Reglerne om Kontant tilskud og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA rummer udfordringer på mange niveauer, ikke mindst de juridiske og sagsbehandlingsmæssige.

Formålet med kurset er at give deltagerne endnu bedre forudsætninger for at indgå i visitationen, bevilling, opfølgning og det brede flerfaglige samarbejde.

Der vil være fokus på krav til dokumentation i forhold til den første bevilling og i opfølgning og revurdering. Der ses særskilt på arbejdslederrollen og belysning af borgers/nærtståendes evne til at håndtere opgaven. At kunne – eller kunne bringes til at - bestride rollen som ”Arbejdsleder” er et særskilt krav borger eller nærtstående skal opfylde. Der ses på både afdækning af borgers og nærtståendes evner samt muligheder for at iværksætte forløb, der kan støtte borgeren og den nærtstående i oplæring og opstart af en ordning. 

Principper for udmåling belyses med fokus på at udmåling skal harmonere med både princippet ”samme alder og samme livssituation” samt ”individuel og konkret vurdering.
Udvalgte snitflader inddrages i gennemgangen.

Oplæggene tager afsæt i en praktisk dagligdag, hvor jura, metodisk sagsbehandling og det brede faglige samarbejde danner grundlag for arbejdet.

Indhold

Dette kursus giver dig redskaberne til god sagsbehandling med et klart juridisk fokus.

Ordningerne tager primært udgangspunkt i Servicelovens §§ 83-84 samt §§ 85 og 97. Der er fokus på de skærpede krav til dokumentation, herunder brugen af observation i sager, hvor det kan være vanskeligt at afdække en borgers helt særlige behov for hjælp.


Lovændring pr. 1/7 2023 (generel adgang til overvågning i § 95-ordningen uanset alder) indgår i gennemgangen.


Ordningerne skal ses i samspil med bl.a. reglerne om merudgifter, boligindretning og hjælpemidler ligesom kendskab til afgrænsning mellem servicelov og sundhedslov er vigtig viden.

Det tætte og konstante samarbejde mellem de mange regelsæt er nødvendigt, når BPA-ordningen skal fungere optimalt for brugeren, og derfor har vi skærpet de juridiske perspektiver på Komponent's BPA-kursus.

Overgange i livet skal tydeliggøres i opfølgningen og evt. i udmåling af støtte, f.eks.:

  • Overgange fra barn til voksen, hvor tabt arbejdsfortjeneste til forældre, skoleliv og dækning af merudgifter skal skiftes ud med visitation via serviceloven § 83 med afsæt i det fastlagte serviceniveau, afklaring af fremtiden ift uddannelse, arbejde eller førtidspension og udmåling af støtte til merudgifter med afsæt i det voksne liv. Hvordan skabes der forståelse for forskellen på at være barn og voksen, når behovet for støtte ikke opleves at have ændret sig?
  • Overgangen fra single til samlevende og evt. et liv som forældre – eller omvendt.
  • Overgangen mellem at være aktiv voksen og ændring til folkepensionist. Hvilken betydning har det for udmåling i en ordning, at kommunernes serviceniveau for andre i samme alder og livssituation med et tilsvarende funktionsnedsættelse ligger væsentligt under det niveau en § 95/§ 96 borger kompenseres med?

Underviser

Kursets underviser er Anita Klindt, cand.jur. Anita Klindt er en kendt og vellidt underviser med juridisk baggrund på socialområdet, som hun har beskæftiget sig med siden 1991.

5.395 kr.
Sted og startdato
Odense: 12. marts 2024
Varighed: 2 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
12. marts kl. 8.30 - 13. marts 2024 kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Kurset afholdes som et eksternat - dvs. uden overnatning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Deltagelse i kurset forudsætter, at man er ansat i en kommunal myndighedsrolle på BPA-området

Program

Morgenmad
Velkomst
Det overordnede formål med § 95 og § 96
Gennemgang af §§ 95 og 96

- krav til dokumentation for hhv. personkreds og behov i de to ordninger - forskelle og ligheder

- arbejdsleder og arbejdsgiver, opgavernes indhold og forskellen mellem de to opgavetyper

- vurdering af "egnethed" som arbejdsleder. Hvilke egenskaber skal der fokuseres på, og vil modenhed hos ansøger have betydning

- overvågning som en del af ordningen i hhv. § 95, stk. 4 og § 96
Tak for i dag og på gensyn i morgen
Morgenmad
Velkomst
Overgange i livet
Hvad kendetegner de store skift i livet og hvilken betydning har det for hhv. behandling af ansøgning og opfølgning

Udvalgte overgange i livet belyses med fokus på myndighedens pligt til at sikre sammenhængende indsatser, fokus på indsatser der i en periode kan være relevant mhp at understøtte borger og nærtstående i at være tilskudsmodtager samt krav til faglig begrundelse og dokumentation ved ændring af hidtidig bevilling

- ung til voksen
- single til samlevende evt. med børn - og omvendt - samt betydningen af de hjemmeboende børns alder
- voksen (evt. i job) til folkepensionist


Udmåling og opfølgning
Principperne "samme alder og samme livssituation" samt "individuel og konkret vurdering" som en del af udmålingen

En eller flere hjælpere til stede på samme tid

Ankestyrelsens principafgørelser med angivelse af krav og rammer for udmåling

Brug af rådighedstimer og behovet for overvågning
Udlandsbekendtgørelsen – hvad kan dækkes ved afholdelse af ferie
Orientering om samspil med øvrige bestemmelser
Merudgifterne § 100
Hjælpemidler/forbrugsgoder § 112/ § 113
Boligindretning § 116
Overgangssager, hvor et ungt menneske på 18 år skal klædes på til opgaven som arbejdsgiver for en større gruppe voksne mennesker.
Bil § 114
Ankestyrelsens principafgørelser vil løbende blive inddraget sammen med praktiske eksempler indgå i gennemgangen.
Tak for denne gang

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke