Forløbet er et pilotprojekt særligt afstemt til gruppen af lægesekretærer i almen praksis og speciallægepraksis. Her lærer du hvordan patientforløb bliver både sammenhængende, koordineret og optimeret. Og du får viden om psykologiske mekanismer og betydningen af forskellige former for kommunikation.

Med dette modul bliver du i stand til at analysere og vurdere patientforløb med afsæt i kerneopgaven. Du lærer, hvordan du medvirker til, at det enkelte forløb bliver sammenhængende, koordineret og optimeret både sundhedsfagligt, organisatorisk og patientoplevet, med andre ord medvirker til at patientforløbet bliver sammenhængende fra henvisning til afsluttet behandling.

Du lærer konstruktivt og professionelt at indgå i tværfaglige samarbejder om fortsatte forbedringer i patientforløbene.

Du får en større forståelse for relationers betydning både ift. patienter, kolleger og samarbejdspartnere.

Indhold

Patientforløbskoordinering

 • Henvisning, visitation, udredning, diagnosticering, behandling, kontrol, efterbehandling og rehabilitering
 • Forløbsprogrammer
 • Pakkeforløb
 • Nationalt Kvalitetsprogram for sundhedsområdet som relaterer sig til forløbskoordinering
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Relationel koordinering

Kommunikation

 • Skriftlig kommunikation med patienter
 • Mundtlig kommunikation
 • Mødefacilitering
 • Kommunikation via hjemmesider og lignende
 • Kommunikationsteori og kommunikationsmodeller
 • Processtyring og redskaber

Psykologi

 • Krisepsykologi
 • Holdninger/fordomme/værdier
 • Tværfaglighed, relationer og kultur
 • Relationel koordinering

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have viden om visitation, udredning, diagnosticering, behandling, kontrol, efterbehandling og rehabilitering
 • have viden om forløbsprogrammer, pakkeforløb og sundhedsaftalerne
 • ud fra en psykologisk vinkel kunne forstå, hvordan og hvorfor patienter, pårørende og samarbejdspartnere agerer, som de gør
 • forstå, hvorledes personlige holdninger og fordomme påvirker relationer mellem mennesker, og kunne skelne mellem personlige og professionelle holdninger
 • kunne danne sig overblik over de forskellige modeller for kommunikation, herunder reflektere over etiske aspekter i samtaler og deres egen rolle
 • have viden om god patientkommunikation og delelementerne heri
 • have kendskab til metoder inden for psykologi og processtyring.

De studerende skal

 • administrativt kunne overskue og styre et patientforløb fra A til Z, også på tværs af sektorgrænser
 • kunne gennemføre en analyse og vurdere de psykologiske og logistiske problemstillinger inden for et patientforløb
 • kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille og vælge løsningsmuligheder
 • kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsnings-muligheder til patienter/pårørende og samarbejdspartnere
 • kunne analysere en kommunikationssekvens og opstille alternative kommunikationsmuligheder
 • kunne strukturere og styre en samtale, så der skabes en konstruktiv dialog.

De studerende skal

 • kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til forløbskoordinering, også på tværsektorielt
 • kunne bidrage fagligt og personligt til forandringer på afdelingerne og kunne forholde sig kritisk til egen rolle i mødet med patienter/pårørende og samarbejdspartnere
 • kunne deltage i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde ud fra en professionel tilgang
 • kunne identificere og kvalificere muligheder inden for eget arbejdsområde.

Tilrettelæggelse

17 undervisningsgange der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 17:00 til 20:15. Undervisningen foregår online - dog er første undervisningsdag med fremmøde fra kl. 12:00 til 15:15 i Aarhus eller i Herlev. 

Særlige forhold

Et obligatorisk modul på Sundhedskommunomuddannelsen

Eksamensform

Skriftlig individuel 48 timers eksamen

Varighed: 17 undervisningsdage og eksamen
ECTS: 10
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Er du i målgruppen?

Forløbet henvender sig til lægesekretærer i almen praksis og speciallægepraksis. 

Fyraftensmøde om forløbet - online - d. 4. maj kl. 15:30 til 17:00 - meld dig til - det er gratis

Det er gratis at deltage. 

Mødet er for lægesekretærer i almen praksis og speciallægepraksis, der gerne vil høre om forløbet og om uddannelse hos Komponent.

Vi vil på Komponents fyraftensmøde komme ind på følgende:

 • Hvorfor kompetenceudvikling?
 • Hvilke kompetencer kalder fremtiden på hos lægesekretæren i Almen og Speciallæge praksis?
 • Hvad kan Komponent tilbyde af kompetencegivende uddannelse?
 • Hvordan bliver du som studerende klædt på til uddannelse?

Læs mere og tilmeld dig her.

 

Studieteknik-forløb - online - d. 16. juni kl. 17:00 til 19:00 - meld dig til her - det er gratis

D. 16. juni fra kl. 17:00 til 19:00.

Forløbet foregår online. Du får et link inden dagen. 

Det er gratis at deltage. 

Læs mere om indholdet og tilmeld dig her. 

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen