Det skal være moderne med gammeldags rettidig omhu som en kommunal kernekompetence – også i ledelse.
Udgivet den 12-04-2021

Retssikkerhed er en af demokratiets grundpiller og en klassisk dyd, der i mange år har været værnet om. Retssikkerheden er en af vores fælles spilleregler, når vores velfærd skal udvikles, og samfundet skal vækste på et bæredygtigt grundlag. Det er det afsæt, vi har for vores indbyrdes samspil i by- og lokalsamfund og med vores politikere – og når vi digitaliserer og effektiviserer vores administration. Mange kommuner gør det rigtig godt, men der er udfordringer rundt omkring.

Som embedsmænd og administratorer er vi sat i verden for at administrere efter lovens intentioner og bogstav. Vi omsætter paragraffer til afgørelser, håndhævelser og skøn efter proportionalitetsprincippet. Vi skaber rum for, at ting kan ske under hensyn til almenvældets interesser. Og vi tilstræber, at det sker uden for meget bøvlet bureaukrati, men med respekt for det faglige, saglige og lovmedholdelige. Men retssikkerheden er i disse år under pres. Det er bl.a. en følge af stadigt mere omfattende og kompleks lovgivning, snitflader i sagsbehandlingen samt skærpede performance- og servicemålskrav.

Demokrati bygger på god myndighedsledelse

Tiden er inde til igen at hylde det kommunale bureaukrati som en paraplybetegnelse for gamle dyder. Et kodeks for god offentlig forvaltning og myndighedsledelse, som skaber værdi og holder vores demokrati levende og i bevægelse.

Hver dag træffer medarbejdere afgørelser i plan, byg, miljø, vej og park. Ligesom der træffes afgørelser ude i vores forsyningsselskaber. Som leder har du ansvaret for –  på samfundets vegne – at sikre dine kunder, brugere og borgere deres rettigheder i de afgørelser, der træffes.

Du skal derfor være så langt inde i maskinrummet, at du gennem strategisk overblik og detaljeret zoom kan sikre, at praksis følger lovgivningen samtidig med, at sagsbehandlingen er smidig og involverende. Det kræver ’myndighedsledelse’ at sikre, at afdelingen gør de rigtige ting – rigtigt. Helt lavpraktisk skal du sikre, at dine medarbejdere gør en dyd ud af at journalisere korrekt, overholde oplysningspligten, følge klagevejledningen og holde styr på, hvornår der skal indhentes samtykke.

Vi skal i fitness

Vi skal udvikle de klassiske administrative dyder samtidig med, at vi skaber velfærden sammen med borgerne. Ordet samfundssind, som er blevet meget moderne her under coronaen, bringer nye billeder på nethinden om fælles ansvar og samarbejde.

Uanset hvor forskellige vores kerneopgaver er, må vi have et fælles sprog for, hvad grundlæggende forvaltningsdyder indeholder. Og det gælder, uanset om vi bedriver ledelse i borgerservice, plan- og byg, løn- og personale eller i administrationen ude på institutionerne.

På samme måde som det ugentlige besøg i Fitness World holder vores muskler i gang, så skal vi træne vores kommunale dyder – og være stolte af dem. Vores dynamiske bureaukrati holder vores velfærdssamfund i live. Vi sikrer derigennem en ordentlig metodisk sagsbehandling, som står på skuldrene af de klassiske forvaltningsmæssige dyder, hvor borgerens retssikkerhed ikke trædes under fode.

Vi skal skabe mulighedsrum

Vi skal rydde op i komplekse sags-gange og tunge procedurer, som gør mødet med det offentlige til en speget affære for hr. og fru Jensen. Bag selvbetjeningsløsningerne og det digitale univers må og skal der være mennesker. Ingen borgere har komplekse sager. Alle ønsker at være herre i eget hus og blive taget alvorligt.
 
Vi skal træne vores kommunale dyder – og være stolte af dem. Det skal vi som myndigheder værne om og bidrage til. Vi skal evne at skabe mulighedsrum, så vores borgere vokser, og foretagsomheden blomstrer. Det skal være moderne ledelse med gammeldags rettidig omhu.

Invitation til alle

De administrative arbejdsmetoder og kompetencer skal styrkes, udvikles og holdes ved lige. Komponent – Kommunernes eget Udviklingscenter (det tidligere COK) har i mere end 50 år tilbudt kommunerne løbende opdatering af kompetencer.
Det gør vi også fremadrettet, hvor vores Forum for Forvaltning og Myndighed gentænker og fornyer de klassiske administrative dyder ind i en moderne velfærdsstat, som har fokus på gennemskuelighed, forudsigelighed, ansvarlighed  og  dygtighed, og som kan løfte selv de sværeste opgaver.

Og vi inviterer alle myndigheder i Danmark til at være med til at fastholde og udvikle den administrative faglighed og dermed værne om borgernes retssikkerhed. Det gælder også, når det handler om nye måder at arbejde på. 

Læs mere om Komponents Forum for Forvaltning og Myndighed >>

Artiklen har været bragt i Teknik og Miljø i marts 2021

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke