Med Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) får du en praksisnær lederuddannelse, hvor omdrejningspunktet er din hverdag, dine opgaver og dine udfordringer som leder i den offentlige sektor.

Den Offentlige Lederuddannelse fokuserer på, hvordan du leder i en offentlig, politisk styret kontekst. Du sparrer med andre ledere og dygtige undervisere, og du lærer nye ledelsesteorier, modeller og redskaber, som gør dig bevidst om din ledelsesopgave og hjælper dig til at løfte den på en ny og bedre måde.   

Det får du på Den Offentlige Lederuddannelse

Læs mere Læs mindre
 • Et teoretisk fundament at stå på i forhold til din ledelse
   
 • Din virkelighed inddraget i undervisningen, så du kan forstå, forholde dig til og forbedre din ledelse i konkrete situationer 

 • Konkrete træningsbaner i undervisningen og hjemme i din egen organisation, så du kan teste ny viden, nye metoder og nye tilgange 

 • Nye perspektiver på din ledelsesopgave gennem individuelle og fælles opgaver, der tager afsæt i aktuelle cases 

 • Kompetente undervisere, der har opdateret teoretisk, empirisk og metodisk viden om offentlig ledelse og som kende din virkelighed med alle de krav og paradokser, du som leder skal navigere i

 • Sparring med andre offentlige ledere, hvor I har fokus på din konkrete ledelsespraksis og dine daglige udfordringer

 • Tilsendt bogpakke inden studiestart og fuld forplejning på undervisningsdagene.

Opbygning af Den Offentlige Lederuddannelse

Læs mere Læs mindre
 

3 grundmoduler (30 ECTS)

På de tre grundmoduler arbejder du med generelle ledelsesfaglige emner inden for offentlig ledelse. Du får indblik i dit personlige lederskab, og du lærer at navigere, lede og styre inden for den offentlige organisations rammer og vilkår.

Læs mere Læs mindre

3 valgmoduler (15 ECTS)

På valgmodulerne kan du specialisere dig inden for forskellige områder af offentlig ledelse. Du kan fx vælge moduler coaching og teamledelse, så du bliver en bedre sparringspartner for borgere og medarbejdere. 

Læs mere Læs mindre

Specialemodul (15 ECTS)

Arbejdet med specialet relateres til studiets øvrige moduler og uddyber arbejdet i disse moduler med:

 • videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver
 • projektopgaveskrivning
 • din professionelle kompetenceudvikling.

 

Fleksibel lederuddannelse 

Den Offentlige Lederuddannelse er en lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS). Du kan vælge at sammensætte din uddannelse, så den passer til dig og dine behov. Du kan tage alle tre grundmoduler og vælge mellem 20 valgmoduler, før du færdiggør uddannelsen med et speciale.  

Uddannelsen er fleksibel, så du kan tage modulerne i den rækkefølge, der passer ind i dit arbejdsliv. Du kan også tage modulerne som et enkeltstående læringsforløb, hvis du har behov for at opkvalificere dig i forhold til en aktuel dagsorden eller udfordring. 

Læs mere Læs mindre

Bliv en bedre leder

"Det bedste ved Den Offentlige Lederuddannelse er, at jeg har fået en masse teori og konkrete værktøjer, jeg kan tage med hjem ud i min dagligdag og mit virke som leder på min skole. Det gør mig til en bedre leder,"

 

 

Nethe Fals
Viseskoleleder i Rudersdal Kommune
(tidl. skoleleder i Helsingør Kommune)

 

Kontakt os

Overvejer du, om Den Offentlige Lederuddannelse er noget for dig? Er du i tvivl om, hvilke moduler, du skal vælge? Vil du vide mere om, hvordan du kan sammensætte din egen lederuddannelse? Eller har du spørgsmål til undervisningen, eksamenform på de forskellige moduler, adgangskrav eller noget helt fjerde?

Vores studievejledere kan hjælpe dig med alle dine spørgsmål og overvejelser. Du er velkommen til at kontakte os via mail eller per telefon.

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen
HTI
Chefkonsulent
Hirse Tikjøb

Fakta og formalia

 

Uddannelsens opbygning og indhold 

En fuld lederuddannelse er normeret til et årsværk (60 ECTS-point). Udgangspunktet er, at 60 ECTS-point udtrykker et års fuldtidsstudie svarende til 1.650 arbejdstimer.  

Et valgmodul på 5 ECTS forventes at have et arbejdsomfang for dig som studerende på 137,5 timer, mens et grundmodul på 10 ECTS er det dobbelte - altså 275 timer. Et 10 ECTS-modulforløb strækker sig typisk over et halvår, mens et 5 ECTS-modulforløb varer 3-4 måneder.  

Sammensæt din lederuddannelse 

Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) er bygget op om en række moduler, du kan vælge mellem og sammensætte, så de matcher netop dine behov for lederudvikling. 

En fuld DOL består af tre grundmoduler (hver på 10 ECTS), tre valgfrie moduler (hver på 5 ECTS) og et specialemodul (på 15 ECTS). Du kan i princippet tage grund- og valgmodulerne i den rækkefølge, du ønsker. Og du kan tage modulerne hos forskellige uddannelsesinstitutioner og konsulenthuse, der udbyder moduler på DOL. Som den eneste udbyder i landet har vi i Komponent alle grundmoduler, en lang række valgmoduler og specialet, så du kan tage hele din lederuddannelse hos os. 

Vi tilrettelægger undervisningen ud fra deltagernes egne ledelsesudfordringer. Vi arbejder med flere teoretiske tilgange inddrager den enkelte leders dagligdag og konkrete udfordringer. Det giver en naturlig   vekselvirkning mellem teori og praksis.  

Modulerne er som udgangspunktet tilrettelagt som deltidsstudium, hvor du varetager et lederjob samtidig med, at du tager din lederuddannelse. Vi anbefaler derfor, at du har tid og plads til at ”trække stikket” de dage, hvor du deltager i undervisningen sammen med andre ledere, eller mødes med dit læringsteam. 

Et grundmodul på 10 ECTS består typisk af 8 undervisningsdage fra 9-15, 3-4 halve læringsteamdage, hvor I mødes med hinanden uden underviser, en skriveværkstedsdag, vejledning med underviser og eksamen. Et valgmodul på 5 ECTS består typisk at 4 undervisningsdage, 2-3 læringsteamdage, skriveværksted og eksamen. 

Derudover skal du være indstillet på at finde tid til at læse ledelseslitteratur, lave opgaver – enten alene, med en makker eller i dit læringsteam - og prøve ting af på din arbejdsplads. 

Alle moduler afsluttes med en individuel, eksternt censureret bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Det kræver en karakter på minimum 02 for at bestå.  

Der er som hovedregel tale om en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i et skriftligt oplæg, hvor der gives en samlet karakter for det skriftlige oplæg og den mundtlige præstation – en såkaldt kombinationsprøve. 

Det skriftlige oplæg kan have forskellig form tilpasset de forskellige moduler, så den studerende i løbet af sin lederuddannelse præsenteres for og arbejder med forskellige skriftlige fremstillingsformer – fx synopsis, essay og portfolio. Problemformuleringen skal være relateret til din/jeres egen organisation og behandle en ledelsesmæssig problemstilling inden for modulets fagområde i såvel et teoretisk som et praktisk perspektiv. 

Du kan vælge at skrive din opgave og gå til eksamen alene eller sammen med andre lederstuderende i grupper på max. 4 studerende.  

For at blive optaget på Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau kræver Uddannelses- og Forskningsministeriet, at du har gennemført en uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller har bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Herudover skal du kunne dokumentere minimum to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Når du tilmelder dig et modul på Den Offentlige Lederuddannelse skal du dokumentere, at du opfylder kravene for at blive optaget på uddannelsen. Det gør du i forbindelse med tilmeldingen ved at vedhæfte kopi af uddannelsesbevis samt CV - der blot skal dokumentere to års relevant erhvervserfaring. 

Hvis du ikke opfylder adgangskravet til lederuddannelsen – det kan fx være, at du har en håndværksmæssig baggrund eller kontoruddannelse af ældre dato -, så kræver det en såkaldt realkompetencevurdering (RKV) for at kunne optages. Vi samarbejder i Komponent med en lang række professionshøjskoler og erhvervsakademier, som har hjemmel til at foretage disse realkompetencevurderinger. 

Læs mere om realkompetencevurdering her. 

Med Bekendtgørelse for Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) og studieordningen for Diplom i Ledelse (DIL) vil der fremover være god overensstemmelse, sammenhæng og tydelig merit mellem de forskellige moduler på de to diplomlederuddannelser. 

Det betyder, at det er nemmere for dig som studerende at sammensætte din lederuddannelse. På tværs af moduler fra henholdsvis DOL og DIL og hos flere forskellige udbydere af et eller flere moduler. 

Certificerede uddannelsesmoduler i offentlig ledelse på diplomniveau (DOL) giver ret til merit til et tilsvarende modul i diplomuddannelse i ledelse (DIL) og omvendt. Der kan opnås merit op til 6 år efter, at modulet er bestået.  

Det fremgår af certificeringsbekendtgørelsen, kap. 5, § 9, hvilket DIL-modul hvert enkelt DOL-modul giver merit til. Du finder hele certificeringsbekendtgørelsen for moduler på DOL på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Du kan se Bekendtgørelsen for moduler på Den Offentlige Lederuddannelse her

Komponent er godkendt af Uddannelses-og Forskningsministeriets certificeringsråd til at udbyde alle tre grundmoduler, en lang række forskellige valgmoduler og det afsluttende specialemodul. Og Komponent er det eneste uddannelsessted i Danmark, som udbyder en fuld uddannelse i offentlig ledelse på diplomniveau.  

Vi leverer offentlig lederuddannelse på diplomniveau på Sjælland, Fyn og Jylland. Samtidig kan du få en fuld DOL eller enkeltstående moduler, der er skræddersyet til din faglige ledelsesopgave eller din kommune, forvaltning og afdeling, og som tager højde for og understøtter jeres strategi.  

Vi udvikler løbende Den Offentlige Lederuddannelse, så den matcher dine behov som offentlig leder og imødekommer udfordringer, som særligt kendetegner den offentlige sektor. Vi trækker på viden hos og samarbejder med følgende institutioner: VIVE – Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, SDU, CBS, RUC, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DPU og mange af landets professionshøjskoler. 

Ledertalentforløb på diplomniveau

Ledertalent

Ledertalentforløbet udvikler morgendagens ledere fagligt og personligt samtidig med det kickstarter deres formelle lederuddannelse. Få skræddersyet et forløb, så det passer til jeres kommune.

Med et ledertalentforløb fra Komponent kan I opdyrke jeres egne ledertalenter internt i organisationen og dermed få et større grundlag for rekruttering af fremtidige ledere.