Skoleledere træffer dagligt beslutninger, der vedrører både lærere og elever. Med dette lokale forløb sætter vi fokus på de juridiske spilleregler for skoleledere som myndighedspersoner og personaleledelse

Dette kursus er både for skoleledere med det øverste ansvar for skolens ledelse og for funktions- og afdelingsledere, som har personaleansvar og myndighedsopgaver. På kurset bliver deltagerne klogere på:

  • Hvordan skal skoleledelsen håndtere forældreklager?
  • Hvornår skal forældrene inddrages i en afgørelse?
  • Kan skoleledelsen lave regler for lærernes adfærd på skolen?
  • Hvordan griber ledelsen situationen an, når kvaliteten af en lærers arbejde ikke er tilfredsstillende?

De forvaltningsretlige regler

Vi arbejder med de klassiske sagsbehandlingsregler såsom notatpligt, aktindsigt, tavshedspligt, partshøring, begrundelse og klagevejledning. På kurset sætter vi bl.a. fokus på skolelederens forældresamarbejde og de juridiske rammer for f.eks. videregivelse af fortrolige oplysninger om et barn, tavshedspligt overfor andre forældre og høring af forældrene inden, der træffes en afgørelse.

Ledelsesret og -pligt

På kurset introducerer vi ledelsesretten. Vi fokuserer på de muligheder, man har som leder, og hvor grænserne går for, hvad man kan træffe beslutninger om inden for rammerne af ledelsesretten. Det spænder bredt – fra spørgsmålet om hvilke regler og retningslinjer, man kan stille op for lærernes adfærd på arbejdspladsen, til hvornår der er grundlag for at afskedige en lærer, f.eks. fordi læreren har stort sygefravær, ikke kan samarbejde, ikke løser sine opgaver tilfredsstillende, eller fordi der skal spares på lønbudgettet.

Ledelsesretten er også en ledelsespligt, og vi beskæftiger og derfor også med tjenstlige samtaler, og med hvordan sådanne samtaler forberedes og afvikles.

Dit udbytte

På dette kursus får du et grundigt kendskab til de juridiske regler og rammer, der gælder for dit arbejde som leder i folkeskolen. Du bliver i stand til at håndtere såvel sager om elever og forældre som sager omkring personalet, herunder udfordringer i forbindelse med en vanskelig personalesag.

Undervisere/ Oplægsholdere

Undervisere på kurset er chefkonsulent Natalia Louise Lehnsdal og chefkonsulent Lotte Bryde, KL, Jura og EU. Natalia har beskæftiget sig med det forvaltningsretlige regelsæt i mange år og rådgiver dagligt kommunale medarbejdere om disse spørgsmål. Lotte har beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret i mange år og rådgiver dagligt kommunerne om dette emne. Begge er endvidere erfarne undervisere.

Varighed: 1 Dag
Se hvad prisen inkluderer

Dagsprisen er excl. moms og inkl. elektronisk undervisningsmateriale. Max. deltagerantal er 20. Rekvirenten afholder udgiften til lokaler, av-udstyr og forplejning samt undervisernes opholds-/transportudgifter.

Er du i målgruppen?

Kurset er for skoleledere med det øverste ansvar for skolens ledelse og for funktions- og afdelingsledere, som har personaleansvar og myndighedsopgaver.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen