Her lærer du hvordan patientforløb bliver både sammenhængende, koordineret og optimeret. Og du får viden om psykologiske mekanismer og betydningen af forskellige former for kommunikation.

Med dette modul bliver du i stand til at analysere og vurdere patientforløb med afsæt i kerneopgaven. Du lærer, hvordan du medvirker til, at det enkelte forløb bliver sammenhængende, koordineret og optimeret både sundhedsfagligt, organisatorisk og patientoplevet, med andre ord medvirker til at patientforløbet bliver sammenhængende fra henvisning til afsluttet behandling.

Du lærer konstruktivt og professionelt at indgå i tværfaglige samarbejder om fortsatte forbedringer i patientforløbene.

Du får en større forståelse for relationers betydning både ift. patienter, kolleger og samarbejdspartnere.

Indhold

Patientforløbskoordinering

 • Henvisning, visitation, udredning, diagnosticering, behandling, kontrol, efterbehandling og rehabilitering
 • Forløbsprogrammer
 • Pakkeforløb
 • Nationalt Kvalitetsprogram for sundhedsområdet som relaterer sig til forløbskoordinering
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Relationel koordinering

Kommunikation

 • Skriftlig kommunikation med patienter
 • Mundtlig kommunikation
 • Mødefacilitering
 • Kommunikation via hjemmesider og lignende
 • Kommunikationsteori og kommunikationsmodeller
 • Processtyring og redskaber

Psykologi

 • Krisepsykologi
 • Holdninger/fordomme/værdier
 • Tværfaglighed, relationer og kultur
 • Relationel koordinering

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have viden om visitation, udredning, diagnosticering, behandling, kontrol, efterbehandling og rehabilitering
 • have viden om forløbsprogrammer, pakkeforløb og sundhedsaftalerne
 • ud fra en psykologisk vinkel kunne forstå, hvordan og hvorfor patienter, pårørende og samarbejdspartnere agerer, som de gør
 • forstå, hvorledes personlige holdninger og fordomme påvirker relationer mellem mennesker, og kunne skelne mellem personlige og professionelle holdninger
 • kunne danne sig overblik over de forskellige modeller for kommunikation, herunder reflektere over etiske aspekter i samtaler og deres egen rolle
 • have viden om god patientkommunikation og delelementerne heri
 • have kendskab til metoder inden for psykologi og processtyring.

De studerende skal

 • administrativt kunne overskue og styre et patientforløb fra A til Z, også på tværs af sektorgrænser
 • kunne gennemføre en analyse og vurdere de psykologiske og logistiske problemstillinger inden for et patientforløb
 • kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille og vælge løsningsmuligheder
 • kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsnings-muligheder til patienter/pårørende og samarbejdspartnere
 • kunne analysere en kommunikationssekvens og opstille alternative kommunikationsmuligheder
 • kunne strukturere og styre en samtale, så der skabes en konstruktiv dialog.

De studerende skal

 • kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til forløbskoordinering, også på tværsektorielt
 • kunne bidrage fagligt og personligt til forandringer på afdelingerne og kunne forholde sig kritisk til egen rolle i mødet med patienter/pårørende og samarbejdspartnere
 • kunne deltage i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde ud fra en professionel tilgang
 • kunne identificere og kvalificere muligheder inden for eget arbejdsområde.

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet svarer til 10 ECTS-point og kan indgå som en del af Sundhedskommunomuddannelsen

Eksamensform

Skriftlig individuel 48 timers eksamen

14.000 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
ECTS: 10
Se tid og sted for det valgte forløb
Undervisning og læringsgruppedage på følgende datoer:

21.8

4.9

11.9

19.9(torsdag)

25.9

2.10

9.10

23.10

30.10

6.11

Ret til ændringer forbeholdes.


Eksamen - skriftlig individuel 48 timers eksamen fra den 18. november, kl. 9.00 til den 20. november, kl. 9.00.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

 

Lægesekretærer og andre klinisk sundhedsfaglige medarbejdere.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
ABS
Specialkonsulent
Anna Solvej Bach Sørensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen