For alkoholbehandlere i offentligt ambulant regi, hvor målgruppen består af personer med lette til svære alkoholproblemer, og hvor mere end halvdelen har psykisk komorbiditet.

Formålet er at give kursisterne et solidt kendskab til og gode færdigheder i, hvad det vil sige at lave behandling af alkoholmisbrug/-afhængighed ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme.

Kompetencemålet er, at den enkelte deltager sættes i stand til selvstændigt at gennemføre kognitiv behandling af alkoholproblemer under hensyntagen til ofte relaterede problemstillinger i form af ambivalent motivation, alliancevanskeligheder grundet tilknytnings- og personlighedsforstyrrelser, svækket hæmning og impulskontrol m.v.

Læs mere om uddannelsen, modulerne, opbygning, optagelseskrav med videre

Indhold

Centralt i behandlingsopgaven, der omfatter hele borgerens forløb, står behandlerens kompetence som psykoterapeut, og dette modul har som hovedsigte at sikre en solid basis i denne henseende.
Den kognitiv-adfærdsorienterede tilgang indebærer fokus på sammenhængen mellem misbrugsrelaterede tanker, dertil knyttede følelser og den deraf resulterende adfærd.
Behandlingen sigter på at belyse og omstrukturere den dysfunktionelle tænkning og adfærd, bl.a. gennem kortlægning af manglende eller utilstrækkelig mestring af højrisikosituationer. Der er fokus på risikofaktorer for tilbagefald og forebyggelse heraf - samt interventionsstrategier, hvis det sker.

Modulet er forankret i traditionel kognitiv terapi, som har solid evidens, men inddrager også 3. bølgemetoder og anden nyere udvikling, hvor dette er formålstjenligt.

Modulet er overordnet opdelt ud fra tre temaer:

  • Kognitiv adfærdsterapi ved misbrug
  • Kognitiv terapi ved misbrug i lyset af relationsfokus
  • Kognitiv terapi ved misbrug med fokus på selvregulering

Modulet varer 14 dage, fordelt på 7 undervisningsgange a 2 dage (internater).
Temaerne fordeler sig med 3 undervisningsgange til KATmisbrug (hvid farve), og 2 undervisningsgange til henholdsvis KATrelationsfokus og KATselvregulering,

Der veksles mellem oplæg, instruktioner og demonstrationer fra underviser samt træning og øvelser, hvor deltagerne får hands on færdigheder i metoderne. Der stilles et hjemmearbejde op ved slutning af hver undervisningsgang, som samles op ved indledning af næste undervisningsgang.

Litteratur (ikke obligatorisk læsning for undervisningen):
Arendt, M og Rosenberg, N Kognitiv terapi – nyeste udvikling. København 2012.

Undervisere

Kursusleder: Lene Clausen.
Undervisere: Per Nielsen, Heidi Mouritsen, Lena Isager, Jens Wraa Laursen og Kirstine Krogh Sørensen.

Varighed: 14 dage - fordelt på 7 undervisningsgange a 2 dage
Se hvad prisen inkluderer
Der er delvis deltagerbetaling på modulet. Uddannelsen er støttet af Sundhedsstyrelsen. Ved afbud efter fristens udløb eller udeblivelse faktureres din arbejdsplads for egenbetalingen, hvis ikke pladsen kan optages af en anden kvalificeret ansøger.
Er du i målgruppen?

Alkoholbehandlere, der arbejder i offentligt finansieret alkoholbehandling.
Deltagerne skal som minimum have en mellemlang videregående uddannelse indenfor det sociale, pædagogiske eller sundhedsfaglige område, have Basismodulet (eller den tidligere "Grunduddannelse for alkoholbehandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling") og overvejende arbejde med alkoholproblemer (ikke udelukkende stofbehandling).
Læs mere om adgangskrav og optagelse

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke