Bliv klogere på din rolle som bestyrelsesmedlem i en kulturinstitution. Kurset fokuserer bl.a. på samspillet mellem institutionen og kommunen, dit ansvar og samarbejdet med institutionens ledelse. Hold forløbet på din arbejdsplads. Kontakt os for uformelt tilbud.

Kulturinstitutioner er centrale aktører og ressourcer på kulturområdet i den enkelte kommune. Museer, spillesteder, orkestre, kulturhuse mv. bidrager væsentligt til kulturlivet, og som bestyrelsesmedlem er du med til at sikre, at kulturlivet bærer frugt til gavn for borgerne.  

De medlemmer, kommunalbestyrelsen udpeger til institutionernes bestyrelser, spiller en stor og vigtig rolle i den enkelte institutions bestyrelse, men også i samspillet mellem institution og kommunalbestyrelse, samt i forhold til øvrige interessenter som fx staten og fonde.

En væsentlig del af kulturinstitutionerne er selvejende og dermed ikke kommunalt ejede. Her er det særligt vigtigt, at et godt samspil prioriteres højt, så balancen findes mellem bestyrelsesrollen i institutionen og det at sidde i kommunalbestyrelsen. Det handler kort sagt om at kunne spille hinanden gode. Samtidig skal den enkelte politiker være bevidst om sin rolle og ansvar over for både kommune og institution.

KL og Komponent har udviklet et kursus målrettet kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer i kulturinstitutioner. På kurset kommer vi bl.a. omkring:

 • De regulative rammer omkring ansvar, roller, ejerformer, finansiering mv. i kulturinstitutionerne
 • Samarbejdet mellem bestyrelsen og kulturinstitutionens ledelse
 • Samspillet mellem kulturinstitution og kommune, samt øvrige interessenter som f.eks. staten, fonde og andre kommuner

Bestyrelsesmedlem på kulturområdet

Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til bestyrelser i en lang række forskellige organisationer på kulturområdet: Museer, spillesteder, orkestre, kulturhuse mv. Disse bestyrelsesmedlemmer er ofte – men ikke altid – også medlemmer af kommunalbestyrelsen. Det kan stille det enkelte bestyrelsesmedlem i nogle dilemmaer, som er med til at gøre arbejdet som bestyrelsesmedlem i en kulturinstitution til en kompleks opgave.

 Uanset om du er medlem af kommunalbestyrelsen eller ej, er du som bestyrelsesmedlem med til at sikre, at kulturlivet er til gavn for borgerne. Du spiller en vigtig rolle i den enkelte institution, men også i samspillet mellem institution og kommunalbestyrelse. Dette gælder også i forhold til øvrige interessenter som fx staten og fonde.

En kompleks opgave

I relationerne mellem kommunen og organisationerne på kulturområdet, varierer samspillet ofte meget. Selv inden for samme kommune. Et bestyrelsesmedlem kan varetage forskellige roller: Ejer, myndighed og samarbejdspartner. De kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer er der som oftest med det fokus at udvikle organisationen og dens kerneydelser, hvad enten det er kunst, musik eller andre kreative frembringelser.

Alt for ofte opstår der dog udfordringer i samarbejdet – fx fordi der ikke er klarhed over roller og ansvar mellem kommunen og organisationerne. Relationerne mellem fx selvejende institutioner og kommunen kan mange steder være svære at få hold på. Kommunen har som tilskudsyder en legitim interesse i at følge med i driften, men vil sjældent have instruktionsbeføjelse. De forskellige roller kan betyde, at man som bestyrelsesmedlem, og eventuelt også kommunalbestyrelsesmedlem, helt forståeligt kan komme i tvivl om hvor loyalitetsforpligtigelsen ligger hvornår. Fx: Hvornår udtaler jeg mig som kommunalbestyrelsesmedlem og hvornår er jeg bestyrelsesmedlem fra X-institution? Både når det gælder pressen og på de sociale medier. Og hvornår er jeg inhabil i en sag vedr. institutionen, der behandles i kommunalbestyrelsen?

Brobygning mellem kommune og organisationer

Det bør være ambitionen, at man som kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem spiller en aktiv rolle i at bygge bro og styrke det politiske arbejde i kommunerne med viden, netværk og dagsordener fra bestyrelsesarbejdet i eksempelvis et museum. Herunder indgå aktivt i dialogen om at prioritere midlerne, som institutionen modtager fra kommunen.

Som kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem er det vigtigt at kunne skifte mellem forskellige roller, hvis man også er kommunalbestyrelsesmedlem. Som bestyrelsesmedlem i en kulturinstitution skal du ikke bedrive politik, men have fokus på organisationens kerneydelse.

I dobbeltrollen som kommunalbestyrelsesmedlem og bestyrelsesmedlem i en kulturinstitution ligger der – ofte uudnyttede – potentialer i forhold til at bygge bro mellem kommune og kulturinstitutioner. Du kan blive en stemme fra kulturlivet ind i kommunalbestyrelsen og omvendt blive en stemme fra kommunalbestyrelsen i kulturlivet. Til stor gavn for begge parter.

Kursus målrettet bestyrelsesmedlemmer i kulturinstitutioner

For at lykkes bedst muligt i rollen, kan viden om roller, ansvar og muligheder for videndeling være med til at skabe nye gevinster for både kommune og institution. Derfor tilbyder Komponent og KL et kursus til kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer i kulturinstitutioner (uanset om bestyrelsesmedlemmet er medlem af kommunalbestyrelsen eller ej).  

På kurset vil vi klæde dig på til rollen som bestyrelsesmedlem i en institution på kulturområdet, og vi kommer bl.a. ind på emner som:

 • De juridiske rammer for arbejdet som kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem i en kulturinstitution. Vi kommer fx ind på:
  • Rammerne for de relevante juridiske organisationsformer på kulturområdet.
  • Lovgivningen og samspillet med kulturinstitutionens vedtægter og generalforsamlingen.
  • Kan kommunalbestyrelsen instruere kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer?
  • Kommunens og kulturinstitutionens betjening af kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer (fx rammerne for hjælp til talepunkter, fremskaffelse af oplysninger osv.).
  • Bestyrelsesmedlemmers ledelsesmæssige opgaver og forholdet til den daglige ledelse.
  • Tavshedspligt, inhabilitet, erstatningsansvar og andre vigtige juridiske rammer om bestyrelsesarbejdet.
 • Hvilken rolle har du som kommunalbestyrelsesmedlem, der er udpeget af kommunalbestyrelsen?
 • Hvor skal du som kommunalbestyrelsesmedlem have din primære loyalitet – og hvis den kan skifte, hvornår skal den ligge i kommunalbestyrelsen  og hvornår skal loyaliteten ligge hos den organisation, du som bestyrelsesmedlem er udpeget til?
 • Hvordan kan du blive en brobygger mellem kommunalbestyrelsen og kulturinstitutionen?
 • Hvor går grænserne for, hvad bestyrelsen kan beslutte?

 

Undervisere:

Fra Komponent underviser chefkonsulent Jesper Hosbond.

Fra KL’s juridiske kontor underviser chefkonsulent, cand.jur., Natalia Louise Lehnsdal og chefkonsulent, cand.jur., Claus Bergelius Hvii.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes 2-3 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, og kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kommunalpolitikere, der af kommunalbestyrelsen er udpeget som medlem af en bestyrelse for en kulturinstitution (fx museum, teater, kulturhus, spillested eller lign.)

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JEHO
Chefkonsulent
Jesper Hosbond Jensen
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek