Tværfaglig koordinering af rehabiliteringsforløb for borgere på midlertidige pladser i Haderslev Kommune.
Udgivet den 04-09-2022

Baggrund

I 2000 var den gennemsnitlige indlæggelsestid for en hospitalspatient 6 dage. I 2014 var den 3,7 dage. Fordi markant flere borgere i dag udskrives til kommunale døgnophold, skal kommunerne varetage flere og mere komplicerede opgaver. Denne opgaveglidning lægger sammen med den demografiske udvikling og de øgede omkostninger til medfinansiering pres på kommunerne. For at øge kvaliteten og sikre en optimal udnyttelse af kapaciteten besluttede Haderslev Kommune at styrke indsatsen med rehabiliteringsforløb på tværs af myndighed, midlertidige pladser og træningsenheden.

 

Løsning

Type2dialog lagde ud med at analysere potentialet i at implementere en struktureret arbejdsgang målrettet myndighed og korttidspladser. I analysen indgik bl.a. praksisobservationer, faglige audit og interviews.

På baggrund af dens resultater og kommunens mål skød Type2dialog et praksisnært udviklingsforløb i gang: En ny arbejdsgang for rehabiliteringsforløb blev introduceret på faglige læringsværksteder, og alle blev trænet i at bruge metoderne SMARTE mål og Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde, som sikrer en målrettet og effektiv koordinering af den tværfaglige indsats.

Lederne fra de tre enheder modtog sparring for at sikre et tæt ledelsessamarbejde på tværs med udgangspunkt i den fælles arbejdsgang.

 

"I samarbejde med Type2dialog har vi styrket koordineringen af den tværfaglige indsats. Takket være vores nye arbejdsgang og systematiske rehabiliteringsmøder arbejder vi nu mere struktureret med borgerens mål i centrum. Vi udnytter vores ressourcer bedre og øger flowet på korttidspladserne. Det betyder, at borgerne hurtigere bliver klar til at komme hjem."

- Mette Rauch, Afdelingschef, Pleje og Træning, Haderslev Kommune

 

Resultater

Forløbet har både styrket den mono- og tværfaglige indsats. Med arbejdsgangen får personalet overblik over alle opgaver, ansvarsfordeling, dokumentation, møder og faglige screeninger. Dermed udnyttes både tid og fagkompetencer langt bedre. Når alle relevante faggrupper er repræsenteret på de ugentlige tværfaglige møder, handles der hurtigere, og når alle bidrager med faglig viden og erfaringer, øges den faglige kvalitet. Intensiveringen af målarbejdet i fællesskab med borgere og pårørende resulterer i øget borgerinddragelse og mere tilfredse borgere, der har mindre behov for kommunale ydelser. Såvel dokumentationen ifm. udskrivelser som kommunikationen mellem bestiller og udfører er blevet mere præcis og rettidig. Det styrker samarbejdet og baner vejen for et øget flow på de midlertidige pladser.

 

Indsatsmål

 • Øget effektivitet og kvalitet i kerneopgaven relateret til korttidspladser og myndighedsarbejdet.

 • Bedre koordinering af den tværfaglige indsats og øget kvalitet i borgernes rehabiliteringsforløb.
   
 • En mere struktureret og systematisk rehabiliteringsindsats  (udredning, mål, indsats, opfølgning, afslutning) på tværs af bestiller og udfører vha. en ny arbejdsgang.
   
 • Implementering af fælles sprog og fælles metoder i praksis for alle ansatte med tilknytning til borgere på   korttidspladserne og i myndighed.

 

Resultater (efter 12 måneder)

 • Øget flow og kapacitet som følge af velkoordinerede forløb, der styrker borgerens funktionsevne og livskvalitet. Borgere og pårørende føler sig i højere grad hørt og inddraget. Der ses indikationer på et hurtigere borgerflow og kortere liggedage.
 • Alle ansatte tilknyttet borgere på korttidspladser er trænet i metoden Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde. Koordinering af indsatser sikres på ugentlige møder med den nye metode.
 • En ny arbejdsgang skaber overblik, frigiver tid og øger det faglige niveau. Samarbejde, videndeling og dokumentation er styrket.
 • Faglige læringsværksteder og træningssessioner har sikret et fælles sprog og en fælles metode for, hvordan der udarbejdes SMARTE  mål. 
Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig.