Klæd hospitalets lægesekretærer på til fremtiden: Lokalt uddannelsesforløb, som giver deltagerne indsigt i og forståelse for sin egen personlige og faglige udvikling i en organisatorisk ramme.

I samarbejde med Center for HR og Uddannelse tilbyder Komponent et målrettet og skræddersyet uddannelsesmodul, der klæder lægesekretærerne i regionen på til at forstå og forme deres rolle som 
fremtidens sundhedsadministrative medarbejdere. 

Modulets temaer giver indsigt i, hvordan sundhedslovgivningen påvirker lægesekretærernes rolle, og deltagerne får forståelse for deres egen rolle i kommunikation og konflikthåndtering. De lærer også at forstå og bearbejde data, og de får redskaber til at sikre fokus på patienten i centrum. 

Modulets temaer og indhold er skabt på baggrund af dialog med Center for HR og Uddannelse og Komponents erfaringer med at tilrette kompetencegivende undervisning for lægesekretærer i regi af 
Sundhedskommunomuddannelsen. Uddannelsen gennemføres som et lokalt forløb, der med 
udgangspunkt i de overordnede hovedtemaer og opbygning tilpasses det lokale hospitals hverdag, virkelighed, opgaver og udfordringer. 

Modulet Klædt på til fremtiden

Vi har udviklet et skræddersyet modul, som giver faggruppen af lægesekretærer indsigt i og forståelse for sin egen personlige og faglige udvikling i en organisatorisk ramme. 

På modulet vil de studerende få: 

 • indsigt i, hvordan sundhedslovgivningen påvirker rollen som lægesekretær 
 • forståelse for kommunikation og konflikthåndtering og betydningen af deres egen 
 • personlige rolle kendskab til redskaber, der fastholder fokus på patienten i centrum
 • indblik i relevante begreber om data, datas betydning for egen praksis og metoder til databearbejdning
 • forståelse for den tværgående opgaveløsning, herunder fokus på organisationen, patienten og patientens forløb. 

Når deltagere er færdig med modulet, vil de have en øget forståelse for deres egen rolle og handlemuligheder i fremtidens sygehusvæsen.

Hovedtemaer og opbygning

Modulet består af fem undervisningsgange over ti uger, hvor vi sætter fokus på fem hovedtemaer: 

 • Sundhedslovgivningens betydning for arbejdet
 • Personlig udvikling - også gennem kommunikation og konfliktforståelse
 • Patienten i centrum
 • Data og databearbejdning
 • Organisation, koordinering og relationer.

Undervisningen består af faglige oplæg fra kompetente undervisere, oplæg fra nøglepersoner på hospitalet og gruppearbejde i mindre grupper. 

Mellem modulerne arbejder deltagerne med den nye læring på egen afdeling, og samtaler med leder både før, under og efter modulet er med til at sikre, at ny læring forankres i organisationen og bliver til ny og bedre praksis. 

Modulet afsluttes med en gruppeeksamen på baggrund af en portfolio, og en bestået gruppeeksamen giver 5 ECTS-point på akademiniveau. Modulet kan dermed tages enkeltvis eller fungere som en del af en fuld Sundhedskommunomuddannelse på diplomniveau.

Forløb tilpasset det lokale hospital

Selvom modulets overordnede indhold ligger fast, tilpasser vi forløbet til det enkelte hospital i dialog med relevante nøglepersoner. Det gør vi, så vi kan maksiimere deltagernes udbytte og skabe koblinger mellem modulets indhold og den lokale praksis. 

Vi tilpasser f.eks. modulet ved at:

 • Inddrage relevante oplægsholdere fra hospitalet
 • Udvikle lokale spørgsmål og aktioner til aktionslæringen undervejs mellem undervisningen, f.eks. interview med en patient eller med en gruppe af ledende lægesekretærer
 • Lade lokale strategier og procedurer (dokumenter) for det enkelte hospital indgå som en del af litteraturen på modulet
 • Tilrettelægge toningen og vægtningen af temaer for hver undervisningsgang samt evt. ændre rækkefølgen, så indholdet bedst muligt matcher jeres behov
 • Udarbejde lokale transferguides, så samtaler mellem studerende og deres ledere kommer til at bære præg af lokale dagsordener, udfordringer og opgaver. 

Sådan tilpasser vi forløbet til jeres lokale hospital

Den lokale tilpasning af modulet til det enkelte hospital sker i et samarbejde mellem repræsentanter fra det lokale hospital, Center for HR og Uddannelse og Komponent. 

Komponent er tovholder på uddannelsesforløbet og står for at finde faste og gennemgående undervisere, udarbejde tidsplaner, lave transferguides, gennemføre eksamener og evaluere forløbet. 

Det lokale hospital bistår med at tone forløbet til lokal praksis og udpeger relevante oplægsholdere, som kan understøtte de studerendes læring. Det er desuden det lokale hospital, der står for det praktiske i forbindelse med f.eks. undervisningslokaler, forplejning og vikatdækning samt for at sikre, at de 
studerendes ledere er klædt på til at understøtte og agere deltagende i lægesekretærernes læring. 

Læs mere Læs mindre

Bliv klar til studiestart med temadag om studieteknik

For dig som føler, at det er svært at komme i gang med kompetenceudvikling – eller blot er bange for ikke at slå til, når familie, job og studie skal gå op i en travl hverdag!

Komponent tilbyder en temadag (3,5 time) om studieteknik og eksamensforberedelse med fokus på redskaber, der kan hjælpe dig, når du er studerende på en videregående uddannelse. 

På temadagen bliver du introduceret til:

 • Planlægningsværktøjer
 • Læse-og notatteknikker
 • Arbejdet med studiementalitet
 • Fokus på handlemåder ift. eksamensnervøsitet

Vi veksler mellem oplæg, dialog og praktisk træning af teknikker i form af øvelser. Forløbet er 100% deltagerinvolverende.
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til uddannelsesmodulet, eller hvis du vil vide mere om, hvordan vi tilpasser 
modulet til jeres lokale praksis, er du velkommen til at kontakte os: 

Michael Smærum
Chefkonsulent
Michael Smærup
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen