Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), jf. Servicelovens §§ 95-96 er bestemmelser, der rummer udfordringer på mange niveauer, ikke mindst de juridiske og sagsbehandlingsmæssige.

Formålet med kurset er at give deltagerne endnu bedre forudsætninger for at indgå i visitationen, bevilling, opfølgning og det brede flerfaglige samarbejde.

Der vil være fokus på krav til dokumentation i forhold til den første bevilling og i opfølgning og revurdering. Udvalgte snitflader vil blive gennemgået, og der vil være fokus på helhedsorienteret sagsbehandling og samarbejde i forløbet.

Oplæggene tager afsæt i en praktisk dagligdag, hvor jura, metodisk sagsbehandling og det brede faglige samarbejde danner grundlag for arbejdet.

Indhold

Dette kursus giver dig redskaberne til god sagsbehandling med et klart juridisk fokus.

Ordningerne tager primært udgangspunkt i Servicelovens §§ 83-84 samt §§ 85 og 97. Den gode sagsbehandling kræver samarbejde med en lang række områder, fx reglerne om merudgifter, boligindretning og hjælpemidler. Derudover skal der være kendskab til sundhedsloven.

Det tætte og konstante samarbejde mellem de mange regelsæt er nødvendigt, når BPA-ordningen skal fungere optimalt for brugeren, og derfor har vi skærpet de juridiske perspektiver på Komponent's BPA-kursus.

Der skal udarbejdes grundige vurderinger af brugerens egnethed til at kunne fungere som arbejdsleder – alternativt skal den nærtstående omfattes af samme vurdering, hvis kommunen skal tage stilling til § 95, stk. 3.

De svære overgange skal håndteres:
- Overgange fra barn til voksen, hvor tabt arbejdsfortjeneste til forældre, skoleliv og dækning af merudgifter skal skiftes ud med visitation via serviceloven § 83 med afsæt i det fastlagte serviceniveau, afklaring af fremtiden ift uddannelse, arbejde eller førtidspension og udmåling af støtte til merudgifter med afsæt i det voksne liv. Hvordan skabes der forståelse for forskellen på at være barn og voksen, når behovet for støtte ikke opleves at have ændret sig?
- Overgangen mellem at være voksen og ældre med et væsentlig mindre overskud til social aktivitet, større behov for at være hjemme og forringet evne til at være arbejdsleder.

Den 1/1 2017 blev der fastsat en øvre grænse for nærtståendes arbejdstid, hvis de er ansat til at indgå i BPA-ordningen. I praksis vil der være sager, hvor der nu skal ansættes flere personer, med krav om ændringer i hjemmet for at opfylde arbejdsmiljølovens krav (fx. hjælperværelse).

Underviser

Kursets underviser er Anita Klindt, cand.jur. Anita Klindt er en kendt og vellidt underviser med juridisk baggrund på socialområdet, som hun har beskæftiget sig med siden 1991.

5.200 kr.
Sted og startdato
Odense: 23. november 2022
Varighed: 2 dage
Se alle dage og tidspunkter
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
23.11.2022 kl. 09:00 - 24.11.2022 kl. 15:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Kurset afholdes som et eksternat - dvs. uden overnatning. I opnår rabat, hvis I tilmelder to eller flere personer fra samme kommune. I så fald vil prisen være 4.600,00 kr. ekskl. moms pr. person. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Deltagelse i kurset forudsætter, at man er ansat i en kommunal myndighedsrolle på BPA-området

Program

Morgenmad og velkomst
Det overordnede formål med § 95 og § 96
Samspil mellem Sundhedsloven og serviceloven når borger er respiratorbruger
Gennemgang af definitioner, der gælder for både §§ 95 og 96
- arbejdsleder, opgavens indhold og krav til tilskudsmodtager

- Arbejdsgiver, opgaven knyttet til de juridiske opgaver forbundet med at ansætte/afskedige medarbejdere, sikre at arbejdsmiljøregler mv. overholdes

- Tilskudsmodtager

- Vurdering af ”egnethed” som arbejdsleder. Hvilke egenskaber skal der fokuseres på og vil modenhed hos ansøger have betydning.

- Revision af Serviceloven. Lovudkast: Foreninger og virksomheder, der udfører arbejdsgiveropgaven skal godkendes af Socialtilsynet
Overgangssager – fra ung til voksen og fra voksen til ”ældre”
§ 95, stk. 1:
Personkreds ”nedsat funktionsevne”
indhold og krav: §§ 83 og 84 og som minimum evne til at være arbejdsleder
- en mulighed kommunen kan vælge at benytte.
Drøftelse af de sagstyper, hvor denne løsning kan være en fordel
§ 95, stk. 2:
Personkreds: betydelig og varigt nedsat funktionsevne
indhold og krav:
samlet behov for personlig hjælp, pleje og støtte overstiger 20 timer om ugen og som minimum evne til at være arbejdsleder.
- Borgeren ar ret til at vælge denne ordning, hvis betingelserne er opfyldt

drøftelse af den typiske modtager af denne ydelse, samt afgrænsning til § 96-ordningen
§ 95, stk. 3: undtagelsesbestemmelse
Personkreds: samme som stk. 2
Kommunen kan beslutte:
- at udbetale til skud til nærtstående, der helt/delvist passer borgeren
- at hjælpen fortsat skal ydes som naturalhjælp

Tilskudsmodtager skal fungere som arbejdsleder og arbejdsgiver. Krav til egnethed
Drøftelse af den typiske modtager af denne løsning, samt fordele og ulemper
Udmåling og opfølgning
Rådighedstimer og behovet for overvågning – og Ankestyrelsens afgørelser 94-16 og 63-15
Samspil med øvrige bestemmelser:
Merudgifterne § 100
Hjælpemidler/forbrugsgoder § 112/ § 113
Boligindretning § 116
Hvilke muligheder er der i loven ift overgangssager, hvor niveauet har være fuld tabt arbejdsfortjeneste, højt niveau på aflastning og tilskud til køb af barnepigetimer
Revision af Serviceloven: lovudkast – loft over timetallet, når nærtstående udfører pasning/pleje
Tak for i dag og på gensyn i morgen
Morgenmad og velkomst
§ 96, stk. 1 og stk. 2:
Personkreds: betydelig og varigt nedsat funktionsevne
indhold og krav: borger har behov for pleje, overvågning og ledsagelse.

Ufravigeligt krav, at borger kan være arbejdsleder.

Drøftelse af kontrol af borgers evne til at være arbejdsleder, samt dokumentation, hvis det vurderes, at borger ikke kan løfte opgaven
§ 96, stk. 3:
Personkreds: personen opfylder ikke kravene jf. stk. 1 (betydelig og varigt nedsat funktionsevne)
Kommunen kan tilbyde ordningen, hvis det vurderes at være bedste mulighed for at sikre helhedsorienteret og sammenhængende hjælp til borgeren
Borger skal fungere som arbejdsleder
Udmåling og opfølgning
Udlandsbekendtgørelsen – hvad kan dækkes ved afholdelse af ferie
Samspil med øvrige bestemmelser
Merudgifterne § 100
Hjælpemidler/forbrugsgoder § 112/ § 113
Boligindretning § 116
Overgangssager, hvor et ungt menneske på 18 år skal klædes på til opgaven som arbejdsgiver for en større gruppe voksne mennesker.
Bil § 114
Ankestyrelsens principafgørelser vil løbende blive inddraget sammen med praktiske eksempler indgå i gennemgangen.
Tak for denne gang

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke