Dagene giver dig en grundig indføring i de grundlæggende sagsbehandlingsregler, et overblik over servicelovens bestemmelser på hele voksenområdet samt forståelse for og viden om aktuelle udviklinger.

Indhold

Samtidig giver forløbet dig metodiske redskaber til at tænke i helheder samt kommunikative redskaber til at møde og inddrage borgerne i sagsbehandlingen. Med andre ord: de mest basale forudsætninger for god sagsbehandling, som uddannelsen kommer grundigt omkring på fire kursusdage.

Kravene til sagsbehandling på voksenområdet er stærkt stigende. Ankestyrelsen og borgerne stiller store krav til sagsbehandlernes kendskab til den juridiske ramme på området. Der stilles samtidig krav om grundig viden om metoder og tilbud i det sociale arbejde. Der er ofte tale om borgere med komplekse problemstillinger, som kræver, at der tænkes i helhedsorienterede løsninger på tværs af siloer, fagligheder og sektorer. Hertil kommer at lovgivningen også i stigende omfang stiller krav om, at der helhedstænkes og at sagsbehandleren ikke bare har et godt overblik over lovgivningen – men også et godt kendskab til hver enkelt bestemmelse. Således er selve opbygningen af det offentlige apparat i sig selv en kompleks størrelse, som denne uddannelse vil hjælpe med at navigere i.

Uddannelsen giver en grundig indføring i de grundlæggende sagsbehandlingsregler og et overblik over servicelovens bestemmelser på hele voksenområdet. Vi vil i undervisningen foretage nedslag i forhold til vanskelige afgrænsningsproblemstillinger mellem de enkelte bestemmelser i serviceloven, som erfaringsmæssigt ofte fører til udfordringer på tværs af forvaltningens afdelinger og dermed understøtter uhensigtsmæssig silotænkning. Der vil endvidere blive stillet skarpt på metoder til at møde og inddrage borgeren i sagsbehandlingen og arbejdet med at skabe helhedsorienterede løsninger på tværs af forvaltningens afdelinger.

Undervisningen er dialogorienteret. Der veksles mellem oplæg og case-baseret undervisning, der har afsæt i input fra teori og praksis. Du vil få værktøjer til at løse hverdagens udfordringer i sagsbehandlingen fra start til slut. Du vil naturligvis også have mulighed for at få sparring til de udfordringer, du møder i hverdagen.

Dit udbytte


Du vil komme hjem med opdateret viden om det juridiske grundlag for sagsbehandling, herunder et opdateret overblik over servicelovens voksenbestemmelser. Du vil gennem træning have forbedret dit grundlag for at udarbejde afgørelser i overensstemmelse med de retningslinjer, som Ankestyrelsen anbefaler. Du vil have et øget kendskab til, hvordan du metodisk skal gå til værks, når du møder og inddrager borgerne i sagsbehandling.

I løbet af de fire dage vil vi sætte fokus på:

 • De grundlæggende sagsbehandlingsregler (forvaltningslov, retssikkerhedslov, offentlighedsloven, GDPR)
 • Kravene til sagens oplysning
 • Klagesystemets opbygning og behandling af klagesagen
 • Den nye VUM (2.0)
 • Helhedstænkning i myndighedsarbejdet
 • Mødet med borgeren (den vanskelige samtale)
 • Inddragelse af borgeren i sagsbehandlingen
 • Voksenbestemmelserne i serviceloven, herunder de vanskelige afgrænsninger mellem bestemmelserne
 • Borgerens retssikkerhed
 • Opbygning og formulering af afgørelser

Læringsmål: at du efter forløbet

 • forstår sagsbehandlingsprocessen og kan navigere i den
 • har et overblik over servicelovens tilbud
 • kan målgruppevurdere borgerne i forhold til de enkelte tilbud
 • har kendskab til den metodiske tilgang i forbindelse ved udarbejdelser af afgørelser
 • kan møde og inddrage borgeren i sagsbehandlingen

Uddannelsen kan hjemkøbes til en kommune eller flere, der slår sig sammen. Den kan også tilpasses i forhold til særlige emner og behov eller lægge vægt på særlige udfordringer. Kontakt os for et tilbud.

Undervisere/ Oplægsholdere

Cand.jur. Karen har en bred erfaring i forhold til hele det socialretlige område med særlig fokus på voksne med funktionsnedsættelser og udsatte samt børn og unge. Hun har en lang karriere bag sig med ansættelser i blandt andet Ankestyrelsen, Socialministeriet, som lektor på PH Metropol samt tre forskellige kommuner – på ledelsesniveau og som chefkonsulent.

Lektor i Socialt Arbejde, Airo Bjarking har en bred socialfaglig erfaring fra såvel børn og unge i udsatte positioner som voksenområdet. Airo har blandt andet undervist på Socialrådgiveruddannelsen, er censor og arbejder aktuelt med børn, unge og voksne i udsatte positioner.

8.495 kr.
Sted og startdato
Odense: 13. september 2023
Varighed: 4 dage
Se alle dage og tidspunkter
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
13.09.2023 kl. 08:30 - 14.09.2023 kl. 16:00
04.10.2023 kl. 08:30 - 05.10.2023 kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Forløbet er et eksternat.(uden overnatning) Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Uddannelsen henvender sig til sagsbehandlende medarbejdere på voksenområdet – uanset uddannelsesmæssig baggrund. Forløbet vil være oplagt for sagsbehandlere i kommunernes specialrådgivninger og i visitationerne. Uddannelsen er særdeles velegnet egnet som introduktion for nye og nyere sagsbehandlere, samt som et samlet opdaterende forløb for sagsbehandlere med erfaring. Desuden vil uddannelsen være særdeles egnet som afsæt for at skabe fælles overblik, viden, sprog/begreber samt forståelse på tværs af forvaltningens afdelinger. Endelig vil forløbet give et godt samlet overblik på voksenområdet for nye ledere på området.

Program

Ankomst og Morgenmad
Dag 1: Sagsbehandlingsreglerne
- Velkomst og præsentation af undervisere og kursusdeltagere
- Præsentation af det samlede uddannelsesforløb
- Introduktion til det juridiske landskab
- Retskilder og retskildelære
- Grundlæggende socialretlige principper
- Den juridiske beslutningsmodel som grundlag for afgørelsesvirksomheden
- Opstart af sagen
- Notatpligten
- Vejledningspligten og dens omfang
- Regler om oplysning af sagen
- Oplysning af sagen - hvordan gribes det an i praksis?
- Retten til partsrepræsentation
- Aktindsigtsreglerne
- Retlige krav om helhedsorienteret sagsbehandling
- Retlige krav om inddragelse af borgeren, herunder borgerens pligt til at medvirke til sagens oplysning
- Regler om sagsbehandlingsfrister
- Udveksling af oplysninger, herunder krav om borgerens samtykke
- Klageregler og klageinstanser
- Ankesystemets behandling af klagesagen – hvad skal der til for at undgå en hjemvisning?
Tak for i dag
Ankomst og morgenmad
Dag 2: Arbejdende værksted med fokus på at skrive afgørelser
- De retlige rammer omkring afgørelsen fvl. §§ 22-25
- Det særlige skriftlighedskrav i sel. § 89
- Gennemgang af Ankestyrelsens publikation -At skrive en afgørelse
- Ankestyrelsens prøvelse af afgørelsens lovlighed, herunder retsvirkningerne af at afgørelsen erklæres for ugyldig
- Case-arbejde, hvor afgørelsesskrivningen trænes
- Afrunding på uddannelsen
Ankomst og Morgenmad
Dag 3: Det socialfaglige blik og samarbejdet med mennesker i udsatte positioner
- Recovery i en socialfaglig kontekst
- Helhedstænkning når vi taler håb, drømme og mål
- Det socialfaglige arbejde med VUM 2.0 fra sagsåbning til opfølgning
- Møde med borgeren når sprog og funktion udfordrer
- Inddragelse af pårørende - når det vanskelige bliver svært
- At arbejde rehabiliterende med udgangspunkt i borgerens drømme og håb herunder realitetsafklaring
- Netværksskabende arbejde, ansvar, kommunikation og helhed
- Det videre arbejde, fokus på egen læring efter kurset
- Evaluering
Tak for i dag
Ankomst og morgenmad
Dag 4: Servicelovens voksenbestemmelser, herunder afgrænsning mellem bestemmelserne
- Formålsbestemmelsen og dennes betydning § 81
- Den forebyggende indsats §§ 82a - 82d
- Personlig og praktisk hjælp § 83
- Det rehabiliterende forløb § 83a
- Afløsning og aflastning § 84
- Socialpædagogisk støtte § 85
- Genoptræning og vedligeholdende træning § 86
- Kontant tilskud § 95
- Borgerstyret personlig assistance § 96
- Ledsagelse § 97
- Støttekontaktperson § 99
- Merudgifter § 100
- Stofmisbrugsbehandling § 101
- Behandling § 102
- Midlertidigt botilbud § 107
- Længerevarende botilbud § 108
- Forbrugsgoder § 112
- Hjælpemidler §113
- Boligindretning § 116

Der vil undervejs blive foretaget forskellige nedslag, så visse bestemmelser prioriteres frem for andre, som kun vil blive gennemgået i oversigtsform. Som et eksempel kan nævnes afgrænsningen mellem socialpædagogisk støtte §85 og personlig og praktisk hjælp i §83. Et andet eksempel er afgrænsningen mellem socialpædagogisk støtte §85 og visitation til et midlertidigt botilbud efter §107.
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke