For dig som er vejleder eller ønsker at blive vejleder

Formålet med modulet er at øge de studerendes kompetencer i forhold til at udfylde opgaven som vejledere i praktik­forløb i afdelingen.

Yderligere bliver I som studerende i stand til i praksis at kunne plan­lægge, vejlede og gennemføre det bedst mulige praktik- og uddannelsesforløb for jeres studerende/elever på afdelingen.

Indhold

Modulets hovedtemaer:

 • Formelle grundlag for den Sundhedsadministrative koordinatoruddannelse samt kontoruddannelsen med specialer
 • Hvordan kan et praktik- og uddannelsesforløb planlægges?
 • Kommunikation
 • Coaching og refleksion
 • Motivation og læring
 • Kultur og psykisk arbejdsmiljø
 • Rollen som vejleder
   

Læringsmål og udbytte

Viden

De studerende skal

 • have viden om uddannelsens lovgrundlag og gennemførelse på hhv. skolen og afdelingen
 • forstå deres egen rolle i samarbejdet med den ledende lægesekretær og uddannelseslederen om den enkelte studerendes praktikforløb
 • forstå vigtigheden af inddragelsen af og samarbejdet med andre kolleger om f.eks. lærings­forløb og læringsmål 
 • have viden om forskellige forandrings-, motivations -, kommuni­ka­tions- og coaching­teori­er og kunne reflektere over disses anvendel­se.

Færdigheder

De studerende skal

 • kunne anvende en coachende tilgang i vejledning af den studerende/eleven
 • kunne vurdere de problemstillinger, de studerende/eleven oplever i deres praktik og kunne coache den studerende/eleven til selv at finde mulige løsnin­ger
 • kunne opnå færdigheder i at understøtte den enkelte studerendes/elevs egen refleksioner over sit uddannelsesforløb og læringsmål
 • kunne formidle viden om læringsforløb og læringsmål til kolleger
 • kunne anvende forskellige kommunikationsstrategier, herunder at kommunikere hensigts­mæssigt i forhold til den studerende/eleven og øvrige samarbejds­partnere
 • kunne anvende viden om motivation, læring og transfer i planlægning og gennemførelsen af et optimalt praktikforløb
 • kunne vurdere konkrete daglige problemstillinger af relevans for den studerende/eleven og kunne formidle denne viden til den studerende/eleven og øvrige samarbejds­partnere
 • kunne tilrettelægge et konkret læringsforløb ud fra en analyse og vurdering af den enkelte studerende/elev
 • kunne agere i en foranderlig verden.

Kompetencer

De studerende skal

 • kunne deltage med en professionel tilgang i det tværfaglige samarbejde omkring og med den studerende/eleven
 • kunne reflektere over egen rolle som vejleder og herigennem udvikle egen praksis
 • kunne tilegne sig ny viden om kommunikation og coaching og anvende denne viden i sin udvikling som vejleder.

 

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet svarer til 10 ECTS-point og kan indgå som en del af Sundhedskommunomuddannelsen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis.

Synopsen skal tage udgangspunkt i den studerendes rolle som vejleder, fx i hele eller dele af et praktik- og uddannelsesforløb for den studerende/eleven.

14.000 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Lægesekretærer der er eller skal være vejleder for studerende/elever i deres praktikforløb i afdelingen.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen