Få vigtig viden om gråzoner og snitflader mellem service- og sundhedsloven, så du kan overholde lovgivningen og sikre, at borgeren får de rette ydelser og den rette omsorg fra de rette fagpersoner.

Indhold

På det sociale område er rammen for opgaverne og ydelserne til borgerne primært defineret af serviceloven. Med indførelsen af de risikobaserede tilsyn blev det dog understreget, at der også er omfattende forpligtelser relateret til sundhedsloven. Det stiller store krav til ledere såvel som til det pædagogiske og sundhedsfaglige personale, hvis bostederne skal lykkes med at møde borgernes behov og få serviceloven og sundhedsloven til at spille sammen uden, at de kommer i konflikt.

På dette to dages kursus får du en grundlæggende indføring i de to love og især deres indvirkning på socialområdet med særligt fokus på sociale bosteder. Du får vigtig viden om de juridiske krav, gråzoner og snitflader – og konkrete bud på, hvordan du kan handle inden for lovgivningens rammer og skabe bedre pædagogisk praksis, ledelse og drift på bosteder.

På kurset sætter vi også fokus på ledelsens og de pædagogiske og sundhedsfaglige medarbejderes opgaver, pligter og ansvar, og du får inspiration til, hvordan I kan arbejde for bedre sammenhæng, stærkere faglige snitflader og god målsætnings- og dokumentationspraksis.

Du kommer hjem med ny faglig viden, som kan danne grundlag for dit bosteds videre arbejde med udvikling af en praksis, som sikrer, at hverken borgere eller personale bliver klemt mellem de to lovkomplekser. Du lærer at forstå og reflektere over de faglige dilemmaer, og du får redskaberne til at bringe din nye viden i spil i planlægning og udvikling af nødvendige faglige og organisatoriske forandringer.

Kurset afholdes både som åbne forløb og som rekvirerede forløb, hvor underviserne kommer ud i jeres organisation.
Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om muligheden for at rekvirere kurset.

I løbet af to dage sætter vi fokus på:

Overordnet introduktion til lovgivningen

 • Rammer for servicelovsydelser
 • Formålet med sundhedsloven, og hvorfor den har betydning i sociale tilbud, herunder med drøftelse af behandlingsbegrebet

Ansvar og pligter

 • Ledelsens ansvar vs. personalets ansvar ift. behandling jf. sundhedsloven
 • Hvilke krav er der til den pædagogiske praksis ift. behov for sundhedsfaglig behandling?
 • Hvem kan udføre sundhedsfaglige opgaver, når en borger bor på et botilbud, visiteret iht. serviceloven?
 • Hvem må hvad hvornår? Herunder hvad er en sundhedsperson, delegation og autorisation?

Patientrettigheder, væsentlig snitflade ml. SEL og SUL

 • Tavshedspligt, information og samtykke
 • Borgerens ret til ydelser og behandling
 • Samarbejde på tværs – videregivelse af information
 • Samarbejde med pårørende
 • Værgemål, herunder fremtidsfuldmagt, behandlingstestamente
 • Selvbestemmelse – positiv vs. negativ selvbestemmelsesret
 • Tvang og magt

Organisering af myndighedsarbejdet i den kommunale forvaltning

 • Beslutningsprocessen i forvaltningen
 • Den nye VUM (2.0) som udrednings- og dialogværktøj
 • Opfølgning på den sociale indsats med udgangspunkt i handleplanen
 • Socialtilsynets konstatering af bekymrende forhold på et bosted - hvad gør forvaltningen?
 • Bostedets retlige status i den sociale sag

Sammenhæng og kvalitetsudvikling

 • Hvordan kan man arbejde for bedre sammenhæng med drøftelse af faglige snitflader og dokumentationspraksis? Eksemplificeret ved indsatsmål vs. problemområder med udgangspunkt i kravene til journalføring.
 • Dialog og samarbejde - kan vi i fællesskab gøre det bedre?

De to undervisningsdage er planlagt som et internat, så du har tid til erfaringsudveksling, sparring og drøftelse af muligheder og perspektiver med kollegaer på tværs af kommuner og institutioner. Ved rekvirerede hold vil de to dage typisk afholdes som eksternat.

Undervisere

Karen Elmegaard, jurist
Karen har en bred erfaring i forhold til hele det socialretlige område med særlig fokus på voksne med funktionsnedsættelser og udsatte samt børn og unge. Hun har en lang karriere bag sig med ansættelser i blandt andet Ankestyrelsen, Socialministeriet, som lektor på PH Metropol samt tre forskellige kommuner - på ledelsesniveau og som chefkonsulent.

Thilde Lydiksen, chefkonsulent, Komponent
Thilde er chefkonsulent i Komponent hvor hun arbejder inden for sundhed- og ældreområdet. Her bidrager Thilde både med udvikling af området og udvikling af kurser. Thilde har stor viden inden for det sygeplejefaglige område og rehabilitering samt dokumentation og kvalitetssikring. Hun har desuden flere års erfaring som projektleder i forskellige kommuner, hvor hun bl.a. har arbejdet tæt på driften på sundheds- og ældreområdet. 

Begge undervisere vil være tilstede på kursusdagene, så du oplever, at juridisk viden og praktisk erfaring spiller sammen og supplerer hinanden.

6.595 kr.
Sted og startdato
Odense: 4. september 2024
Varighed: 2 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
04.09. kl. 9.45 - 05.09.2024 kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms. Prisen omfatter undervisning, materialer, ophold og forplejning.

Er du i målgruppen?

Kurset er for ledere, udviklingsansvarlige, medicinansvarlige, teamledere m.fl. som har brug for indføring i og overblik over hvilke krav der er på området ift. de to lovgivninger. Der tages udgangspunkt i personale med pædagogisk baggrund, men kurset er også for personale med sundhedsfaglig baggrund.

Det er muligt at rekvirere kurset hjem til afholdelse i egen organisation. Kontakt os for tilbud

Program

Ankomst og morgenmad
Om dagens program
Pauser indlægges undervejs i løbet af dagen.
Frokost kl. 13:00
Eftermiddagskaffe kl. 15:45
Tema 1
Rammen omkring organisering af hhv. det sundhedsfaglige og det sociale arbejde.
Tema 2
Den juridiske verden - forskellige perspektiver. Indføring i de grundlæggende socialretlige principper som har betydning ved udmåling af hjælpen.
Tema 3
Sundhedsloven og serviceloven under lup - serviceydelser kontra sundhedsydelser, herunder overblik over lovenes struktur og foranstaltninger på voksenområdet.
Tema 4
Borgerens rettigheder efter sundhedsloven og serviceloven.
Tema 5
Hvis borgeren ikke kan tage vare på egne rettigheder efter serviceloven/sundhedsloven - hvad så? (Værge, fremtidsfuldmægtig, inddragelse af nære pårørende mv.).
Processpil - Klap kæphesten
Opsamling og afrunding
Hvad skal vi have særligt fokus på fremadrettet?
Mulighed for gåtur eller andet stemningsfuldt inden middagen
Middag
Morgenmad
Om dagens program
Pauser indlægges undervejs i løbet af dagen
Frokost kl. 12:00
Eftermiddagskaffe kl. 14:00
Opsamling fra i går
Tema 6
Dokumentation sundhedsloven/serviceloven.
Tema 7
Magtanvendelse i sundhedsretten og i socialretten.
Tema 8
Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger i sundhedsfagligt og socialfagligt perspektiv (serviceloven og sundhedsloven).
Tema 9
Det socialfaglige og sundhedsfaglige tilsyn.
Afrunding og opsamling
Tak for denne gang

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
THLY
Chefkonsulent
Thilde Lydiksen