Vi kan hjælpe jer, når I har behov for at få omsat viden om ledelse, styring og lovgivning til udvikling, der virker i praksis på ældreområdet. Vi er tæt på kommunerne og formidler og deler den viden, vi har fra arbejdet i landets øvrige kommuner, så læringen og erfaringen kommer flest muligt kommuner til gavn. Samtidig er vi i løbende dialog med eksempelvis KL og de faglige organisationer. Det sikrer os en opdateret viden om, hvad der sker på området både lokalt, regionalt og nationalt.
 

Ældreområdet

Ældreområdet er for alvor kommet under pres i disse år. I takt med at der kommer flere og flere ældre borgere, bliver de kommunale budgetter udfordret. Samtidig har kommunerne store udfordringer i forhold til at rekruttere nok personale på området. Konsekvensen er, at der vil mangle hænder til at hjælpe, pleje og yde omsorg for vores ældre i fremtiden.

Krydspresset mellem flere ældre og en øget rekrutteringsudfordring skaber en kompleks ledelses- og styringsudfordring. I Komponent er vi optaget af, hvordan vi sammen med kommunerne kan udvikle tiltag, der både skaffer flere hænder og frigiver tid til den nødvendige pleje. Læs mere om, hvordan vi sammen kan gribe det an, og se, hvad andre kommuner gør, her.

Stigningen i antallet af ældre borgere betyder, at vi skal udskyde deres plejebehov, så længe vi kan. Det kræver en styrket opmærksomhed på forebyggelsesindsatser, behov for plejeboliger mv. En del af løsningen er i den forbindelse rehabilitering. Det er vores vurdering, at der stadig er et uforløst potentiale i forhold til den kommunale rehabilitering.

Læs mere Læs mindre

Sådan kan vi hjælpe

Komponent kan hjælpe jer, hvis I f.eks. vil: 

 • Implementere en ny type økonomistyring, der matcher den demokrafiske udvikling
 • Eksperimentere med nye former for organisering i f.eks. selvstyrende teams
 • Skabe, udvikle eller fastholde en ledelseskultur, hvor faglig etik og normer er i højsædet
 • Screene udvalgte sager for at identificere og skabe sammenhæng mellem visiterede ydelser og praksis
 • Beregne hvor mange plejeboliger, I får brug for fremover
   

Ny type økonomistyring på ældreområdet

Vi samarbejder med Bornholms Regionskommune om at udvikle en ny type økonomistyring på ældreområdet, hvor kommunen ikke kun styrer på aktiviteter. Kommunen har brug for en ny metode, der matcher den demografiske udvikling.

Det betyder bl.a., at der er større fokus på, hvor mange ydelser der leveres, hvem de leveres til mv. Det giver en større fleksibilitet, hvor det er muligt at styre og tildele på baggrund af andet end antallet af timer.

Nye organiseringsformer på ældreområdet

Mange kommuner eksperimenterer i disse år med nye former for organiseringer på ældreområdet inspireret af den hollandske Buurtzorg, hvor medarbejderne leverer rehabilitering, pleje og sygepleje i mindre, faste og selvstyrende teams. Fokus er her på at sikre medarbejderkontinuiteten og øge medarbejdernes trivsel.

I Komponent kan vi hjælpe jer med en sådan organisationsændring og koble organisering og styringsmodel på den mest hensigtsmæssige måde for netop jeres kommune.

Fokus på faglig ledelse

Hvordan skaber vi en kultur i den kommunale ældrepleje, hvor de gode værdier og faglige normer til stadighed fastholdes? I Komponent tilbyder vi skræddersyede forløb, der styrker kommunale arbejdspladser på pleje- og omsorgsområdet, så I bedre kan udvikle og fastholde en kultur, hvor faglig etik og normer er i højsædet.

Vi arbejder typisk både med et lederspor og et medarbejderspor, men det konkrete indhold bestemmes af jeres behov og vil blive til i en dialog med jer. Udgangspunktet er, at ledere på forskellige niveauer styrkes i deres ledelsespraksis, mens medarbejderne får en unik mulighed for at dele og reflektere over dilemmaer i arbejdet og derigennem styrke deres kollegiale og faglige arbejdsfællesskab.

Sagsscreening af udvalgte sager

Mangler der sammenhæng mellem jeres visiterede ydelser og praksis? Eller har I en mangelfuld opfølgning på jeres indsatser? I Komponent kan vi udføre sagsscreeninger med fokus på at identificere udgiftsdrivende faktorer i sagsbehandling og praksis. Vi tilrettelægger altid undersøgelsen, så vores analyse og resultater er gennemsigtige og tydeligere for ledere og medarbejdere. 

Hvor mange plejeboliger har I brug for?

Mange ældre borgere klarer sig uden større plejebehov. Og blandt de borgere, der har behov for intensiv pleje, ønsker mange at modtage plejen i hjemmet eller i andre kommunale tilbud som eksempelvis rehabiliterings- eller akutpladser.

Konsekvensen kan være, at I står med en alt for stor plejeboligkapacitet - et større antal ældre betyder ikke nødvendigvis, at der er behov for flere plejeboliger.

I Komponent har vi udviklet en model for beregning af plejeboligkapacitet, der udover udviklingen i antallet af ældre inkluderer ændringer i middellevealder, udviklingen i antal raske leveår og den lokale sundhedstilstand. Ideen er, at fremtidens plejeboligkapacitet skal beregnes ud fra den tid, det må forventes, at en gennemsnitlig ældre bor i en plejebolig.

Læs mere Læs mindre
 
 

Mangel på personale på ældre- og sundhedsområdet

Krydspresset mellem flere ældre og en øget rekrutteringsudfordring skaber en kompleks ledelses- og styringsudfordring på ældre- og sundhedsområdet.

Der er behov for at fokusere på flere tiltag, som kan være med til at løse udfordringerne, og der er både brug for tiltag, der skaffer flere hænder, og tiltag, som frigiver tid til den nødvendige pleje og sygepleje.

Se hvordan Komponent kan understøtte jer, når I skal komme udfordringerne med arbejdskraftsmangel til livs. 

Kvinde smiler
 

Sundhedsområdet

Det kommunale sundhedsområde er genstand for meget opmærksomhed for tiden. Sundhedsreform, organisering af opgaver og mangel på arbejdskraft er blot nogle af de temaer, der fylder i debatten. Udfordringen er, at vi skal skabe en helhedsorienteret indsats på tværs af kommunale enheder og regionale/kommunale skel, der er til gavn for den enkelte borger. Vi har brug for et sammenhængende sundhedsområde, hvor kommuner, hospitaler, praktiserende læger mv. samarbejder på tværs.

I Komponent kan vi hjælpe jer med at omsætte viden om ledelse, styring og lovgivning til udvikling, der virker i praksis, og som har en effekt for borgerne. Vi trækker på vores viden og erfaring fra arbejdet i landets øvrige kommuner og sørger for, at den både kommer den enkelte kommune og det kommunale fællesskab til gavn.

Et samarbejde med os giver jer redskaberne til at forbedre styringen, sikre bedre effekt for borgerne og en øget kvalitet i indsatserne. Vi er både den kommunale kollega og den kritiske ven. Vi hjælper jer med at måle på det rigtige og stoppe med det, der ikke giver værdi – så I får mulighed for at bruge pengene smartere og med større effekt for borgerne.

Læs mere Læs mindre

Sådan kan vi hjælpe

Komponent kan hjælpe jer, hvis I f.eks. vil:

 • Skabe en fælles indsats, der sætter fokus på forbedringsarbejdet på sundhedsområdet
 • Styrke forebyggelsesindsatsen på tværs af kommuner og fagområder
 • Udvikle tiltag, der frigør hænder og tid til den nødvendige pleje
 • Understøtte udviklingen på det kommunale sundhedsområde med udgangspunkt i data
   

Fokus på forbedringsarbejdet

Med regeringen, KL og Danske Regioners nationale kvalitetsprogram har vi fået en god anledning til at fokusere på forbedringsarbejdet på sundhedsområdet.

Hvordan kan vi arbejde med de løbende forbedringer, så vi undgår, at borgere bliver indlagt, hvis det kan klares med en blodprøve eller urinprøve og efterfølgende behandling? Hvordan kan vi sikre ordentlige udskrivninger, så borgerne ikke bare kommer hjem i eget hjem for så at blive indlagt igen? Og hvordan fordeler vi opgaverne på en god måde, hvor vi gør indsatserne bedre og af højere kvalitet, samtidig med at de er effektive og økonomisk forsvarlige?

Det er nogle af de spørgsmål, som vi i Komponent gerne vil udforske i samarbejde med jer kommunale praktikere. Sundhedsområdet rummer store forbedringspotentialer, men det kræver en fælles indsats.

Mere forebyggelse

Vores sundhed spiller en central rolle i forhold til, om vi kan leve det liv, vi ønsker. Men mange lever med fysisk eller mental sygdom, der sætter nogle naturlige begrænsninger. Ofte kunne de dog have været forebygget.

Kommunerne er i kontakt med deres borgere mage gange i løbet af livet – fra sundhedspleje og dagtilbud til jobcentre og ældrepleje. Der er med andre ord masser af muligheder for at bidrage til at fremme borgernes sundhed og forebygge sygdomme.  

I Komponent vil vi gerne samarbejde om at gøre den kommunale forebyggelsesindsats endnu bedre på tværs af kommuner og fagområder. Det kræver imidlertid, at vi tager det lange lys på og affinder os med, at effekten af indsatsen først kan ses om nogle år. 

 

Sundhed i sociale tilbud

Kommunale sundhedsopgaver varetages mange steder i kommunen. Fra børneområdet til ældreområdet og socialområdet. På socialområdet er der de seneste år kommet et øget fokus på sundhedsopgaverne. Det gælder både opgaver indenfor sundhedsfaglig behandling og pleje samt indenfor forebyggelse og rehabilitering. Men kravene til de sundhedsfaglige indsatser er anderledes end til de socialfaglige indsatser.

I Komponent kan vi hjælpe jer med at få styr på reglerne omkring og kvaliteten af de sundhedsfaglige indsatser. Vi har også et par kurser, der taler lige ind i emnet:

Mangel på arbejdskraft

Kommunerne kan se frem til at mangle arbejdskraft på en række velfærdsområder i løbet af de kommende år. Det gælder ikke mindst sundhedsområdet, hvor der er stor efterspørgsel på social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker mv.

I Komponent er vi optaget af, hvordan vi sammen med kommunerne kan udvikle tiltag, der både skaffer flere hænder og frigiver tid til den nødvendige pleje.

Læs mere om, hvordan vi sammen kan gribe det an, og se, hvad andre kommuner gør, her.

Bruger I jeres data rigtigt?

Data er en central kilde, hvis vi skal have mere velfærd for pengene og samtidig understøtte udviklingen på det kommunale sundhedsområde. I bund og grund handler det om, hvordan vi skaber værdi for både borgere og den enkelte kommune. Bruger vi pengene på den rigtige måde?

Det kan fx være en god ide at kigge på, om der er sammenhæng mellem, hvad I visiterer, og hvad I leverer? Eller om I delegerer de rigtige opgaver til de rigtige faggrupper.

I Komponent kan vi hjælpe jer med at blive bedre til at bruge data og opnå databaserede styringsværktøjer. Vi kan bl.a. rådgive jer om, hvordan data kan være udgangspunkt for dialog om praksis, og om hvordan I kan udvikle jeres resultat- og effektstyring på sundhedsområdet.  

Læs mere Læs mindre

Er du lægesekretær på et sygehus eller i kommunen?

Som lægesekretær er du patienternes indgang til sundhedsvæsenet og bindeleddet til den hvide verden. Din administrative faglighed er hver dag med til at sikre gode patientforløb og understøtte et godt samarbejde mellem patienter, pårørende, læger og sygeplejersker. Men sundhedsvæsenet udvikler sig hele tiden – derfor har du også brug for udvikling – både fagligt og personligt. 

Med Sundhedskommunom har du en unik mulighed for faglig og personlig udvikling i en ramme, der er skræddersyet til dit faglige virke.

Fem kvinder sidder i møde
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
THLY
Chefkonsulent
Thilde Lydiksen
BIAS
Chefkonsulent
Bibi Asklund
MET
Centerchef
Mette Tranevig
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen