På dette modul får du indsigt i, hvordan den offentlige sektor og det politiske system er opbygget, og hvilke lovmæssige bestemmelser og forvaltningsretlige principper, der gælder i kommuner og regioner.
 • indsigt i lovgrundlaget og lovhierarkiet for kommuners og regioners styrelse, herunder hvorledes den offentlige sektor og det politiske system er opbygget og udviklet i det demo­kratiske Danmark
 • en grundlæggende viden om de økonomiske forhold i Dan­mark og en forståelse for kommunernes og regionernes rolle i samfunds­økonomien
 • redskaber til at kunne reflektere over de værdier og politiske strømninger, der er med til at påvirke kommuners og regioners prioritering, som igen påvir­ker velfærdssamfun­dets udvikling
 • forståelse for, hvilke opgaver kommuner, regioner og staten vare­tager og samspillet imellem dem.

og du bliver i stand til at

 • kunne søge, afgrænse og finde relevante og gældende retskilder digitalt og anvende dem på konkrete problemstillinger og i sagsbehan­dlingen
 • kunne analysere en konkret sag og vurdere, hvordan den kan løses inden for de gældende politiske, juridiske og økonomiske rammer og praksis
 • kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsnings­mulig­heder til samarbejdspartnere og borgere
 • kunne placere egen rolle og arbejdsfunktion inden for de aktu­elle politiske, økonomiske og organisatoriske rammer således, at det styrker dit overblik over egne handlinger og eget ansvar
 • kunne foretage korrekt sagsbehandling og udvikle egen praksis ud fra en professionel tilgang
 • kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af konkrete opgaver og funktioner eller i større udviklingsarbejder.

Modulets hovedtemaer

Administration: 

 • Historisk baggrund
 • Det politiske system
 • Politiske institutioner
 • Borger/brugerinddragelse
 • Kommuners/regioners opbygning og opgaver
 • Styrelseslov

Økonomi: 

 • Kommuners/regioners økonomi 
 • Finansiering
 • Økonomiaftaler
 • Økonomistyring

Forvaltning: 

 • Sagsbehandlingens jura (Forvaltningsloven, Databeskyttelsesforordningen, Offentlighedsloven, Retssikkerhedsloven, Ombudsmandsloven)
 • Uskrevne regler/principper
 • Økonomiske rammer for sagsbehandling
 • Sagsbehandling

Tilrettelæggelse

Undervisningen tilrettelægges, så der tages hensyn til, at deltagerne har behov for kortere undervisningsdage. Det betyder naturligvis, at der er flere undervisningsgange end på et ordinært forløb.

Særlige forhold

Modulet svarer til 10 ECTS-point og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen.

Eksamensform

Skriftlig individuel 48-timers eksamen.

Er du i fleksjob, er der mulighed for at få 72 timer til eksamen.

14.000 kr.
Sted og startdato
Online: August 2024
Varighed: På grund af de kortere undervisningsdage varer forløbet længere end de normale 10 dage
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Medarbejdere med administrative funktioner i kommuner og regioner, på institutioner eller i fælleskommunale/selvejende virksomheder og institutioner

 

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
ABS
Specialkonsulent
Anna Solvej Bach Sørensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen