Arbejder du med grøn omstilling og skal du have borgerne involveret så har DeltagerDanmark og Komponent lavet et læringslaboratorium som giver jer fornyet energi og ny viden omkring aktivt medborgerskab.  

Et kursus der styrker jeres tilgang til lokale handlingsfællesskaber gennem aktionsforskning som vil give ny inspiration, metoder og værktøjer til hvordan du griber aktivt medborgerskab og samhandling an.  

En løftestang der vil bidrage til fremdrift trods høj kompleksitet og ofte modsatrettede krav og forventninger. Læringsrummet er også for dig som er kørt fast i samarbejdes vanskelige kunst, og måske også er lidt mismodig i forhold til “value for money” af den investerede sociale og økonomiske kapital.  

Vi har sat alle kræfter ind på at du kommer til at arbejde med en bred vifte af perspektiver som vil udfordre dit mindset og ændre din måde at samarbejde så du får fornyet energi til at indgå i dialoger med borgere og erhvervsliv. 

Kurset består af 2 særskilte dage samt et længere tidsrum til prøvehandlinger herimellem, så du i praksis kan afprøve hvilke rammer og tilgange der mest hensigtsmæssigt fremmer og understøtter lokal foretagsomhed eller mobiliserer borgere og lokale aktører bedst rundt om konkrete, praktiske og effektive klima-handlinger. 

Læringsmål: 

Skabe et læringsrum for tvivl og usikkerhed for at blive klogere på hvordan man håndtere manglen på kontrol i samarbejder og håndtering af den dobbelte myndighedsrolle.   

Skabe et læringsrum med et solidt teoretisk afsæt for samspil, involvering, relationsskabelse, interessent interesser og egne præferencer for kommunikation.   

Bidrage med viden og metoder om interesseafvejning i et strategisk perspektiv og synergieffekter mellem interesseoverlap, med respekt for det politiske rum.  

Introducere metoder og faciliteringsværktøjer der inspirerer dig og organisationen til at drive den grønne dagsorden frem i samspil med borgere. 


Uddybende baggrund 

Klimahandlingsplaner er handleplaner for en grønnere fremtid som ingen kommuner kan stå alene med at udfolde. Grøn omstilling er en sag som samler lokalsamfund, borgere og forvaltninger på kryds og tværs i nye samarbejder. Disse samarbejder er en kæmpe ressource, der både kan og vil bidrage med nye og anderledes klimaløsninger, uden at skelne til hvilke kasser pengene kommer fra.  

Og den grønne omstilling kalder på os alle og alle samfundssektorer vil blive berørt, men indtage forskellige roller - men fællesnævnerener at vi alle skal i spil.  

Derfor er samarbejde og samråd en nødvendighed, når løsninger på lokale omstillingsindsatser skal findes, der overgår kommunens egne beføjelser og kapacitet. Samtidig ved vi at den grønne dagsorden indeholder komplekse problemstillinger med overlappende interesser og formål som sættes i spil klogt. 

På dette kursus kommer du på forkant med omstillingsindsatsen. Vi arbejder med hvordan man lykkes bedre med grønne projekter, hvis de drivende kræfter bag projektet indtræder i en mere faciliterende funktion.  

Reduktionsplaner kræver at man inddrager aktører. Men ligeså vigtigt skal borgerne engageres, have medindflydelse og forstå hvorfor forandringen der skal ske lokalt, er noget som vedrører dem og kræver deres opbakning.  

Undervisere 

Alice Holmberg, Chefkonsulent Komponent 
Mads Schou, Konsulent DeltagerDanmark 
Ruth Gøjsen, Chef for organisation og læring, DeltagerDanmark 

7.400 kr.
Sted og startdato
København: 31. oktober 2022
Varighed: 2 dage
Se alle dage og tidspunkter
Den 31.10.20202 afholdes på
Læderstræde 20
1201 København K'

Den 23.11.2022 afholdes på
Komponent, Lyskær 3e, 2730 Herlev
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. 

Tilmeldingen er bindende efter fristen. 

Er du i målgruppen?

Fagligt er målgruppen for kurset bevidst bred, for her arbejder vi ikke ned i fag-fagligheden, men sætter fokus på den grønne aktorinddragelse. Vi ved de forskellige perspektiver kan krydsforstøve og give hver enkelt kursusdeltager flere konkrete greb og brede inspiration med hjem. Metoderne, vi gennemgår i løbet af dagen, er relevante for alle faglighederne. Vi faciliterer samarbejdet og den gensidige inspiration - fra dagtilbudsleder til klimakonsulent, eller byplanlægger til frivillighedskoordinator! 

Fælles vil være at du enten:  

  • Er i gang med at udføre handlingsplan;  

  • Har fået til opgave at formulere en grøn plan eller strategi, hvor aktørinddragelse spiller en rolle 

  • Skal få borgerne med på omstillingen;  

  • Har opgaven med at facilitere eller deltage i borgerinitiativer omkring grøn omstilling  

Vi opfordrer til flere deltagere fra én kommune. Det hjælper med forankring og spredning i organisationen og muliggør gensidig støtte lokalt – også ud over kursusperioden. 

Program

PRØVEHANDLING
Mellem dag 1 og 2 skal I afprøve hvordan samarbejdets svære kunst, kan tænkes sammen med et lokal projekt der kan relateres til den grønne omstilling i jeres kommune.?

Hvis I ikke allerede har et konkret samarbejdsprojekt i tankerne, kan I tænke over følge elementer, som en opstarts proces:?

Hvorfor samarbejde og hvorfor borgere? Hvilke udfordringer står I med i klimaarbejdet hos jer, som kræver andres handling og motivation?

Hvilke fællesskaber er vigtige at invitere med i projektet for at det skal have impact??

Hvilken effekt? Hvad kan I opnå, hvis I samarbejder mere på tværs og involverer borgerne?

Hvilke konkrete aktiviteter skal vi udforme of udføre sammen???

Inspiration til aktivets elementer

Fælles fortælling: hvilke fortælling(er) om projektet kan afdække de involveredes interesser og give fælles forståelse for jeres samarbejde??

Relationelle forpligtelser: hvordan kan i skabe komplimenterende handlinger?

Effektive og meningsfulde handlinger
Netværkskaffe - uformel snak ved kaffen
Velkommen og rammesætning af forløbet?
Gensidig præsentation af hinanden, opgaver, glæder og udfordringer?
Den grønne dagsorden - forskellige perspektiver i spil?
(hvordan ser virkeligheden ud fra et borgerperspektiv og fra et kommunalt/politisk perspektiv).?

Evt: oplæg om DDKs segmentanalyse & [indsæt oplæg fra politisk/kommunalt perspektiv].?

Velkommen til 2 ildsjæle som fortæller om deres engagement og deres møde med den kommunale virkelighed?

Fælles læring og forståelse?
Netværksfrokost?
At bygge bro til hinanden - den gode relationsskabelse?
Tillid til intentioner - faglighed - ressourcer og bidrag - det fælles VI
Internt - eksternt?
Samskabelsestypologi - blik for hinandens interesser og positioner
Mestring af dobbeltrollen - Myndighed og dialog/samarbejdspartner
Strategi og plan - det lange lys på aktiviteterne?
Hvad vil jeg gå hjem og arbejde med - prøvehandlinger
Tak for i dag?
Velkommen og?rammesætning af dagen?
Fælles drøftelse af arbejdet med prøvehandlinger?
Gensidig præsentation af hinandens projekt og tanker - feedback fra underviser.?
Krydspresset mellem borgere og politikere
Netværksfrokost?
Projektfaciliteringsredskaber?
Tilskæring af samarbejdsopgaven
Tak for denne gang- vi ses ude i den grønne omstilling

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek