Vidensdag om faglig udvikling på det specialiserede socialområde for voksne

Fremfærd afholder en vidensdag om faglig udvikling på socialområdet. Baggrunden er en ambition om at give kommunale medarbejdere og ledere på det specialiserede socialområde for voksne mulighed for sammen at blive klogere på hinandens praksis.  

Målgruppen for vidensdagen er alle medarbejdere med borgerkontakt og faglige ledere fra det specialiserede socialområde for voksne. Fremfærd Særlige behov opfordrer til, at man deltager flere fra arbejdspladsen, gerne både faglige ledere og medarbejdere sammen, men man kan også deltage individuelt.

Programmet for vidensdagen vil være sammensat af fælles oplæg om, hvad der skal til for at udvikle en samarbejdskultur præget af faglig refleksion og psykologisk tryghed, og workshops, hvor deltagerne med oplæg og konkrete øvelser kan blive inspireret til det daglige samarbejde om og med borgere med forskellige funktionsnedsættelser.

Varighed: 1 dag
Er du i målgruppen?

Medarbejdere og faglige ledere, som dagligt arbejder med borgere fra det specialiserede voksenområde i en kommune eller et tilbud med driftsoverenskomst med en kommune. 

Du kan f.eks. være social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, socialpædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, terapeut, psykolog, peermedarbejder, ufaglært og leder m.fl.

Dertil er et mindre antal pladser reserveret til brugerrepræsentanter, som kan deltage i følge med faglige repræsentanter. 

Tilmeldingsbetingelser

Tilmeldingen foregår som udgangspunkt ved først til mølle. 
Hvis konferencen ikke er overtegnet, er det muligt at tilmelde sig efter fristens udløb.

Der er et begrænset antal pladser på vidensdagen. Hvis antal tilmeldinger overstiger dette, forbeholder Fremfærd Særlige behov sig retten til at forfordele pladser til primære målgruppe samt så vidt muligt fordele pladser til alle landets kommuner og selvejende institutioner med en driftsoverenskomst med en kommune.

Efter tilmeldingsfristen modtager du en endelig bekræftelse på at være tildelt en plads (eller et afslag på optagelse). Tilmeldingen er bindende.

 

09:00  Deltagerankomst med kaffe/te og morgenmad

09:30  Velkomst og dagens program
Formandskabet i Fremfærd Særlige behov byder velkommen
v. Janet Samuel, KL og Benny Andersen, Socialpædagogerne.

09:40  Faglig refleksiv praksis på socialområdet – hvad skal der til?  
Velfærdsarbejde på det specialiserede socialområde er præget af mange faglige overvejelser, og den enkelte medarbejder må ofte foretage faglige skøn, som kan være vanskelige og forudsætte en god kultur for faglig refleksion. Leif Tøfting- Kongsgaard er forfatter til ph.d. afhandlingen ’Faglig refleksiv praksis. En undersøgelse af organisatorisk dilemmahåndtering og refleksivitet i velfærdsarbejdets frontlinje’. I dette oplæg sætter han fokus på, hvad der skal til for at en organisation lykkes med kollegial sparring, feedback og udviklingen af en fælles faglig refleksiv praksis. Oplægget suppleres med refleksionsøvelser. 
v. Leif Tøfting Kongsgaard, Væksthusets Forskningscenter

10:55  Pause og fordeling i workshops

11:15  Tematiserede workshops - runde 1
Du kan vælge mellem otte workshop. Se workshop-oversigten.

12:15  Frokost

13:00  Tematiserede workshops - runde 2
Du kan vælge mellem otte workshop. Se workshop-oversigten.
 
14:00  Pause med kage og kaffe/te

14:20  Hvordan skabes et psykologisk trygt miljø på socialområdet? 
Medarbejdere og ledere på det specialiserede socialområde for voksne giver udtryk for, at arbejdet i stigende grad er komplekst. Borgerne har flere samtidige problemstillinger og der stilles store krav til, at medarbejderne kan arbejdet målrettet, metodisk stringent, skal have stærke relationelle kompetencer og kunne koordinere og samarbejde med borgere, pårørende og samarbejdspartnere i forskellige sektorer. Det forudsætter en kultur med høj grad af psykologisk tryghed, hvor medarbejdere og ledere støtter hinanden, og hvor det er trygt at give udtryk for tvivl og have behov for feedback fra kollegaer, ledelse og borgere. Men hvad er psykologisk tryghed for en størrelse, og hvordan skaber man det i praksis? Rikke Høgsted er psykolog og stifter af Institut for Belastningspsykologi. Oplægget suppleres med refleksionsøvelser.  
v. Rikke Høgsted, Institut for belastningspsykologi.

15:30  Afrunding og tak for i dag

Læs mere Læs mindre

Der er workshops i to runder, hvor der kan vælges imellem otte workshops. 
Som deltager vil du blive bedt om at udvælge tre ønskede workshop, i prioriteret rækkefølge. Fremfærd Særlige behov forsøger at tildele alle deltagere de ønskede workshops imellem de tre prioriterede valg. 

Workshop 1: LA2U styrker borgerinddragelse af mennesker med svære udviklingshandicaps
På denne workshop præsenterer Botilbuddet Grevenlund hvordan personalet dagligt arbejder med trivsels- og tryghedsplaner med LA2U, som styrker borgerinddragelsen samt øger trivsel og tryghed for borgere med svære udviklingshandicap, såvel for medarbejdere. Med et indefra perspektiv, arbejder medarbejderne pædagogisk med at inddrage borgeren i egen udvikling. Deltagerne vil på workshoppen få mulighed for at arbejde med borgerens tryghedsplan i praksis.  
v. Ulla Leth og Ditte Høtoft Nielsen, Odense Kommune

Workshop 2: Borgerinddragelse har nedbragt tvangsindlæggelser og vold mod personale markant
Mennesker med svær psykisk sygdom er ofte i risiko for mange og gentagende indlæggelser, herunder tvangsindlæggelser. I denne workshop deles erfaringer og metoder fra praksis i forhold til, hvordan Botilbud Hertughaven i Sønderborg Kommune er lykkedes med at nedbringe indlæggelser, genindlæggelser, tvangsindlæggelser og vold mod personale markant. Gennem systematisk borgerinddragelse, forhåndstilkendegivelser og fokus på forebyggende tiltag samt et styrket samarbejdet med behandlingspsykiatrien har botilbuddet skabt bedre forudsætninger for stabile forløb for den enkelte borger og øget tryghed for medarbejdere. Workshoppen byder bl.a. på en praksisnær øvelse med udformning af en forhåndstilkendegivelse ud fra en borgercase. 
v. Botilbud Hertughaven, Sønderborg Kommune

Workshop 3: Struktur giver tryghed for borgere og medarbejdere
På denne workshop deler Boligerne ved Grønningen erfaringer med, hvordan de har styrket trivsel og tryghed for både borgere og personale, ved struktureret at arbejde med individuelle strukturplaner for borgerne, som har betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, autismespektrumforstyrrelser og synshandicap. En individuel strukturmappe indeholde alle aktiviteter beskrevet med detaljerede handlingsanvisninger m.m., hvormed borgeren altid mødes på samme måde med udgangspunkt i borgernes rutiner. Deltagerne vil på workshoppen få mulighed for i grupper at arbejde praksisnært med elementer fra en borgers strukturmappe. 
v. Lizette Rohde Madsen, Gentofte Kommune 

Workshop 4: Borgere med autisme støttes til at indgå i fællesskaber gennem sansebearbejdning og recoveryorienteret rehabilitering
Når indsatsen til mennesker med autisme tager afsæt i recoveryorienteret rehabilitering koblet med sansebearbejdning og sanseprofiler, skaber det gode erfaringer i forhold til at støtte borgerne i at indgå i sociale fællesskaber. Med udgangspunkt i sanseprofilen vil der på workshoppen blive præsenteret faglige metoder og tilgange med afsæt i konkrete borgercases. Deltagerne vil på workshoppen i mindre grupper få mulighed for at afprøve, arbejdet med sansebearbejdning med afsæt i egne erfaringer. 
v. Andrea Hadberg og Maria Sørensen, Ergoterapifagligt Selskab for Udviklingshandicap og Sensory Design

Workshop 5: Styrket pårørendesamarbejde i praksis med etisk kodeks 
Et godt samarbejdet med pårørende er en vigtig del af arbejdet på det specialiserede socialområde og giver mulighed for at skabe bedre rammer for borgernes liv, og understøtte borgernes trivsel, udvikling og mestring i hverdagen. Aarhus Kommune har i samarbejde med bruger- og pårørendeorganisationer udarbejdet et etisk kodeks for pårørendesamarbejdet. I workshoppen sættes det etiske kodeks aktivt i spil sammen med deltagerne. 
v. Camilla Foldager og Diana Østergaard, Aarhus Kommune

Workshop 6: MI som samtalemetode i praksis skaber tryghed for borger og medarbejder i det daglige arbejde med udsatte borgere med voldsproblematik
På denne workshop præsenterer Enheden for Kriminalpræventive Indsatser i Københavns Kommune, hvordan de arbejder med MI (den motiverende samtale) i samarbejdet med udsatte borgere, som har har begået/begår personfarlig kriminalitet. MI består af en række samtaleværktøjer som anvendes til at frembringe indre motivation til forandring. Samtalemetoden skaber tryghed for borgeren, som føler sig hørt og set, så de kan indgå i relation til andre mennesker. Udvikling af enhedens tilgang, metoder og værdier har skabt et trygt arbejdsmiljø, hvor der er fokus på forebyggende sikkerhed og samarbejde ved brug af MI. Deltagerne i workshoppen vil få mulighed for i mindre grupper at arbejde med samtalemetoden ift. at identificere modstand og ”røgsignaler” i samtalen samt afprøve hvordan man i praksis kan arbejde med modstand. 
v. Martin Maints Krogsøe og Sara Heissel Hansen, Enheden for Kriminalpræventive Indsatser i Københavns Kommune

Workshop 7: Bedre hjælp til botilbudsbeboere med uopdagede sundhedsproblemer
Mange mennesker med svære funktionsnedsættelser har udover deres øvrige problemstillinger, sundhedsmæssige udfordringer, og det kan have store sundhedsmæssige konsekvenser, når kroniske sygdomme ikke bliver opdaget. Det risikerer at påvirke deres livskvalitet og levetid. I dag kan beboere på botilbud få et sundhedstjek af deres praktiserende læge, og det er som udgangspunkt botilbuddet, der skal tage initiativ til sundhedstjekket. Workshoppen sætter fokus på, hvordan der kan etableres et godt samarbejde med den praktiserende læge om opgaven, hvordan man støtter borgeren i processen og den indsats, der skal til, for at følge op på problemstillinger, som måtte dukke op ifm. sundhedstjekket. 
v. Pia Christensen og Karina Schmidt Pedersen, Norddjurs Kommune

Workshop 8: Hvordan tilpasser vi vores indsatser til mennesker med kognitive vanskeligheder og problematisk rusmiddelbrug
Rusmiddelbehandling til målgruppen er aldrig en one size fits all, da alle mennesker er forskellige og kognitive vanskeligheder ligeså. Videnscenter for Afhjælpning af Misbrugsproblemer blandt Særlige Målgrupper (VAMIS) i Aalborg Kommune har 10 års erfaring med at tilbyde specialiseret ambulant rusmiddelbehandling til mennesker med kognitive vanskeligheder og komplekse problemstillinger. Denne workshop er bygget op omkring en lille kognitiv ”test”, hvor deltagerne får en smagsprøve på, hvordan testning opleves fra et borgerperspektiv, samt får mulighed for at forholde sig refleksivt til egen praksis, ud fra viden om forskelligartede kognitive udfordringer og støttebehov. 
v. Trine Lambek Frellsen, VAMiS, Aalborg Kommune

Læs mere Læs mindre

Praktiske informationer

Hvor

ODEON
Odeon Kvarter 1
5000 Odense C

Hvornår

Den 10. juni 2024 kl. 09:00-15:30

300 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist den 22. april 2024.

Tilmeldingen foregår som udgangspunkt ved først til mølle. 
Der er et begrænset antal pladser på vidensdagen. Hvis antal tilmeldinger overstiger dette, forbeholder Fremfærd Særlige behov sig retten til at forfordele pladser til primære målgruppe samt så vidt muligt fordele pladser til alle landets kommuner og selvejende institutioner med en driftsoverenskomst med en kommune.

Efter tilmeldingsfristen modtager du en endelig bekræftelse på at være tildelt en plads (eller et afslag på optagelse). Tilmeldingen er bindende.

Hvis konferencen ikke er overtegnet, er det muligt at tilmelde sig efter fristens udløb.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
Fremfærd særlige behov
Chefkonsulent i KL
Tina Levysohn
Tlf.
3370 3562
Fremfærd særlige behov
Specialkonsulent i SL
Eskild Høegh-Andersen
Tlf.
5185 3225