Bliv klædt på til at lede og styre værdiskabende projekter i en politisk styret organisation, hvor du hele tiden skal forholde dig til forskellige interesser, positioner og agendaer.

På uddannelsens otte kursusdage vil du få en solid værktøjskasse, der bl.a. rummer introduktion til flere forskellige projektmodeltilgange, de klassiske generiske projektværktøjer, samt en bred vifte af andre værktøjer, som adresserer forskellige problemstillinger i forbindelse med projektgennemførelsen i den offentlige organisation.

Eksempelvis vil vi arbejde med offentlige styringslogikker, organisationsforandring, implementering og offentlig værdiskabelse. Endvidere stiller vi skarpt på dig som projektleder, som teamleder og som uformel leder, så du kan finde frem til din egen personlige ledelsesstil.

Det unikke ved Den Offentlige Projektlederuddannelse
® er, at den tager udgangspunkt i den organisatoriske kontekst, som du, som offentlige projektleder, befinder dig indenfor og skal navigere i. Derfor vil de forskellige modeller og værktøjer blive belyst op imod de forskellige krav og forventninger, du møder, som projektleder. Formålet er, at øge din indsigt i relationen mellem projekt og organisation, så du som projektleder kan træffe de bedst mulige valg på vegne af dit projekt.


Uddannelsen kobler sig tæt på din daglige praksis, så undervisningen kombinerer teori og praksis med hinanden.

Projektlederens udbytte

På uddannelsen vil du bl.a. opnå følgende kompetencer:

 • En fyldig projektværktøjskasse
 • Forståelse for organisatorisk forandring og implementering
 • Forståelse for både formel projektstyring og mere uformelle udviklingsprocesser
 • En dyb forståelse for relationen mellem projekt og driftsorganisation
 • Skarp på, at navigere sit projekt i den interessebaserede organisation
 • Stor bevidsthed om sin personlige ledelsesstil og positionering som projektleder
 • Mulighed for netværksskabelse med andre projektledere

Organisationens udbytte

Efter endt uddannelse vil den enkelte deltager tilføre sin organisation følgende udbytter:

 • Professionalisereret projektleder 
 • Større succesrate på sine projekter
 • En mere udviklingskompetent organisation

En praksisnær uddannelse

Projektledelse er en praksisnær ledelsesdisciplin. Derfor vil uddannelsen gennem hele forløbet have et stort fokus på, hvordan man kan omsætte læring fra kursusdagene til praksis hjemme i egen organisation. Teori vil således ikke blive gennemgået, uden det kan relatere sig direkte i praksis. Endvidere vil uddannelsen lægge op til, at du har et selvvalgt projekt med, som du kan bruge som øvebane undervejs.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ansatte i offentlige organisationer, som arbejder eller forventer at skulle arbejde med projektledelse.

Kursuslitteratur

På uddannelsen bruger vi grundbøgerne ”Power i projekter og portefølje” af Johan Ryding Olsson, Niels Ahrengot og Mette Lindegaard Attrup og ”Det Offentlige Projekt” af Mikkel Kaels.
"Power i projekter" giver en introduktion til den store projektværktøjskasse, mens "Det offentlige projekt" beskriver den kontekstuelle forhold omkring projekterne i de offentlige organisationer. 
Der gøres opmærksom på, at du selv skal købe bøgerne inden uddannelsesstart.
Derudover vil du modtage artikler og andre tekster, som omhandler forskellige elementer og temaer indenfor projektledelse og offentlig organisationsteori. Det er et samlet pensum på ca. 1.000 sider.

Undervisere

På uddannelsen underviser chefkonsulent Katrine Brenner og chefkonsulent Mikkel Kaels fra Komponent samt de eksterne konsulenter Tine Hessner, Sigga Birkvad og Tom Steen Jensen.
De har alle stor erfaring med projektledelse fra offentlige organisationer samt stor undervisningserfaring.  

Tidligere deltagere udtaler

"Højt fagligt niveau"
"Jeg har lært meget, som jeg kan drage nytte af i min dagligdag"
"Underviseren var meget kompetent. Han havde hurtigt et eksempel fra "den virkelige verden", hvis der var spørgsmål"
"Meget let at omsætte det faglige input til egne projekter på arbejdspladsen"

27.140 kr.
Varighed: 4 x 2 dage. Mulighed for tilkøb af kompetencegivende eksamen med ECTS-point
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
13.11.2023 kl. 8.30 - 14.11.2023 kl. 16.00
11.12.2023 kl. 8.30 - 12.12.2023 kl. 16.00
18.01.2024 kl. 8.30 - 19.01.2024 kl. 16.00
28.02.2024 kl. 8.30 - 29.02.2023 kl. 16.00
Modulerne er uden overnatning

Eksamen (tilkøb):
Vejledning: Aftales individuelt
Eksamen: 02.04.-03.04.2023 (en af dagene)
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning og materialer samt ophold og forplejning (sidstnævnte dog ikke på online-forløb, hvorfor de også er billigere end kurser, der afholdes med fysisk fremmøde). Du skal selv købe grundbøgerne ”Power i projekter og portefølje” af Johan Ryding Olsson, Niels Ahrengot og Mette Lindegaard Attrup og ”Det Offentlige Projekt” af Mikkel Kaels. Tilkøb af eksamen med ECTS-point: Prisen for eksamen er 4.725 kr. ekskl. moms pr. deltager.
Rabatmuligheder

Early bird-rabat:
Du får 4.500 kr. i rabat, hvis du tilmelder dig senest tre måneder før uddannelsesstart.

Ta´ en kollega med-rabat:
Hvis I deltager to eller tre fra samme organisation (ean-lokationsnummer), får hver deltager 10 % rabat.

Kontakt os for tilbud, hvis I er flere end tre fra samme arbejdsplads, der vil tilmelde jer uddannelsen.

Medlem af netværk-rabat:
Hvis du er betalende medlem af Netværk for offentlige projektledere, får du 10 % rabat.

Kombination af rabatter:

 • Hvis du både tilmelder dig tidligt og sammen med en kollega, får du uddannelsen med early bird-rabat og kollegarabat. 
 • Hvis du både tilmelder dig tidligt og er betalende medlem af netværket, får du uddannelsen med ealy bird-rabat og netværksrabat.
 • Hvis du både tilmelder dig sammen med en kollega og er betalende medlem af netværket, får du uddannelsen med ta´ en kollega med-rabat og netværksrabat.

Du kan ikke få både early bird-rabat, ta´ en kollega med-rabat og medlem af netværk-rabat.

Vær også opmærksom på muligheden for at søge midler via en af kompetencefondene. Læs mere nedenfor.

Mulighed for at søge midler via de offentlige kompetencefonde

Den Kommunale eller Den Regionale Kompetencefond
Hvis du ikke er akademiker, giver tilkøb af eksamen dig mulighed for at søge midler via Den Kommunale eller Den Regionale Kompetencefond.
Hvis du er akademiker, er det ikke et krav at tilkøbe eksamen for at søge støtte i Akademikernes fond i såvel den Regionale Kompetencefond som Den Kommunale Kompetencefond.

Den Statslige Kompetencefond
Støtte fra Den Statslige Kompetencefond forudsætter ikke tilkøb af eksamen.

Læs mere om midler fra kompetencefondene>>

Den Kommunale Kompetencefond
Den Regionale Kompetencefond
Den Statslige Kompetencefond

Mikkel fortæller om Den Offentlige Projektlederuddannelse®

Læs mere Læs mindre

 

 

På Den Offentlige Projektlederuddannelse® bliver du klædt på til at lede og styre værdiskabende projekter i en politisk styret organisation, hvor du hele tiden skal forholde dig til forskellige interesser, positioner og agendaer. Derfor vil uddannelsen gennem hele forløbet have et stort fokus på, hvordan man kan omsætte læring fra kursusdagene til praksis hjemme i egen organisation.

Se og hør Mikkel Kaels, der er chefkonsulent og underviser hos Komponent fortælle om uddannelsen.

 

Opbygning af uddannelsen

Introduktion til projektet og projektopstart (kursusdag 1 og 2)
På det første modul vil du blive præsenteret for projektets
genstandsfelt, projektarbejdsformen, den gode projektopstart
samt projektorganisering. Værdiforståelse i offentlige organisationer
vil danne baggrundstæppe for de forskellige projekttemaer.

Temaer på modulet:

 • Definition af projektet
 • projektarbejdsformen
 • Introduktion til projektets vandfaldsmodel, agile model og procesmodelen
 • Projektets målhierarki
 • Forskellige former for værdiforståelse i offentlige organisationer
 • Projektorganisering

Analyse og planlægningsfasen af projektet (kursusdag 3 og 4)
På det andet modul vil vi arbejde med planlægning af projektet.
Du vil blive præsenteret for en række af de klassiske analyse- og
planlægningsværktøjer. Når modulet er færdigt, vil du stå med den
endelige projektbeskrivelse til dit projekt.

Temaer på modulet:

 • Projektbeskrivelse
 • Business case
 • SWOT analyse
 • Interessantanalyse
 • Ressourceanalyse
 • Risikoanalyse
 • Kommunikationsplan
 • Milepælsplan og aktivitetsplanlægning

Projektlederen og projektgennemførsel (kursusdag 5 og 6)
Det tredje modul stiller skarpt på projektets gennemførselsfase,
med et særligt fokus på projektlederens rolle og de løbende
projektaktiviteter.
Fokus vil endvidere være på offentlige styringsparadigmer,
projektarenaer, relation, proces og mødeafholdelse.
Husk, som projektleder er du også altid procesleder.

Temaer på modulet:

 • Projektlederens roller
 • Projektlederens styringsretninger
 • Offentlige styringsparadigmer
 • Projektarenaer
 • Projektlederen som facilitator og procesleder
 • Mødeledelse
 • Konflikthåndtering
 • Håndtering af løbende projektstatus

Implementering og gevinstrealisering (kursusdag 7 og 8)
På det fjerde modul vil vi arbejde med forandringsperspektiver,
og hvordan projektet kan implementere sine leverancer og skabe
ejerskab i offentlige organisationer. Vi vil se på gevinstrealisering
og afsluttende projektevaluering. Vi runder uddannelsen af med
et kig på  projektlederen igen, igennem projektlederens
kompetencehjul og Cynefin-modellen.

Temaer på modulet:

 • Strategisk forandring
 • Meningsskabende forankring 
 • Projektimplementering i offentlige organisationer
 • Gevinstrealisering
 • Projektevaluering
 • Projektlederens kompetencehjul
 • Beslutningskompleksitet

Efter de 8 uddannelsesdage kan du vælge at tilkøbe eksamen (dag 9 og 10)
Den består af en skriftlig opgave på 19.000 anslag og en mundtlig
eksamen på 45 minutter.I forbindelse med den skriftlige opgave vil
der være en vejledningsdag, som også er et skriveværksted.
Du får én samlet karakter fra 12-trinsskalaen, som samtidig vil give
dig 10 ECTS point på diplomniveau. 

Det kompetencegivende eksamensmodul på 10 ECTS på diplomniveau
består af modulerne "Projektledelse" og "Ledelse af forandrings- og
udviklingsprocesser i offentlige organisationer".

Prisen 4.725 kr. ekskl. moms pr. deltager.
Prisen omfatter udgifter til censor, vejledningsdag og eksamen.

 
 

Mikkel Kaels er en af initiativtagerne til Netværk for offentlige projektledere

Netværket er et fagligt fællesskab for dig, som arbejder som projektleder. Netværket kommer til at byde på faglige oplæg med eksterne oplægsholdere og meget mere. 

Se Mikkel præsentere netværket og hvilket udbytte du vil få af at deltage. 

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til Den Offentlige Projektlederuddannelse® eller til andet om projektledelse, er du altid velkommen til at kontakte os.

DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
MKA
Chefkonsulent
Mikkel Kaels
KB
Chefkonsulent
Katrine Brenner