Med Den Offentlige Proceslederuddannelse® får du redskaberne til at springe ud som handlekraftig proceskonsulent, der har netop de kompetencer, der kræves, når du skal designe og facilitere udviklings- og forandringsprocesser i politisk styrede organisationer.

 

Stræber du efter at styrke dine udviklingsmuligheder og karriere som proceskonsulent?

Ønsker du at mestre kunsten at lede dynamiske og uforudsigelige processer?

Så er Den Offentlige Proceslederuddannelse® et godt bud på det næste skridt i din professionelle udvikling.

På uddannelsen arbejder vi med forståelsen af rollen som facilitator og proceskonsulent i en politisk styret organisation. Du vil tilegne dig en bred vifte af teorier, værktøjer og metoder, der ikke blot styrker din position, men også giver dig evnen til at træffe velbegrundede og reflekterende beslutninger i dit arbejde med processer.

Vi uddanner dig til at flytte mere end blot opgaver – du lærer at flytte mennesker og ændre adfærd.

27.140 kr.
Varighed: 4 x 2 dage og læringsgruppemøder. Mulighed for tilkøb af kompetencegivende eksamen med ECTS-point
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
02.09.2024 kl. 08:30 - 03.09.2024 kl. 16:00
16.09.2024 kl. 08:30 - 17.09.2024 kl. 16:00
28.10.2024 kl. 08:30 - 29.10.2024 kl. 16:00
26.11.2024 kl. 08:30 - 27.11.2024 kl. 16:00
Modulerne er uden overnatning.

Eksamen (tilkøb):
Vejledning: 02.12.2024
Eksamen: 18.12.2024
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Early bird-rabat: Du får 4.500 kr. i rabat, hvis du tilmelder dig senest tre måneder før uddannelsesstart. Hvis I deltager to eller tre fra samme organisation (ean-lokationsnummer) får hver deltager 10 % rabat. Hvis du både tilmelder dig tidligt og sammen med en kollega, får du uddannelsen med early bird-rabat og kollegarabat. Kontakt os for tilbud, hvis I er en gruppe fra kommunen, der vil tilmelde jer uddannelsen. Pris er ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, forplejning på modulerne (eksternater) og undervisningsmaterialer, dog skal du selv købe bogen "Kreativ procesledelse" af Mille Obel Høier (red). Tilkøb: DOL-eksamen med ECTS: Pris: 4.300,00 kr. ekskl. moms. 

Tilkøb af eksamen

Du kan tilkøbe eksamensmodul og få 5 ECTS på diplomniveau.

Prisen for eksamen er 4.300 kr. ekskl. moms pr. deltager.
Prisen omfatter udgifter til censor, vejledningsdag og eksamen.

Praksisnær uddannelse

På uddannelsen får du et læringsrum, hvor du øver de nyeste procesmetoder og -teknikker så du undervejs udvikler dig til at være en reflekteret praktiker ud i processer og facilitering. Undervisningen bygger på den nyeste viden om organisationer, kommunikation, relationsopbygning og beslutningsprocesser og tager altid udgangspunkt i dine og de øvrige deltageres konkrete opgaver og udfordringer.

Proceskonsultation

Du får viden om procesledelse i offentlige organisationer med fokus på professionelle samtaler, position og refleksion.

Processtyring

Du bliver introduceret til teorier om processtyring og arbejder med mødeledelse og dialog, idégenerering og forventningsafstemning.

Forandringsprocesser

Du bliver klogere på forandringers natur, herunder på iscenesættelse, magt og afmagt, og du får værktøjer til at forstå og håndtere modstand og konflikter.

Deltagerinvolvering

Du lærer om brugerinvolvering og samskabelse, herunder om relationer og interaktion, og du får værktøjer til at gennemføre og evaluere processer med mange deltagere.

Dit udbytte

✓  Strategisk og organisatorisk forståelse for proceskonsultation, herunder involvering af relevante interessenter i og udenfor organisationen

✓  Evnen til at navigere i øjeblikket og skabe konstruktive løsninger, når det viser sig, at det planlagte ikke er muligt at gennemføre.

✓  Udvikling af dine kommunikationsfærdigheder, der omfatter at lytte effektivt, klart formidle idéer og håndtere kommunikationsudfordringer.

✓  Evnen til at facilitere og styre arbejdsprocesser. Du lærer teknikker til at planlægge, lede og evaluere processer.

Din organisations udbytte

✓  En medarbejder der igennem teamfacilitering kan styrke teamdynamikken, forbedre kommunikationen og øge evnen til at løse problemer sammen.

✓  En medarbejder der kan strømline og effektivisere arbejdsgange og forbedre produktivitet, læring og værdiskabelse

✓  En medarbejder der kan støtte kolleger i overgangsperioder og fremme en mere smidig implementering af forandringer

✓  En medarbejder der kan facilitere og håndtere processer på alle organisations- og lederniveauer

 

Opbygning af uddannelsen

Få et overblik over indholdet på de 4 moduler samt eksamen på diplomniveau, som du kan tilkøbe.

Proceslederen i det faglige, procesmæssige og organisatoriske felt (dag 1 og 2)

På det første modul sætter vi scenen for proceskonsultation. Det gælder både i forhold til det faglige felt og i forhold til dig selv, dine mål og bestræbelser og din organisation. Vi tager fat i grundlæggende antagelser, forståelser og tilgange, som den mere metodiske og praktiske værktøjskasse bygger på.

Det handler fx om dine positionsvalg og måden, hvorpå andre positionerer dig. Ligeledes ser vi på forskelle mellem at tilrettelægge et procesdesign på det lange stræk, afvikle konkrete aktiviteter, (fx en workshop), og så at være tilstede lige her og nu, hvor alt kan ske (og sker!). Hermed kickstarter vi også den udviklings - og læringsproces, som giver dig et fundament for at foretage konkrete begrundede valg i de aktuelle kontekster – og som vi bygger mere og mere på hen ad vejen.

Metodemæssigt tager vi fat i et grundlæggende værktøj til at styre samtaler og processer. Samtidig kobler vi proceskonsultation til dig selv, dine egne mål, hvor du har brug for at blive udfordretog lære nyt samt den organisatoriske sammenhæng, du arbejder i, og de behov for procesarbejde, der er her. 


Vi arbejder med temaer som fx: 

 • Uddannelsens formål, mål og afvikling.  

 • Læringsforståelser og transfer 

 • Mål, egne transitioner, kobling til opgaver og ansvar 

 • De organisatoriske opgaver og udfordringer, vilde problemer og VUCA, Ny Syntese, trends i offentlige organisationer 

 • Proceskonsulentens positioner og roller, den interne konsulentrolle og samspillet med ”kunderne”. 

 • Sprogspil og gamemaster, styring af samtaler og dialogprocesser 

 • Proceskonsulentens grundlæggende tilgange 

 • Kontekstbegrebet 

 • Anerkendelse i teori og praksis 

Proceslederens værktøjskasse som refleksiv praktiker (dag 3 og 4)

På dette modul er der meget træning. Den refleksive praktiker går på to ben, hvor forståelser og handling følges ad. Vi dykker ned i proceskonsulentens værktøjskasse og arbejder med konkrete metoder og processer, som du kan bruge i dit faciliterende arbejde.

Vigtige temaer er fx, hvordan du kan udforske og sætte en scene for de perspektiver og temaer, som altid er på spil i et relationelt rum, hvor mange holdninger, fagligheder, magtpositioner og gruppedynamikker er i fuldt flor.

Ofte skal du være i stand til at skifte scenen ud med alt det, som foregår i kulissen. Nysgerrigheden er et hverdagsord, men vi dykker ned i det fra en professionel og faglig vinkel, så du får nogle operationelle greb i hverdagen. Vi kommer rundt om flere forskellige tilgange til procesarbejde, så du oplever styrkesider ved fx det narrative, men også hvornår det absolut ikke er en anvendelig tilgang. 


Vi arbejder med temaer som fx: 

 • Forskellige teknikker og metoder til at stille kraftfulde spørgsmål, der skaber det, du ønsker 

 • Nysgerrighed, hypoteser og uærbødighed 

 • Forskellige måder at forstå og arbejde med anerkendende proceskonsultation 

 • Narrativ tilgang som procesleder, fortællinger i og om organisationer, herunder fx klubmetaforen 

 • Kommunikationsforståelser og dialogbaserede tilgange 

 • En metode til at forstå og arbejde med bevægelige kontekster (Coordinated Management of Meaning) 

Proceslederen som stilladsarbejder og forbedringsekspert (dag 5 og 6)

Stilladsering er en nøglehandling, som ofte hjælper det rum og de mennesker, du arbejder med, til skabe bedre og mere forankrede forståelser af de aktuelle udfordringer/temaer.

En form for stilladsering er grafisk facilitering, og du får nogle værktøjer og metoder, som skubber dig godt i gang. Her får vi besøg af en faglig ekspert på området. Vi arbejder også med at skabe bedre møder, herunder hvordan du med hjælp fra teamcoachens værktøjskasse kan skabe udvikling i forskellige former for arbejdsfællesskaber. Særligt dykker vi ned i det store felt, som handler om forandringsarbejde, forankring og opfølgning.

Det er ofte i de opfølgende og implementerende processer, at du kan blive mest udfordret som facilitator, så vi kigger på nyttige greb her. Ligeledes kommer vi rundt om centrale gruppedynamiske aspekter, når mennesker med noget på hjerte er sammen. 


Vi arbejder med temaer som fx: 

 • Grafisk facilitering – greb og forståelser, teknik og metode 

 • Facilitering af møder 

 • Forandring, forbedring og implementering, oversættelser 

 • Opfølgningsarbejdet og aktionslæringsprincipper 

 • Kultur, psykologisk tryghed, grundlæggende antagelser 

 • Modstandsbegrebet, mening,  mål og motivation  

 • Feedback og forward 

 • Evaluering som lærings- og procestilgang 

Proceslederen som designer og samskaber samt eget overskud og legitimitet (dag 7 og 8)

Ofte kommer proceslederen i spil, når opgaverne er komplekse og kræver nytænkning. Vi arbejder derfor med designprincipper og metoder, som kan medvirke til, at deltagerne får stimuleret de kreative og innovative tankeprocesser og handlinger.

Her er samskabelse også centralt, særligt når det handler om at få borgerne endnu tættere på løsningsforslag og deltagelsesmuligheder. Vi dykker derfor ned i værktøjer til at udfolde samskabelse i praksis. Her får vi igen besøg af en faglig ekspert.

Vi kommer også ind på metoder til de storgruppeprocesser, du måske kommer til at facilitere. På dette sidste modul afslutter vi med at tage fat i, hvordan du selv kan udvikle dig og stå stærkt i rummet. Det er ofte krævende at være inviteret ind (eller selv have tilbudt sig).

Du bliver positioneret forskelligt, skal træde i karakter overfor fx en person med stjerner på skulderen,  og du kan komme til at kæmpe for din legitimitet til at facilitere en given proces. Det kræver overskud, selvrefleksion og rolle/identitetsforståelse, så det afslutter vi med inkl. både et tilbageblik og et større arbejde med en case, hvor metoder fra de forrige gange bliver bragt i anvendelse. 


Vi arbejder med temaer som fx: 

 • Samskabelse, innovation og designtænkning 

 • Storgruppeprocesser 

 • Konsulentens overskud og resiliens, identitet og selvindsigt, legitimitet, at være i flow 

 • Kompetenceudvikling og læring 

 • De røde tråde og det store overblik 

Efter de 8 uddannelsesdage kan du vælge at tilkøbe eksamen (dag 9 og 10)

Hvis du går til eksamen, så supplerer vi de fire moduler med en vejledningsdag.

Vi har gode erfaringer med at gøre denne dag til et stærkt læringsrum, hvor deltagerne bliver vejledt på skrivning af synops og den mundtlige eksamen. Samtidig får alle en mulighed for at blive gensidigt inspirerede af de problemstillinger og undersøgelsesspørgsmål, hver enkelt (eller en gruppe) arbejder med.

Supplerende er der også mulighed for vejledning via mail. Vejledningen denne dag foregår som en dialog og sparring mellem underviser og hver gruppe eller enkeltperson, mens det øvrige hold lytter på, gør noter og fungerer som et reflekterende rum, der inddrages undervejs. 


Eksempler på temaer, som deltagerne har valgt kan fx være: 

 • Der er gennemført en 3 i 1 måling, og det er en stor opgave at skabe en engagerende opfølgningsproces, der modsvarer indsatsen og leverer værdi i organisationen 

 • Jeg skal facilitere processer i en statslig styrelse, hvor kulturen ikke er til for megen snak, så hvordan kan jeg få etableret både min egen position og en accept af, at processer understøtter faglighed og beslutninger?   

 • Civilsamfundsinddragelsen er central på det sociale område, men det er komplekst og vildt arbejde på tværs af centre og med tilgange og forståelser, som ikke deles af alle, hvordan facilitere… 

 • Demensindsatsen skal videreudvikles, og et visionsseminar skal sættes op som startskud… 

 • Samarbejdet mellem forvaltning og institutioner er til tider præget af en mental ”Berlinmur”, så hvordan skabes nye forståelser og aktive faglige samarbejder? 

 • Der er etableret en IT platform, men der er brug for at styrke arbejdskultur og fællesskab herom 

 • Den kommunale Ungeindsats har været i gang i lang tid, og der er behov for udvikling og en indgribende forandringsproces 

 • Samarbejdet mellem administrativt personale mellem to hospitaler er centralt for at det hele fungerer, men hvad kan forbedres i kulturen? 

Nøglen til vellykket procesledelse er træning

Den Offentlige Proceslederuddannelse® er en træningsuddannelse. Vi arbejder praksisnært og centreret omkring de processer du til dagligt arbejder med, og du får igennem træning lov at gennemføre processer og få feedback fra medstuderende.

Når du arbejder i et foranderligt arbejdsmiljø som det offentlige er, så kræver succes mere end blot planlægning og styring. Det kræver evnen til at samskabe, koordinere, facilitere processer og skabe ejerskab og involvering. Du arbejder derfor også med grundlæggende antagelser, eget mindset og den selvforståelse, der styrker dig bedst.

Deltag på Den Offentlige Proceslederuddannelse®, og bliv en nøglespiller i forandringsprocesser i det offentlige.

proces
målgruppe

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, der har ansvaret for arbejdsopgaver, som rummer såvel store designede processer som små dagligdagsprocesser.

Du kan for eksempel være leder, konsulent, specialist, projektleder, HR eller anden medarbejder med et særligt ansvar for at udvikle et bestemt område.

Er du leder uden formelt personaleansvar, og har du ansvaret for processer, så lærer du at stå styrket i dit arbejde med procesledelse og facilitering. 

 

Jeg har lyst til at tage det hele i brug

- Uddannelsen lever virkelig op til at være praksisnær. Både teori, metoder og værktøjer er relevante, og det er nemt at anvende og omsætte.  Det kan bruges på alle niveauer i organisationen, uanset om du er udviklingskonsulent eller mødefacilitator. Og der er tid mellem modulerne, så du kan gå hjem og tage nye metoder i brug, få feedback og prøve igen. Fordi det har været nemt at afprøve, har det også været nemt at omsætte til min praksis. 

Thomas Hansen
Unge- og Rusmiddelkonsulent i Odder Kommune

Maj deltog med sin afdeling og fik støtte fra Kompetencefonde

Maj

Støtte fra Kompetencefonde

”Vi var en hel afdeling, som ønskede fælles kompetenceudvikling i procesledelse. Så at I kunne sige, at der var mulighed for at søge støtte via kompetencefonde med 80% af beløbet, det var udslagsgivende for os. Jeres underviser, Per, var hurtig til at sende os et tilbud, så vi nemt kunne søge støtte hos kompetencefonde.”

Om uddannelsen

”I forbindelse med uddannelsen har vi fået et fællessprog. Vi er bl.a. blevet mere bevidste om mødelederrollen og om, hvordan man styrer et møde, designer mødeprocesser og tør tage styringen. Det er noget, vi arbejder med helt konkret nu, og vi har en meget mere reflekterende måde at udføre processer på.”

Mød dine undervisere

John Møldrup

John Møldrup
Chefkonsulent i Komponent


John er ekspert i proces- og innovationsledelse – et område, hvor han gennem mange år har opbygget stærke teoretiske og praktiske kompetencer. John er en stærk formidler med fokus på at arbejde med omsætning af teori til praksis.

John er den primære underviser på Den Offentlige Proceslederuddannelse® i Aarhus.

Per Møller Janniche

Per Møller Janniche
Ekstern chefkonsulent, tilknyttet Komponent

Som tidligere direktør og businessmanager i internationale konsulenthuse har Per stået i spidsen for bl.a. strategiudvikling, fusionsprocesser og opbygning af nye forretningsydelser. Han kender derfor procesledelsesopgaver, ansvar og roller fra indersiden og er fortrolig med udfordringer og muligheder i krydsfeltet mellem forretning, organisation, kerneopgaver og mennesker.  

Per Møller Janniche er den primære underviser på Den Offentlige Proceslederuddannelse® i Herlev. 

Udover din primære underviser, kan du undervejs på uddannelsen møde chefkonsulent Katrine Brenner, chefkonsulent Alice Holmberg eller chefkonsulent Rasmus Rossel, Komponent samt evt. en ekstern oplægsholder.

Praktisk Information

På uddannelsen gør vi brug af læringsgrupper.
Du mødes med din læringsgruppe på fastlagte datoer undervejs på uddannelsen.

Uddannelsen er en træningsuddannelse, hvor du træner dig selv i at facilitere processer fra din egen hverdag. Dine medstuderende og undervisere giver dig feedback på træningerne.

Tilkøber du eksamen på diplomniveau, så får du 5 ECTS point ved gennemført eksamen.

Du har 500 siders pensum, som er en del af eksamenspensum.

Du modtager et uddannelsesbevis efter endt uddannelse.

Hvis du tilkøber eksamen, så får du et eksamensbevis med karakter og ECTS point.

Beviset sendes digitalt via platformen DiplomaSafe.

Adresse i Aarhus

Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N.

Parkering: Der er gratis parkering.

Offentlig Transport: Du kan tage letbanen L2 eller bybus 2A til stoppested ved Aarhus Universitethospital i Skejby. Stoppet er få minutters gang fra undervisningslokalerne. 

Adresse i Herlev

Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev

Parkering: Der er parkeringsplads

Offentlig transport: Du kan tage s-tog linje H eller C til Herlev St. eller bus 500C til Mileparken.

Bliv en del af Fagligt Forum

Tilmeld dig Fagligt Forum og få 4 virtuelle møder med oplæg med f.eks. gæsteeksperter, dialog og refleksion, vidensdeling og sparring. Fagligt Forum er for dig, der arbejder med procesledelse og facilitering.

Du får 10% i rabat, hvis du deltager på Den Offentlige Proceslederuddannelse®.

Hvorfor vælge Komponent

Komponent er kommunernes udviklingscenter og har i over 20 år specialiseret sig i rådgivning og undervisning inden for procesledelse og facilitering i offentlige organisationer.

På Den Offentlige Proceslederuddannelse® vægter vi træning og praksis højt. Det er en uddannelse, der kombinerer intensiv træning med et solidt fagligt og teoretisk fundament.

Vi tager udgangspunkt i din hverdag

Komponent kender det kommunale og offentlige maskinrum indefra. Vi forstår de udfordringer, der er forbundet med at arbejde med udviklings- og forandringsprocesser i en politisk styret organisation. Så du kan være sikker på at dine undervisere har erfaring med, og forstå din hverdags realiteter.

Søg kompetencefondsmidler

Er du ikke akademiker, giver tilkøb af eksamen dig mulighed for at søge midler via Den Kommunale eller Den Regionale Kompetencefond.
Er du akademiker, kan du søge støtte i  Akademikernes fond, Den Regionale Kompetencefond eller Den Kommunale Kompetencefond. Der er ikke krav om eksamen.
Støtte fra Den Statslige Kompetencefond forudsætter ikke tilkøb af eksamen.

Søg støtte

Den Kommunale Kompetencefond
Den Regionale Kompetencefond
Den Statslige Kompetencefond

Ansøg som gruppe

Det er muligt at ansøge om støtte for en hel gruppe medarbejdere. Deltag på uddannelsen sammen og få et fælles sprog for jeres arbejde med procesledelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
JMO
Chefkonsulent
John Møldrup