På modulet lærer du at forstå og fortolke de data, I har til rådighed, så du kan bringe dine kompetencer i spil, når din afdeling skal analysere og træffe beslutninger om styring, drift og udvikling.

På modulet får du

 • kendskab til principperne for kvalitetssikring af data 
 • viden til at kunne indgå i dialog og bidrage til forbedringer i forbindelse med indhentning og anvendelse af data
 • kendskab til principperne for budgetopfølgning
 • forståelse for de økonomiske konsekvenser af anvendt personale­tid, herunder normperioder for afregning af arbejdstid og beta­ling for overarbejde 
 • kendskab til datakilderne bag ledelsesinformationssyste­merne 
 • kendskab til grundlaget for udarbejdelse af patientforløb 
 • forståelse for lovgrundlaget og registreringsvejledningen for udrednings- og behandlingsgarantier. 

og du bliver i stand til at

 • kunne anvende principperne for tidstro registrering og datakom­plethed og vurdere datas komplethed i forhold til registrering, fejlfin­ding og anvendelse
 • kunne forstå, hvilke konsekvenser ændringer i dataopsamling og arbejdsgange har for datakvalitet og dataanvendelse 
 • kunne anvende lovgrundlaget for brug af patientdata og anvende Sundhedsdatastyrelsens DRG-værktøjer og an­dre værktøjer
 • kunne læse, anvende og følge op på et afdelingsbudget
 • kunne forstå de kliniske arbejdsgange og organisering, samt den tilknyttede økonomi
 • kunne udarbejde, anvende og formidle målrettede dataudtræk til driftsoptimering og forbedrede patientforløb
 • kunne bidrage fagligt til udvikling af registreringspraksis og data- og informationsanven­delse i afdelingen 
 • kunne støtte kollegaerne i den praktiske anven­del­se af registreringspraksis og målrette drifts- og patientdata, så ledere og kollegaer kan handle på baggrund heraf.

Modulets hovedtemaer:

 • Tidstro registrering og registreringspraksis 
 • Datakomplethed og fejlfinding 
  • Budgetopfølgning og prioritering af personaleressourcer
  • Kapacitetsudnyttelse
 • Hvor findes data?
 • Brugbarheden og formidling af data
 • Pakkeforløb samt udrednings- og behandlingsgarantier
 • Tværsektorielle indikatorer 
 • Orientering om venteinfo

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet svarer til 10 ECTS-point og kan indgå som en del af Sundhedskommunomuddannelsen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med forberedelsestid.

14.000 kr.
Sted og startdato
Online: August 2024
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
Se tid og sted for det valgte forløb
Undervisning og læringsgruppedage på følgende datoer:

22.8

29.8

3.9(tirsdag)

19.9

26.9

3.10

10.10

24.10

31.10

7.11

Ret til ændringer forbeholdes.

Mundtlig eksamen i ugerne 47, 48 eller 49.

Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Lægesekretærer og andre klinisk administrative medarbejdere.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

 

Video: Derfor er det vigtigt at forstå sig på data

Hør underviser Martin Hornstrup fortælle, hvad du får ud af at deltage i modulet Databearbejdning og controlling på Sundhedskommunomuddannelsen

Læs mere Læs mindre
Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

Accepter marketing-cookies

 

Overordnet er modulet målrettet nogle af de fremtidige arbejdsfunktioner, som lægesekretærerne kan bidrage til, selvstændigt varetage eller måske allerede varetager en del af.

Du lærer at understøtte arbejdet med god registrerings- og kodningspraksis i afdelingen, så du kan monitorere, finde fejl, håndtere dem og sørge for at der bliver handlet på de fundne fejl.

 • Du kan understøtte den økonomiske- og kapacitetsmæssige styring i afdelingen
 • Du kan udarbejde, kvalitetssikre og præsentere ledelsesinformation på en måde, så der kan træffes beslutninger og handles ud fra informationen, bl.a. i det løbende forbedringsarbejde.
 • Du kender grundlaget for udrednings- og behandlingsret og pakkeforløb, og du kan bidrage til at forbedre og sikre effektive patientforløb.

Datakvalitet

 • Tidstro registrering
 • Registreringspraksis
 • Datakomplethed
 • Fejlfinding

Driftsstyring

 • Budgetopfølgning
 • Prioritering af personaleressourcer
 • Kapacitetsudnyttelse

Bearbejdning og formidling af data

 • Hvor findes data?
 • Brugbarheden af data
 • Formidling af data

Patientforløb - opfølgning og optimering

 • Pakkeforløb
 • Udrednings- og behandlingsgarantier
 • Tværsektorielle indikatorer
 • Orientering om venteinfo

De studerende skal

 • kende principperne for kvalitetssikring af data
 • have viden til at kunne indgå i dialog og bidrage til forbedringer i forbindelse med indhentning og anvendelse af data
 • kende principperne for budgetopfølgning
 • kunne forstå de økonomiske konsekvenser af anvendt personaletid, herunder normperioder for afregning af arbejdstid og betaling for overarbejde
 • have kendskab til datakilderne bag ledelsesinformationssystemerne kende grundlaget for udarbejdelse af patientforløb
 • forstå lovgrundlaget og registreringsvejledningen for udrednings- og behandlingsgarantier.

De studerende skal

 • kunne anvende principperne for tidstro registrering og datakomplethed
 • kunne vurdere datas komplethed i forhold til registrering, fejlfinding og anvendelse
 • kunne forstå, hvilke konsekvenser ændringer i dataopsamling og arbejdsgange har for datakvalitet og dataanvendelse
 • kunne anvende lovgrundlaget for brug af patientdata
 • kunne anvende Sundhedsdatastyrelsens DRG- værktøjer og andre værktøjer
 • kunne læse, anvende og følge op på et afdelingsbudget
 • kunne forstå de kliniske arbejdsgange og organisering, samt den tilknyttede økonomi, så de kan indgå aktivt i processer om bedre kapacitetsudnyttelse på den enkelte afdeling og mellem afdelinger
 • kunne udarbejde, anvende og formidle målrettede dataudtræk til driftsoptimering og forbedrede patientforløb
 • kunne analyse og vurdere problemstillinger inden for patientforløb.

De studerende skal

 • kunne bidrage fagligt til udvikling af registreringspraksis og data- og informationsanvendelse i afdelingen
 • kunne formidle og støtte kollegaerne i den praktiske anvendelse af registreringspraksis
 • kunne finde og anvende relevante data til driftsplanlægning og optimering af patientforløb
 • kunne bidrage til forbedring og optimering af forløb og arbejdsgange i afdelingen
 • kunne målrette drifts- og patientdata, så ledere og kollegaer kan handle på baggrund heraf.

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 24 timer forberedelsestid

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen