Mangler du konkrete redskaber og inspiration til at forbedre kvaliteten af din sagsopfølgning?

Kurset er tilrettelagt ud fra, at viden skal virke i praksis samt at videndeling understøtter den gode praksis. Derfor vil der blive lagt op til faglig dialog og erfaringsudveksling blandt deltagerne. Der vil være øvelser og casearbejde undervejs, og deltagerne vil herigennem opnå inspiration samt styrket fokus på evaluering af kvaliteten af egen opfølgningspraksis. Kurset er endvidere tilrettelagt, så kursisterne får mulighed for at afprøve ny viden direkte i praksis samt at reflektere egen praksis via sagssparring.

Kursusdeltagere vil bl.a. få udleveret tjeklister med opmærksomhedspunkter for forberedelse af opfølgning, kvalitetssikring af skriftlig dokumentation samt inspirationsmateriale til mødeledelse af systematisk dokumenteret opfølgning.

Indhold

40 procent af landets kommuner oplever udfordringer med at sikre en systematisk dokumenteret opfølgning, der kan indikere om de bevilgede støtteindsatser har den ønskede effekt. Det viser en omfattende kortlægning af kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde, foretaget af Social- og Boligstyrelsen.

Samtidig ser vi, at kommunerne har svært ved at overholde budgetterne på området, at Ankestyrelsen i stort omfang hjemviser sager pga. utilstrækkelig sagsoplysning samt at retssikkerhed og sikring af borgerinddragelse i den grad er kommet på den politiske dagsorden.

Så hvordan kan vi som fagprofessionelle sikre en opfølgningspraksis, der optimerer vores mulighed for at evaluere på bevilgede indsatser, styrker kvaliteten af sagsoplysning samt har fokus på borgerinddragelse og optimal ressourceudnyttelse?

Sikring af effektive indsatser og recovery-orienteret rehabilitering

Center For Videndeling har igennem de sidste fire år specialiseret sig i at understøtte landets kommuner i at sikre en mere optimal opfølgningspraksis. Dette er gjort med afsæt i Voksenudredningsmetoden, de lovgivningsmæssige rammer og en praksiserfaring for, at kommunerne ofte har udgifter til:

  • Ydelser borgeren ikke får
  • Ydelser borgeren ikke har behov for
  • Ydelser der ikke er effektfulde

Det er også erfaringen, at det langt fra er i alle sager, at borger reelt inddrages ved sagsopfølgning, at komplekse problemstillinger ikke er ensbetydende med et omfattende støttebehov (og omvendt) samt at mange sager ikke er tilstrækkeligt oplyst. Det gør det vanskeligt at sikre en fagligt relevant indsats til den enkelte borger, men også at føre en ansvarlig økonomi – for hvad udgør en rimelig udgift, når det ikke er klart dokumenteret, hvad der reelt er behov for i den enkelte sag?

Som praksis ser ud i dag, risikerer mange borgere at opholde sig i årevis på midlertidige botilbud. Dette giver i sig selv anledning til at revurdere den nuværende opfølgningspraksis, og kigge på hvordan den enkeltes recoveryproces – samt vejen til afklaring og permanent boform (egen bolig eller længerevarende botilbud) afkortes. En struktureret opfølgningspraksis udgør et centralt redskab hertil, men det handler også om det mind-set vi arbejder ud fra og møder borgeren med.

Myndighedsrådgivere på overarbejde!

Myndigheds handlerum kan generelt set også optimeres, idet den almene praksis på området sætter myndighedsrådgiverne på overarbejde! På et typisk opfølgningsmøde (af max 1,5 times varighed) skal de lykkes med at etablere en relation som afsæt for dialog, indhente nye oplysninger, vurdere om der er behov for yderligere oplysninger, vurdere om der er behov for mere eller mindre hjælp, tage stilling til om formålet er opnået, definere og koordinere fremadrettede indsats og mål samt forholde sig til behov for værge, evt. ad hoc spørgsmål, ansøgninger samt takstregulering. Det giver sved på panden!

På baggrund af disse erfaringer har Komponent og Center For Videndeling udviklet et praksisorienteret kursus, der giver konkrete redskaber til at foretage sagsopfølgning, med fokus på at sikre sammenhæng mellem behov, indsats og udgift. Deltagerne introduceres derfor til konkrete forslag til optimering af egen opfølgningspraksis samtidig med, at der faciliteres rum for faglige drøftelser og erfaringsudveksling.

Tilrettelæggelse

  • nytænkning af mødeform, fokusering af dagsorden samt styrket mødeledelse
  • sagsoplysning med fokus på borgerinddragelse samt kvalitet i dokumentation
  • brush up af lovgivningsmæssige rammer for opfølgning – kort om retssikkerhed og de forvaltningsretlige principper
  • målgruppevurdering
  • konkrete kendetegn på sager hvor der ikke er sammenhæng mellem behov, indsats og takst
  • sparring på de oplevede udfordringer I måtte opleve på området
  • afprøvning af ny viden i praksis og individuel sagssparring

Kurset kan hjemkøbes til kommunen eller flere, der slår sig sammen og der vil være mulighed for tilpasning af indhold efter konkrete ønsker og behov.

Varighed: 2 dage
Er du i målgruppen?

Kurset i optimal opfølgningspraksis er tiltænkt ledere og medarbejdere indenfor det specialiserede socialområde. Det kan f.eks. dreje sig om: myndighedsrådgivere, faglige koordinatorer, konsulenter og myndighedsledere.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke