Kursus om at navigere mellem friholdelse af det åbne land for unødvendigt byggeri og så bidrage til vækst og udvikling i landdistrikterne. Kurset henvender sig til nye medarbejdere.

Med ændringerne i planlovens formålsparagraf er der indført en række lempelser af landzonereglerne for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne, uden at de klare grænser mellem land og by udviskes eller udvandes. 

Den nye planlov fra 2017 åbner bl.a. op for øget bosætning og erhverv, bedre rammer for produktionsvirksomheder og øget mulighed for at anvende fritidshuse til helårsbeboelse. Samtidig tilsigtes en mere fleksibel og smidig administration.

Kommunernes planadministration efter planlovens § 34 – 38 forventes at være nytænkende, fleksibel men også balanceret, så hensynet til vækst og udvikling afvejes med hensynet til jordbrugserhvervene samt landskabelige, naturbeskyttelsesmæssige og rekreative hensyn.

Komponent har udarbejdet et kursus i landzoneadministration som giver dig et overblik over landzoneområdet koblet til planlovens bestemmelser, planklagenævnets afgørelser og kommunernes egen planpraksis og administrationsgrundlag.

Undervisningen gennemføres med stor deltagerinvolvering og fælles læringsrefleksioner med afsæt i konkrete cases. 

Undervisere
Advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet energi & miljø
Ingeniør Vivi Mathilde Hjortsø, Skive Kommune

3.575 kr.
Sted og startdato
Odense: 14. marts 2024
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til nye medarbejdere, planlæggere og sagsbehandlere der beskæftiger sig med landzonesager, samt andre, som ønsker kendskab til forvaltning af zonebestemmelserne i praksis.

Program

Kaffeøen er åben for netværkssnak
Velkommen
Landzonereglernes formål, opbygning og systematik
Hvornår er landzonetilladelse påkrævet efter planlovens § 35?
Pause
Undtagelserne i planlovens §§ 36-38.
Kort om de retlige rammerne for kommunens skøn ved meddelelse af landzonetilladelse
Frokost
Rammerne for skønnet i praksis
Pause
Sagsbehandlingen i praksis
Pause
Fælles gennemgang af cases
Opsamling og tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke