Et praksisnært kursus med udgangspunkt i konkrete afgørelser og aktuelle problemstillinger.

Kurset giver en grundlæggende introduktion til området, til reglerne både de offentligretlige og privatretlige, til principper og problemstillinger, som man løber ind i på området.

Kurset lægger vægt på, at kursisterne involveres i forløbet via cases og fælles drøftelser. Vi tager i øvrigt gerne konkrete spørgsmål eller problemstillinger op, som er aktuelle hos deltagerne.

7.675 kr.
Sted og startdato
Vejle: 28. september 2022
Se alle dage og tidspunkter
Kurset vil blive afholdt i Vejle. Kursussted oplyses senere.
28.09.2022 kl. 09:00 - 29.09.2022 kl. 14:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristen. 

Er du i målgruppen?

Målgruppen er primært nye eller mindre erfarne sagsbehandlere, men også sagsbehandlere, som gerne vil have et brush up på området.

Program

Ankomst samt kaffe/te med brød
Introduktion til programmet – opsamling på spørgsmål, som vi skal nå
Programmet bliver gennemgået og vi forventningsafstemmer med deltagerne, hvad det er særlig vigtigt at lægge vægt på de næste to dage.
Baggrund, regler, principper og begreber
De offentligretlige rammer, principper, begreber og regler bliver gennemgået herunder den nye bekendtgørelse og vejledning fra 2021.
Frokost
Aftaleindgåelse ved salg af fast ejendom – generel og praktisk del
De aftaleretlige regler om indgåelse af køb af fast ejendom vil blive gennemgået, herunder hvornår parterne er bundet af aftalen, samt retsvirkningerne af vilkår og betingelser i købsaftalen.
Kaffepause
Udbud af ejendomme – såvel ubebyggede som bebyggede ejendomme
Reglerne vedrørende udbud af fast ejendom gennemgås herunder generelle overvejelser før udbuddet, hvilke saglige krav kan stilles til tilbudsgiver, mindstekrav, udvælgelseskriterier og udformning af udbudsmaterialet i øvrigt.
Ansvarsfraskrivelse – jordbundsforhold og forurening samt fysiske mangler ved en ejendom
Med udgangspunkt i konkrete klausuler diskuteres forskellige formuleringer af ansvarsfraskrivelsesklausuler og rækkevidden af disse. Hvordan formuleres den ”gode” klausul?
Middag
Morgenmad
Undtagelser, fravigelser og udvælgelse
Undtagelser fra udbudskravet gennemgås blandt andet på baggrund af de senere års tilsynspraksis. Det beskrives i hvilket omfang man kan fravige eventuelle krav i udbuddet og hvordan man kan vælge blandt flere tilbudsgivere.
Særligt kommunale servitutter – tilbagekøbsklausuler, byggepligt m.v.
Med udgangspunkt i konkrete eksempler
Frokost
Mangler
Hvad er en mangel ved en fast ejendom? Hvordan fastlægges det, at der foreligger en mangel? Hvad er retsvirkningerne af, at en ejendom lider af en mangel? Med udgangspunkt i domme drøftes mangelsbegrebet, og hvordan det kan undgås at sælge en ejendom, der lider af mangler.
Afslutning/opsamling
Tak for denne gang