behandling
v. Ulrik
Pause
Evidensbaseret psykosocial behandling
v. Anette
Pause
Middag
Gruppedrøftelse (en time)
Hvilken betydning har den nyeste viden om hjernen for arbejdet i institutionerne, og hvordan gribes det an de forskellige steder?
Behandlingsplaner og behandlingsforløb
Opsamling
Udredning
v. Anette
Pause
Målsætninger og Behandlingsplaner
v. Anette
Forløbet - indhold
Gruppearbejde.
Inkl. pause.
v/Anette
Opsamling
Frokost
Døgnbehandling
v. Ulrik
Hvad er de brændende spørgsmål?
Gruppearbejde.
Opsamling
v. Anette og Ulrik
Afrunding
Tak for denne gang
På gensyn på undervisningsgang 2.
Den motiverende samtale
v. Helene
Velkomst, program og mål
- Introduktion til kursets formål, indhold og program for dagene
- Forventninger til kurset
Den professionelles tilgang til motivationsarbejdet
- MI spirit
- Samarbejdende greb
Frokost
Hvad er motivation?
- Hvad består motivation af?
- Hvordan påvirker ambivalens motivation?
- Motivationskoordinatsystemet
- Brug af skalaer
Forandringsudsagn og status quo udsagn
- Sammenhæng mellem sprog og adfærd
- For og imod forandring
- At arbejde personcentreret og styrende
- De fire motivationsprocesser
Første motivationsproces: opbyg relation
- Empati som en betingelse for forandringsarbejdet
- At indlede en samtale
- Spørge-lytte teknikker til at arbejde empatisk
Pause
Middag
Første motivationsproces (fortsat)
- Spørge-lytte teknikker til at arbejde empatisk
Frokost
Anden motivationsproces: find fokus og mål
- At afklare samtalens rammer og indhold
- Hvor kommer målet fra?
- At skabe fokus for samtalen, agendasetting
- At finde frem til og italesætte ønsket om forandring
Tredje motivationsproces: frembring forandring
- Diskrepans og ambivalens
- At øge personens motivation gennem forandringsudsagn
- At lytte efter forandrings- og status quo udsagn
- Hvordan frembringes forandringsudsagn?
- Hvordan svares på forandringsudsagn?
- At forstærke forandringsudsagn
- At dæmpe status quo
Pause
Middag
Fjerde motivationsproces: planlæg
Frokost
Afrunding og fokus til næste gang
Tak for denne gang
På gensyn på undervisningsgang 3.
MI i individuelle grupper
Pauser indlægges i løbet af dagen.
Velkommen til undervisningsgang 3
Siden sidst med brush up på MI, og hvordan er det gået i praksis?
Den tavse borger
Den meget talende borger
Modstand
Psykisk syge borgere
Når pårørende er til stede
MI i kombination med andre metoder
Pause
Middag
MI specielt til grupper
Kort teoretisk indføring, filmklip, træning og idéudveksling til egen praksis.
Pauser indlægges i løbet af dagen.
Pause
Middag
Implementering i praksis og fortsat træning


Værdier
Afrunding af dagene
Tak for denne gang
Og forhåbentlig på gensyn på andre moduler af alkoholbehandleruddannelsen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke