Med Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) får du en praksisnær lederuddannelse, hvor omdrejningspunktet er din hverdag, dine opgaver og dine udfordringer som leder i den offentlige sektor.

Som offentlig leder står du i dag over for en række komplekse udfordringer. Du skal kunne levere mere for mindre. Borgere, virksomheder og organisationer bliver i højere og højere grad medproducenter af vores velfærdsløsninger. Samtidig kalder udfordringer i forhold til eksempelvis klima, demografi og mangel på arbejdskraft på nye løsninger.  

Hvis vi skal lykkes med at løse de udfordringer, og hvis vi vil have bedre løsninger til både til de ældre og unge borgere, så er kompetente offentlige ledere en central del af løsningen.  

Vi har brug for ledere, der taler samme sprog, og som kan tænke på tværs af den offentlige organisation og fagligheder. Ledere, der kan navigere i en politisk styret organisation, men som også formår at indgå i nye og anderledes samarbejdskonstruktioner på tværs af fag og sektorgrænser i jagten på nye velfærdsløsninger.  

Derfor er et af svarene Den Offentlige Lederuddannelse (DOL). Uddannelsen er for dig, der kan genkende en hverdag fyldt med krav om effektiviseringer og udvikling af den offentlige kerneopgave. Dig, der oplever et stigende pres og forventninger om, at du som leder skal involvere og aktivere borgere, brugere og virksomheder i velfærdsopgaven. 

Samtidig har du et ønske om at udvikle dig som offentlig leder, fordi du netop trives med de mange krav og vil gøre en forskel for dem, det hele handler om. 

DOL fokuserer på, hvordan du leder i en offentlig, politisk styret kontekst. Du sparrer med andre ledere og dygtige undervisere, og du lærer nye ledelsesteorier, modeller og redskaber, som gør dig bevidst om din ledelsesopgave og hjælper dig til at løfte den på en ny og bedre måde.   

Med DOL får du: 

  • Et teoretisk fundament at stå på i forhold til din ledelse  

  • Din virkelighed inddraget i undervisningen, så du kan forstå, forholde dig til og forbedre din ledelse i konkrete situationer 

  • Konkrete træningsbaner i undervisningen og hjemme i din egen organisation, så du kan teste ny viden, nye metoder og nye tilgange 

  • Nye perspektiver på din ledelsesopgave gennem individuelle og fælles opgaver, der tager afsæt i aktuelle cases 

  • Kompetente undervisere, der har opdateret teoretisk, empirisk og metodisk viden om offentlig ledelse. 

Du kommer til at møde andre offentlige ledere og ikke mindst undervisere, der kender din virkelighed med alle de krav og paradokser, du som leder skal navigere i. Der er fokus på din konkrete ledelsespraksis og dine daglige udfordringer.  

Læs mere Læs mindre

Fleksibel lederuddannelse 

Komponent er det eneste sted, hvor du kan tage en fuld offentlig lederuddannelse på diplomniveau. Hos Komponent kan du tage en fuld offentlig diplomlederuddannelse (60 ECTS), og du kan vælge at sammensætte din lederuddannelse, så den passer til dig og dine behov. Du kan tage alle tre grundmoduler og vælge mellem 20 valgmoduler, før du færdiggør uddannelsen med et speciale.  

Uddannelsen er fleksibel, så du kan tage modulerne i den rækkefølge, der passer ind i dit arbejdsliv. Du kan også tage modulerne som et enkeltstående læringsforløb, hvis du har behov for at opkvalificere dig i forhold til en aktuel dagsorden eller udfordring 

 

Grundmoduler

På de tre grundmoduler arbejder du med generelle ledelsesfaglige emner inden for offentlig ledelse. Du får indblik i dit personlige lederskab, og du lærer at navigere, lede og styre inden for den offentlige organisations rammer og vilkår. Du lærer at oversætte politiske mål til indsatser, der giver mening for dine medarbejdere og din organisation, og du styrker din rolle som personaleleder med metoder og værktøjer til at udvikle faglige fællesskaber.  

Se alle moduler

Valgmoduler

På valgmodulerne kan du specialisere dig inden for forskellige områder af offentlig ledelse Du kan vælge moduler om coaching og samskabelse, så du bliver en bedre sparringspartner for borgere og medarbejdere. Eller du kan gå efter at styrke dig selv inden for ledelsesdiscipliner som økonomistyring, digitalisering, strategisk ledelse og forandringsledelse. Du kan også specialisere dig i at lede folkeskoler og dagtilbud med fokus på den pædagogiske ledelsesopgave. 

Når du har gennemført grund- og valgmoduler, afslutter du din lederuddannelse med at skrive et speciale.

Se alle moduler

Fakta om DOL

Siden etableringen af DOL har vi uddannet mere end 15.000 ledere - og hvert år kommer nye studerende til. I omegnen af 450 nye studerende starter hvert år på uddannelsen på tværs af hele landet.  

Læs mere Læs mindre

Skoleledelse på diplomniveau 

Lær at lede faglige fællesskaber i folkeskolen. Tag en Diplom i Skoleledelse hos Komponent. Uddannelsen styrker din personlige og faglige udvikling, så du står stærkere i den organisatoriske og politiske styrede sammenhæng, du som leder i folkeskolen er en del af.  

Læs mere Diplom i Skoleledelse.

Læs mere Læs mindre

Ledelse af dagtilbud på diplomniveau 

Styrk den faglige ledelsesopgave i udviklingen af det pædagogiske læringsmiljø. Hos Komponent tilbyder vi to valgmoduler målrettet ledere i dagtilbud. 

Den Offentlige Projektlederuddannelse®

Dygtige projektledere er et vigtigt fundament for fortsat udvikling og innovation i den offentlige sektor.

Uddannelsens formål er at give deltagerne en teoretisk og praktisk forståelse for at gennemføre effektive og værdiskabende projekter i offentlige organisationer og at præsentere og træne en lang række metoder og redskaber, som sætter deltagerne i stand til at planlægge, lede og fordele arbejdet i projekter.

Den offentlige projektlederuddannelse® er på 4 x 2 dage og opbygget omkring et solidt teoretisk fundament. Uddannelsen kobler sig tæt til deltagernes egen praksis, men du vil blive udfordret på egen vanetænkning og praksis og opbygge netværk med kolleger fra andre organisationer gennem engagerede samtaler og samarbejde i læringsgrupper.

Du har mulighed for at tilkøbe et kompetencegivende eksamensmodul på 10 ECTS på diplomniveau i "Projektledelse" og "Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer".

Læs mere om Den Offentlige Projektlederuddannelse®

Læs mere Læs mindre

Den Offentlige Proceslederuddannelse®

Facilitering og procesforståelse - når du skal skabe resultater gennem andre. 

Uddannelsens formål er at skabe læringsrum, der gør det muligt for deltagerne at trække på en omfattende værktøjskasse med de nyeste procesmetoder og –teknikker således, at de udvikler sig i retning af at være refleksive praktikere. Uddannelsen er målrettet medarbejdere og ledere i den offentlige sektor.

Den Offentlige Proceslederuddannelse®) er på 4 x 2 dage. Der er desuden planlagt obligatoriske læringsgruppemøder mellem hvert modul. Uddannelsen er meget praksisnær og veksler mellem teoretiske oplæg, litteraturlæsning, øvelser, dialoger og afprøvning i egen praksis

Du har mulighed for at tilkøbe et kompetencegivende eksamensmodul på 5 ECTS på diplomniveau.

Læs mere om Den Offentlige Proceslederuddannelse®

Læs mere Læs mindre

Skab og vedligehold organisatorisk handlekraft med formelt kompetencegivende ledelsesudvikling 

Med DOL styrker du dine kompetencer i forhold til at understøtte effektivitet og kvalitetsudvikling, reflektere og navigere i kompleksitet og skabe sammenhæng og merværdi for borgere, brugere og virksomheder. 

På vores offentlige diplomlederuddannelse har vi et dobbeltblik på den individuelle leders personlige og faglige udvikling og den offentlige organisations flerfoldige værdiskabelse. Derfor inddrager vi altid den enkelte leders organisatoriske virkelighed på vores mange modulforløb. 

Som chef er man en meget central person i forhold til at sætte retning, rammer for og være kompetent sparringspartner for sine ledere, der er i gang med lederuddannelse. I denne artikel giver to af vores chefkonsulenter inspiration til, hvordan chefer kan understøtte ledere og medarbejdere, der tager en lederuddannelse.

Den største udbyder af DOL 

Komponent er den største udbyder af DOL. Vi er godkendt af Uddannelses-og Forskningsministeriets certificeringsråd til at udbyde alle tre grundmoduler, en lang række forskellige valgmoduler og det afsluttende specialemodul. Og Komponent er det eneste uddannelsessted i Danmark, som udbyder en fuld uddannelse i offentlig ledelse på diplomniveau.  

Vi er landsdækkende og leverer offentlig lederuddannelse på diplomniveau på Sjælland, Fyn og Jylland. Samtidig kan du få en fuld DOL eller enkeltstående moduler, der er skræddersyet til din faglige ledelsesopgave eller din kommune, forvaltning og afdeling, og som tager højde for og understøtter jeres strategi.  

Vi udvikler løbende Den Offentlige Lederuddannelse, så den matcher dine behov som offentlig leder og imødekommer udfordringer, som særligt kendetegner den offentlige sektor. Vi trækker på viden hos og samarbejder med følgende institutioner: VIVE – Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, SDU, CBS, RUC, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DPU og mange af landets professionshøjskoler.  

Læs mere Læs mindre
 

Kontakt os

Overvejer du, om DOL er noget for dig? Eller vil du vide mere om, hvordan du kan bygge uddannelsen op? Vores studievejledere kan hjælpe dig med alle dine spørgsmål og overvejelser.   

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen
HTI
Chefkonsulent
Hirse Tikjøb
 

Fakta og formalia

Uddannelsens opbygning og indhold 

En fuld DOL er normeret til et årsværk (60 ECTS-point). Udgangspunktet er, at 60 ECTS-point udtrykker et års fuldtidsstudie svarende til 1.650 arbejdstimer.  

Et DOL-modul på 5 ECTS forventes at have et arbejdsomfang for dig som studerende på 137,5 timer, mens et modul på 10 ECTS er det dobbelte - altså 275 timer. Et 10 ECTS-modulforløb strækker sig typisk over et halvår, mens et 5 ECTS-modulforløb varer 3-4 måneder.  

Sammensæt din DOL 

DOL er bygget op om en række moduler, du kan vælge mellem og sammensætte, så de matcher netop dine behov for lederudvikling. 

En fuld DOL består af tre grundmoduler (hver på 10 ECTS), tre valgfrie moduler (hver på 5 ECTS) og et specialemodul (på 15 ECTS). Du kan i princippet tage grund- og valgmodulerne i den rækkefølge, du ønsker. Og du kan tage modulerne hos forskellige uddannelsesinstitutioner og konsulenthuse, der udbyder moduler på DOL. Som den eneste udbyder i landet har vi i Komponent alle grundmoduler, en lang række valgmoduler og specialet, så du kan tage hele din lederuddannelse hos os. 

Vi tilrettelægger undervisningen ud fra deltagernes egne ledelsesudfordringer. Vi arbejder med flere teoretiske tilgange inddrager den enkelte leders dagligdag og konkrete udfordringer. Det giver en naturlig   vekselvirkning mellem teori og praksis.  

Modulerne er som udgangspunktet tilrettelagt som deltidsstudium, hvor du varetager et lederjob samtidig med, at du tager din lederuddannelse. Vi anbefaler derfor, at du har tid og plads til at ”trække stikket” de dage, hvor du deltager i undervisningen sammen med andre ledere, eller mødes med dit læringsteam. 

Et grundmodul på 10 ECTS består typisk af 8 undervisningsdage fra 9-15, 3-4 halve læringsteamdage, hvor I mødes med hinanden uden underviser, en skriveværkstedsdag, vejledning med underviser og eksamen. Et valgmodul på 5 ECTS består typisk at 4 undervisningsdage, 2-3 læringsteamdage, skriveværksted og eksamen. 

Derudover skal du være indstillet på at finde tid til at læse ledelseslitteratur, lave opgaver – enten alene, med en makker eller i dit læringsteam - og prøve ting af på din arbejdsplads. 

Alle moduler afsluttes med en individuel, eksternt censureret bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Det kræver en karakter på minimum 02 for at bestå.  

Der er som hovedregel tale om en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i et skriftligt oplæg, hvor der gives en samlet karakter for det skriftlige oplæg og den mundtlige præstation – en såkaldt kombinationsprøve. 

Det skriftlige oplæg kan have forskellig form tilpasset de forskellige moduler, så den studerende i løbet af sin lederuddannelse præsenteres for og arbejder med forskellige skriftlige fremstillingsformer – fx synopsis, essay og portfolio. Problemformuleringen skal være relateret til din/jeres egen organisation og behandle en ledelsesmæssig problemstilling inden for modulets fagområde i såvel et teoretisk som et praktisk perspektiv. 

Du kan vælge at skrive din opgave og gå til eksamen alene eller sammen med andre lederstuderende i grupper på max. 4 studerende.  

For at blive optaget på Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (DOL) kræver Uddannelses- og Forskningsministeriet, at du har gennemført en uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller har bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Herudover skal du kunne dokumentere minimum to års relevant erhvervserfaring. 

Når du tilmelder dig et modul på DOL skal du dokumentere, at du opfylder kravene for at blive optaget på uddannelsen. Det gør du i forbindelse med tilmeldingen ved at vedhæfte kopi af uddannelsesbevis samt CV - der blot skal dokumentere to års relevant erhvervserfaring. 

Hvis du ikke opfylder adgangskravet til lederuddannelsen – det kan fx være, at du har en håndværksmæssig baggrund eller kontoruddannelse af ældre dato -, så kræver det en såkaldt realkompetencevurdering (RKV) for at kunne optages. Vi samarbejder i Komponent med en lang række professionshøjskoler og erhvervsakademier, som har hjemmel til at foretage disse realkompetencevurderinger. 

Læs mere om realkompetencevurdering her. 

Med Bekendtgørelse for Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) og studieordningen for Diplom i Ledelse (DIL) vil der fremover være god overensstemmelse, sammenhæng og tydelig merit mellem de forskellige moduler på de to diplomlederuddannelser. 

Det betyder, at det er nemmere for dig som studerende at sammensætte din lederuddannelse. På tværs af moduler fra henholdsvis DOL og DIL og hos flere forskellige udbydere af et eller flere moduler. 

Certificerede uddannelsesmoduler i offentlig ledelse på diplomniveau (DOL) giver ret til merit til et tilsvarende modul i diplomuddannelse i ledelse (DIL) og omvendt. Der kan opnås merit op til 6 år efter, at modulet er bestået.  

Det fremgår af certificeringsbekendtgørelsen, kap. 5, § 9, hvilket DIL-modul hvert enkelt DOL-modul giver merit til. Du finder hele certificeringsbekendtgørelsen for moduler på DOL på Forsknings- og Uddannelsesministeriets hjemmeside

Du kan se Bekendtgørelsen for moduler på Den Offentlige Lederuddannelse her