Komponent hjælper, når I har behov for at få omsat viden om ledelse, styring og lovgivning til udviklingstiltag, der virker i praksis, og som har effekt for borgerne. Vi kender sundheds- og ældreområdet fra vores tætte arbejde i landets kommuner, og vi ser det som vores fornemmeste opgave at formidle og dele vores viden, så læring og erfaring kommer flest mulige kommuner til gavn.
 

Sundhedsområdet

Det kommunale sundhedsområde er en afgørende del af det nære sundhedsvæsen. Kommunerne har via Sundhedsloven ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme, sygepleje, misbrugsbehandling, sundhedspleje for børn, børne- og omsorgstandpleje, (gen)optræning samt en række øvrige sundhedsopgaver, som delegeres fra de praktiserende læger og sygehusene til kommunerne.

Udfordringen på sundhedsområdet er at skabe en helhedsorienteret indsats og et velfungerende samarbejde på tværs af kommunale enheder og regionale/kommunale skel, der er til gavn for den enkelte borger. Der er brug for et sammenhængende patientforløb, hvor kommunale enheder, hospitaler, praktiserende læger mv. samarbejder på tværs.

Derudover bliver stigningen i antallet af ældre, borgere med kronisk sygdom og borgere med psykisk sygdom kombineret med manglen på sundhedsfagligt personale en større og større udfordring på det kommunale sundhedsområde. Dette stiller yderligere krav til området fx om større effektivitet, bedre styring og sikringen af kvaliteten i indsatserne.  

Et samarbejde med os giver jer netop redskaberne til at forbedre styringen, sikre bedre effekt for borgerne og en øget kvalitet i indsatserne på sundhedsområdet. Vi er både den kommunale kollega og den kritiske ven. Vi hjælper jer med at måle på det rigtige og stoppe med det, der ikke giver værdi – så I får mulighed for at bruge pengene smartere og med større effekt for borgerne.

En bred pallette af ydelser på sundhedsområdet

Hvad enten I har brug for konkret og praksisnær kompetenceudvikling af ledere og/eller medarbejdere eller et omfattende eftersyn af sundhedsområdet, står vi klar til at understøtte jeres arbejde.

Vi er blandt andet optaget af, hvordan vi sammen med kommunerne kan udvikle tiltag, der både skaffer mere personale og frigiver tid til den nødvendige sundhedsfaglige pleje. Og vi samarbejder om at gøre den kommunale sundhedsindsats endnu bedre på tværs af kommuner og forvaltningsområder.

Vi rådgiver også om, hvordan I kan blive bedre til at bruge data og opnå databaserede styringsværktøjer, således at I kan skabe mere sundhed for pengene og samtidig understøtte udviklingen på sundhedsområdet.  

Komponent kender kommunerne

Dialogen med dig og dine kollegaer i kommunerne og regionerne er grundlaget for vores ydelser. Ved vores skræddersyede kompetenceudviklingsforløb bestemmes det konkrete indhold af jeres behov og bliver til i dialogen med jer. Vores konsulenter og undervisere er hentet blandt de dygtigste på deres felt og har et indgående kendskab til den kommunale drift, de faglige dilemmaer og de ledelsesmæssige udfordringer, der kendetegner sundhedsområdet.

Læs mere Læs mindre
 

Den effektive rehabiliterende organisation

Rehabilitering har været på dagsordenen i over 10 år, og er en af løsningerne, der kan imødekomme den demografiske udvikling på ældreområdet.

Hvor effektivt arbejder I med de rehabiliterende indsatser i jeres organisation? Får I realiseret de faglige og økonomiske potentialer og gevinster, der er ved rehabilitering?

Kommunerne spilder millioner af kroner på kompetenceløft af medarbejdere i rehabilitering. Det skyldes at organisationen ikke tilpasser rammen, der kan give gevinsterne.

Vi ser kommuner begå fem fejl:

 • Borgerne bliver ikke revisiteret i takt med den rehabiliterende indsats
 • Den økonomiske styring ændres ikke i takt med implementeringen af rehabilitering
 • Ledelsesspændet er for stort
 • Organiseringen understøtter ikke den ønskede ændret adfærd
 • De rehabiliterende kompetencer kan ikke anvendes i den daglige praksis

Flow

I udviklingen af kommunens rehabiliterende indsatser arbejder vi med borgerflows.

 1. Mellem hospital og kommunal pleje
 2. Mellem midlertidig plads, det rehabiliterende team, hjemmepleje eller plejecenter
 3. Sammenhæng og flow fra sygepleje til pleje (§§138, 140, 85)
 4. Sammenhæng og flow mellem indsatser (§§83, 83a, 85, 86)
 5. Fra rehabilitering til selvhjulpen (§83a)

Sådan understøtter vi borgerflow, effekt og kvalitet i indsatsen

I udviklingen af kommunens rehabiliterende indsatser arbejder vi med borgerflows og samarbejde mellem de forskellige indsatser og tilbud i et borgerforløb. Resultatet er at borgeren får den rette hjælp med de rette kompetencer på det rette tidspunkt. Dette øger kvaliteten i de faglige indsatser og giver borgeren mulighed for at opnå mest mulig selvstændighed og mestring i eget liv.

Organisering der skaber forskellige gevinster

Vi arbejder med en række organisationsformer:

 1. Den koordinerende myndighed, hvor hjemmeplejen har en central rolle, i tæt samarbejde med en rehabiliteringskoordinator
 2. En koordinerende træningsafdeling, hvor kommunens træningsenhed er forløbsansvarlig
 3. Fremskudt rehabiliterende-team som varetager alle de rehabiliterende opgaver på §83a
 4. Hjemmeplejen varetager hele den rehabiliterende indsats på §83a sammen med øvrige indsatser på §83

Kompetencer og tiltag der er vigtige for at få succes

 1. Etablering af det tværfaglige rehabiliteringsmøde
 2. Kompetente forløbsansvarlige
 3. Ledere der kan understøtte ønskede adfærd
 4. Arbejdsgange, der understøtter den rehabiliterende tilgang
 5. Tilpasning af rammer, regler og organisering, der muliggøre at målene kan opnås
 6. Kompetenceforløb

Komponent har med veldokumenteret succes hjulpet små og store kommuner med at skabe varig forankring og effekt af rehabilitering i hjemmeplejen og på plejecentre. Vores rådgivning baseres på mange års national erfaring, forskning og dybdegående kendskab til drift og ledelse indenfor ældre og sundhedsområdet.

 • Vi forstår og kan arbejde med den økonomiske-, styringsmæssige- og organisatoriske ramme
 • Vi har respekt og forståelse for sammenhænge i indsatser
 • Vi arbejder med en kontinuerlig inddragelse af organisationen inden for rammen
 • V kan udarbejde adfærdsdesignet arbejdsgange og redskaber
 • Vi arbejder med kompetenceudvikling som implementeringsværktøj – fra klasserum til personalerum.
 • Vi kan lede store komplekse projekter agilt
 • Beslutninger om rammer og løsninger kan træffes på et oplyst grundlag
 • Reduktion på 5-15% af ydelsesforbruget på de borgere der er i fokus
 • Øget borgertilfredshed gennem involvering i beslutninger, oplevelse af at der findes løsninger på udfordringerne og oplevelse af bedre sammenhæng
 • Øget arbejdsglæde gennem indflydelse og brug af egne kompetencer ift. borgerens behov

En samlet realisering af gevinsterne er med til at understøtte kommunens muligheder for at reducere sygefraværet samt fastholde og rekruttere.

 1. Undersøge borgergrundlaget
 2. Kortlægge hvem der er mulig målgruppe
 3. Fastlægge mål og ønskede gevinster
 4. Undersøg om rammer, regler og organisering understøtter mål og ønskede gevinster
 5. Udarbejde en samlet projekt- og gevinstrealiseringsplan med tal for effektmåling.
Ældre herre i kørestol, kvinde står bagved
 

Mangel på personale på ældre- og sundhedsområdet

Faste plejeteams kan skabe mere tryghed hos de ældste borgere. Derfor er faste teams også blandt de initiativer, der med finanslovsaftalen for 2024 skal udbredes til kommunerne. Der er samlet afsat 695 mio. kr. til værdig ældrepleje, heraf 150 mio. kr. i 2024.

Faste og selvstyrende teams bidrager ikke bare til øget tryghed blande de ældste borgere. De øger også trivslen blandt medarbejderne, hvilket er et vigtigt skridt til fastholdelse i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft. 

Komponent har hjulpet flere kommuner med at facilitere processen frem mod faste og selvstyrende teams i hjemmeplejen. Vi kan også hjælpe jer. 

Ældre kvindehånd holder yngre hånd

Det nære sundhedsvæsen

Det nære sundhedsvæsen bringer nye opgaver ud i kommunerne. Borgere, der bliver udskrevet fra hospitalet, bliver mere og mere komplekse og multisyge. Det stiller nye og større krav til personale og ledere og kommunernes organisering af de nye opgaver og samarbejde på tværs.

Det nære sundhedsvæsen handler om

 • Borgers og pårørendes indgang til sundhedsvæsenet
 • Behandling af borgeren i borgerens eget hjem
 • Sammenhængende patientforløb mellem kommune, almen praksis og sygehus
 • Forebyggelse af indlæggelse gennem levering af almen og specialiseret sygepleje, genoptræning, rehabilitering og selvtræning
 • Borgerens mestring af egen sygdom (f.eks. kronikere (KOL, diabetes) gennem brug af uddannelse og moderne teknologi

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med det nære sundhedsvæsen? (Hvad vil I opnå?)

 1. Er organiseringen optimal og tydelig på tværs af områder?
 2. Bliver borgeren modtaget af de rette kompetencer f.eks. ved udskrivning?
 3. Har I det rigtige omkostnings- og serviceniveau?
 4. Er data en vigtig del af jeres kvalitetsudvikling?

 

 • Kvalitetsstandarder, arbejdsgange og aftaler
 • Modtagelse af borgere fra hospitalet – kvalificering af arbejdsgange – hvem modtager borgeren og sikrer sig dokumentation og handlinger.
 • Udarbejdelse af arbejdsgange i forbindelse med udskrivelse fra hospital
 • Arbejdsgangsanalyse af snitfladerne mellem enhederne i kommunen herunder akutsygeplejen, hjemmeplejen, midlertidige ophold, træning og visitation
 • Visitationen af borgere – rette ydelser til rette borger
 • Implementering af triage både hjemmepleje, plejecentre og midlertidige døgnophold
 • Rehabilitering – hvordan gør vi dette bedst? Læs mere om rehabilitering her. 
 • Triage af borgerne medfører et kompetenceløft hos personalet når alles fagligheder sættes i spil. 
 • Hvordan arbejdes med Fælles Sprog 3 (FS3) og den sundhedsfaglige dokumentation
 • Anvendelse af vejledninger / kliniske retningslinjer i hjemmesygeplejen og akutsygeplejen
 • Rehabiliteringssigte – kompetenceudvikling og praksisnær træning i tværfagligt samarbejde
 • Mødestruktur – hvordan afholdes konstruktive møder i og i mellem enheder
 • Implementering af arbejdsgange og relevante screeningsredskaber evt. Barthel, TOBS og lignende
 • Datadrevet kvalitetsudvikling og drift, fra omsorgsjournal til viden
 • Afdække tilgængelige data på tværs af sektorer – analyse og behovsafklaring for kobling af data til gavn for forebyggelse, opsporing og behandling i det nære sundhedsvæsen
 • Arbejdsgange for kommunikation og dataudveksling
 • Kommunikation på tværs af centre i kommunerne 24/7
 • Omkostninger, LEON
 • Flowanalyser mellem kommunale enheder
 

Ældreområdet

Ældreområdet er i forandring. Antallet af ældre borgere vokser, de kommunale budgetter er under pres, flere kommuner har store udfordringer med at rekruttere og fastholde personale og ledere på området, mens frisættelsesdagsordenen står og banker på. Der er brug for at rette fokus mod ældreområdet, så fremtidens ældre kan få den hjælp, pleje og omsorg, de har brug for.

Krydspresset mellem flere ældre og en øget rekrutteringsudfordring skaber en kompleks ledelses- og styringsudfordring. I Komponent er vi optaget af, hvordan vi sammen med kommunerne kan udvikle tiltag, der både skaffer mere personale og frigiver tid til den nødvendige pleje.

En bred pallette af ydelser på ældreområdet

Hvad enten I har brug for konkret og praksisnær kompetenceudvikling af ledere og/eller medarbejdere, eller I ønsker et omfattende eftersyn af ældreområdet, står vi klar til at understøtte jeres arbejde.

Komponent kan hjælpe jer, hvis I fx vil: 

 • Kompetenceudvikle jeres medarbejdere og ledere fagligt, ledelses- eller styringsmæssigt
 • Implementere en ny type økonomistyring, der matcher den demografiske udvikling
 • Eksperimentere med nye former for organisering fx selvstyrende eller faste teams
 • Skabe, udvikle eller fastholde en ledelseskultur, hvor faglig etik og normer er i højsædet
 • Identificere og skabe sammenhæng mellem visiterede ydelser og den faglige praksis
 • Beregne hvor mange plejeboliger, I får brug for fremover

Vi rådgiver også om, hvordan I kan blive bedre til at bruge data og opnå databaserede styringsværktøjer, således at I kan skabe mere velfærd for pengene og samtidig understøtte udviklingen på ældreområdet. 

Komponent kender kommunerne

Grundlaget for vores ydelser er dialogen med dig og dine kollegaer i kommunerne. Ved vores skræddersyede kompetenceudviklingsforløb bestemmes det konkrete indhold af jeres behov og bliver til i dialogen med jer. Vores konsulenter og undervisere er hentet blandt de dygtigste på deres felt og har et indgående kendskab til den kommunale drift, de faglige dilemmaer og de ledelsesmæssige udfordringer, der kendetegner ældreområdet.

Læs mere Læs mindre
 
 

Viden og inspiration

Hos Komponent deler vi ud af vores viden og de gode eksempler fra kommunerne. Se vores artikler, guides og cases og blive klogere på, hvordan vi har hjulpet en række kommuner med at finde nye veje til faglig styring og udvikling af sundheds- og ældreområdet.

Se alle cases og artikler

Er du lægesekretær på et sygehus eller i en lægepraksis?

Som lægesekretær er du patienternes indgang til sundhedsvæsenet og bindeleddet til den hvide verden. Din administrative faglighed er hver dag med til at sikre gode patientforløb og understøtte et godt samarbejde mellem patienter, pårørende, læger og sygeplejersker. Men sundhedsvæsenet udvikler sig hele tiden – derfor har du også brug for udvikling – både fagligt og personligt. 

Med Sundhedskommunom har du en unik mulighed for faglig og personlig udvikling i en ramme, der er skræddersyet til dit faglige virke.

Fem kvinder sidder i møde
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
THLY
Chefkonsulent
Thilde Lydiksen
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
MET
Centerchef
Mette Tranevig