Et samarbejde mellem DTU, SDU og Type2dialog, støttet af Helsefonden.
Udgivet den 21-09-2022

Hvem står bag forskningsprojektet?

DTU Management, Forskningsenheden for Klinisk Farmakologi og Farmaci på Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet og rådgivningsvirksomheden Type2dialog ønsker i fællesskab med kommuner at generere mere viden om de kommunale midlertidige døgnophold. Viden der i fremtiden vil få stor betydning for udviklingen af det nære sundhedsvæsen, som de midlertidige døgnophold er en vigtig aktør i.


Hvorfor er det vigtigt med mere viden?

Samtlige 98 kommuner driver midlertidige døgnpladser som bl.a. varetager en hurtig hjemtagning fra hospitalet og dækker over sengepladser til borgere der modtager døgnrehabilitering, akutindsatser, aflastningsindsatser, ventepladser mv. Kendetegnet for næsten alle borgere på et midlertidigt døgnophold er, at de fra hospitalets side er udskrevet med en kompleks medicinsk behandling, som fx smertebehandling der nedtrappes, udfasning af antibiotika, mm. Den medicinske behandling har stor indflydelse på borgernes trivsel, hverdag og progression. Der findes dog begrænset forskningsmæssig viden om dette område og derfor skal partnerskabsprojektet fx belyse: Hvilke arbejdsgange er der for at håndtere medicin i sektorovergangen? Hvilke faldgruber opleves ofte? Hvilke faggrupper er hovedaktører i overgangen? Hvordan varetager de midlertidige døgnpladser de komplekse borgeres medicin?
Samlet set vil den viden, der opnås ved dette projekt, forbedre mulighederne for i fremtiden at kunne optimere anvendelsen af lægemidler i det nære sundhedsvæsen og øge borgernes livskvalitet.


Hvad sker der i hovedtræk?

Projektet har to spor med fokus på 1) Registre og 2) lokal praksis. For registerdelen skal 15 kommuner levere data over hvem der er visiteret til et midlertidigt døgnophold, hvornår de er flyttet ind og ud igen, mm. Denne viden kobles med de nationale sundhedsregistre for at kunne lave en beskrivende analyse af borgerne på de midlertidige døgnpladser. For den lokale afdækning indgås samarbejdsaftaler med 5 kommuner om at indsamle data og viden lokalt på de midlertidige døgnophold. Dette vil bl.a. foregå ved historieværksteder, arbejdsgangsanalyser og gennemgang af hele medicinprocessen. Data indsamles af parterne bag projektet ved praksisobservation.


Hvad kræver det af deltagende kommuner?

For register-kommuner: Det eneste det kræver af den deltagende kommune er, at forskerteamet skal vide, hvem der er visiteret til et midlertidigt døgnophold, hvornår de er flyttet ind og ud igen – over en cirka 3-årig periode. Det vil sige en liste med navn, indflytningsdato og udflytningsdato samt CPR-nummer. Disse data uploades fra jer via et unikt link og en sikker forbindelse til en database, som kun forskerne kan tilgå. Alle data, herunder personnumre, vil blive anonymiseret så snart koblingen er foretaget (denne kobling foretages af Danmarks Statistik) og data vil blive opbevaret og analyseret efter forskrifter fra Datatilsynet.

For lokal praksis-kommuner: Det eneste det kræver af den deltagende kommune for at deltage i den lokale afdækning er, at forskerteamet skal komme med ud i praksis 4-5 dage og interviewe nøglepersoner og følge medarbejdere i medicinprocessen. Alt forberedelse, analyse, tolkning, mm. afholdes af parterne bag, så investeringen fra kommunens side er, at relevante medarbejdere er tilgængelige de 4-5 dage, hvor data indsamles.


Datasikkerhed og juridiske forhold.

Der oprettes et sikkert datarum på regionens server (Region Syddanmark). Datarummet er designet specifikt til at opbevare personhenførbare data og overholder alle krav til sikkerhed. Så snart alle data er modtaget, bliver de overflyttet til en sikker server hos Sundhedsdatastyrelsen. Herefter erstattes alle CPR-numre med et tilfældigt genereret løbenummer. Al databehandling vil således foregå på anonymiserede data og processen er godkendt af Datatilsynet. Såfremt I har yderligere spørgsmål til datasikkerheden, er I velkomne til at rette henvendelse til nedenstående.


Forventet tidsplan.

Aftaler med kommuner indgås i efteråret 2021 og foråret 2022. Data indsamles i 1. og 2. kvartal 2022. Analysen igangsættes så snart datagrundlaget er stort nok til at kunne danne grundlag for solide konklusioner (sommeren 2022).


Hvad får de deltagende kommuner ud af det?

Ved deltagelse bidrager kommunen med at skabe værdifuld viden til at udvikle kvaliteten på det midlertidige døgnophold i fremtidens nære sundhedsvæsen. Forskerne og Type2dialog inviterer undervejs til faglige læringstræf og holder også de deltagende kommuner orienteret om de forskellige datafund og konklusioner undervejs i processen.
Da data af hensyn til datasikkerhed anonymiseres, kan der ikke præsenteres lokale resultater på borgerniveau.


For yderligere info kontakt venligst nedenstående.

Anton Pottegård, Lektor (cand.pharm., ph.d.), Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet. Tlf.: 6550 3024, Mail: apottegaard@sdu.dk


Kasper Edwards, Seniorforsker, DTU Management, Tlf. 2225 6320, Mail: kaed@dtu.dk


Linda Grouleff Rørbæk, chefkonsulent, Type2dialog, Tlf.: 2396 2464, Mail: lgr@type2dialog.dk


Ønsker din kommune at bidrage?

Vi søger kommuner, der har lyst til at bidrage til forskningsprojektet enten som register-kommune eller som lokal praksis-kommune, og dermed skabe mere viden på området – og blive klogere på egen praksis.

Se hvad det kræver at være med over. 

Er i interesseret så kontakt chefkonsulent i Type2dialog Linda Grouleff Rørbæk.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig.