Professionelt lederskab af spildevandsforsyningsanlæg

Uddannelsen er udviklet inden for rammerne af bekendtgørelse nr. 916 af 27/06/2016 om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand.

Danmark har brug for dygtige driftsledere der kan sikre velfærd, miljø og sikker drift gennem de rigtige investeringer og fornyelser.

Velfungerende kloaksystemer og renseanlæg er afgørende for folkesundheden og et rent miljø, og i vores del af verden betragtes det som en selvfølge, at kloakker og renseanlæg fungerer fejlfrit og ubemærket.

Os, der arbejder med kloakker, pumpestationer, renseanlæg mm. ved godt, at den høje standard, der er en selvfølge for vores kunder, ikke kommer af tilfældigheder. Den er et resultat af en lang og vedholdende indsats. I centrum af den indsats står forsyningsselskabernes medarbejdere med driftslederansvar. Alle renseanlæg skal overholde strikte udlederkrav og en lang række andre krav fra love og regler.

I de senere år er renseanlæggene blevet mødt med en lang række af nye forventninger. Der er øget fokus på badevandskvalitet. Der er krav om energioptimering eller ligefrem energioverskud. Der er krav om en evig økonomisk optimering. Der er forventning om medvirken til klimasikring. Helt grundlæggende er dog til en hver tid kravet om lovlig drift.

Driftslederuddannelsen er et krav for de medarbejdere, der har ansvaret for den lovlige drift. En driftsleder skal ikke være ekspert på alle områder af renseanlægsdrift, men en driftsleder skal have en indgående forståelse for de mange forskellige processer og handlinger, der tilsammen giver og opretholder den sikre og lovlige drift af renseanlæg til en hver tid.

Den lovpligtige driftslederuddannelse sikrer dig de nødvendige kompetencer til at opretholde en lovmedholdelig drift på et bæredygtigt grundlag for miljø, anlæg og folkesundhed.

Tilrettelæggelse

Uddannelsen er på 3 moduler som afsluttes med en eksamen.

Modul 1; Myndighed og miljøforståelse, - her opnår du bl.a. viden om miljøpåvirkning, lovgivning, retningslinjer og retshåndhævelse

Modul 2; Ledelse og samskabelse, - her opnår du bl.a. viden og indsigt i at lede andre gennem dig selv med afsæt i forskellige ledelsesteorier og en test på egne præferencer.

Modul 3; Teknisk drift og vedligeholdelse, - her opnår du bl.a. viden om den tekniske drift, spildevandsprocesser og vedligeholdelse af anlægget.

Du skal både før og under uddannelsen påregne en væsentlig egen indsats. Inden du starter forventer vi at du har orienteret dig i e-bøgerne og til hvert modul regner vi med at du har læst på modulets pensum. Tilsvarende forventer vi at du får lavet de øvelsesopgaver som uddeles på modulerne.

Til gengæld sikrer vi dig at du ikke står alene – men bliver allerede på første modul tilknyttet en arbejdsgruppe, som giver dig mulighed for at drøfte pensum og forskellige problematikker.

Du vil på første modul få udleveret alle materialer du skal bruge på uddannelsen, herunder også rammerne for afvikling af eksamen.

Uddannelsen bliver afholdt på Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter i Silkeborg. Spørgedag afholdes online og eksamen afholdes hos Komponent i Aarhus.

Pensum vil blive udleveret efter tilmeldingsfristen. 

Eksamensform

Uddannelsen afsluttes med 2-delt eksamen, hvor din viden i hele pensum bliver testet.

Du vil inden eksamensdagen få mulighed for at deltage i en spørgedag, hvor du/studiegruppen kan stille spørgsmål til underviserne.

Den første eksamen afprøver din viden indenfor Teknisk drift og vedligeholdelse og er på 3 timer.

Den anden eksamen afprøver din viden indenfor myndighed-, miljøforståelse og ledelse. Denne eksamen er ligeledes på 3 timer.

Du har til eksamen rådighed over egne notater, E-bøger, kompendie, egen regnemaskine, men vil ikke have adgang til internettet.

Eksamen afvikles anonymt, hvilket betyder at du får tildelt et tal, som skal noteres på alle de dokumenter der afleveres til bedømmelse.

Undervisere/oplægsholdere

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Miljøstyrelsen, KL og Spildevandsteknisk Forening.

46.750 kr.
Sted og startdato
Silkeborg: 16. januar 2024
Varighed: 11 dage + skriftlig eksamen
Se tid og sted for det valgte forløb
Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg

Modul 1
16. januar kl. 12.00 - 19. januar 2024 kl. 16.15

Modul 2
27. februar kl. 12.00 - 1. marts 2024 kl. 16.30

Indflyvning til modul 3 - ONLINE
11. marts kl. 09:00 - 11:00

Modul 3
10. april kl. 9.00 - 12. april 2024 kl. 16.00

Spørgedag - ONLINE
22. april 2024

Eksamen - Komponent Aarhus
13. maj 2024 - 09:30 - 16:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Den samlede pris for uddannelsen er ekskl. moms.
Prisen dækker undervisning, undervisningsmaterialer, forplejning og overnatning på modul 1, 2 og 3 samt spørgerdag og eksamen.
1. Reeksamen er inkluderet i prisen.
Effter fristen er tilmelding bindende.

Er du i målgruppen?

 

Målgruppen er primært driftsledere, men også teamledere, miljøteknikere, laboranter og driftsassistenter ved spildevandsforsyningsanlæg kan have gavn af uddannelsen.

Program

Din forberedelse til kurset
Som studerende skal du forvente at gøre en stor indsats for at sætte dig ind i stoffet, deltage i netværksgrupper og forberede dig til eksamen.

Til dette modul "Myndighed og miljøforståelse" finder du pensum i lærebogen om Miljøforståelse, myndighed og ledelse.
Vi forudsætter at du inden kursusstart har læst de afsnit, der handler om myndighed, jura og miljøforståelse (kapitel 1-11), da vi ved af erfaring, at du får langt mere ud af undervisningen når du har læst lærebogen, inden du tager afsted.

Endelig hjælper gode studievaner allerede fra start, dig på vej til forløbets afsluttende eksamen.

Du finder E-bogen her: https://www.cok.dk/lovpligtige-driftslederuddannelse-spildevandsforsyningsanlaeg

Samtidig får du, ved modulets start, E-bogen i papirformat, så du kan lave noter fra undervisningen, fra egen læsning og fra dit netværksarbejde.

Du skal medbringe følgende til kurset:
- Den spildevandsplan, der er gældende i din kommune (dvs. i den kommune, hvor du skal være driftsleder)
- Den gældende udledningstilladelse for forsyningens eller virksomhedens renseanlæg. Hvis forsyningen eller virksomheden har flere renseanlæg, så find udledningstilladelsen for det største renseanlæg
- Den gældende beredskabsplan for anlægget.

Du skal tænke over følgende før du kommer på kurset:
- Hvordan foregår samarbejdet med spildevandsproducenterne i din kommune
- Hvordan foregår samarbejdet med miljømyndighederne
- Hvad sker der, hvis I har uheld eller driftsforstyrrelser på renseanlægget eller i ledningsnettet
- Overvej hvilke ressourcer I har til rådighed i forsyningen, hvis uheldet er ude.
Modul 1: Myndighed og miljøforståelse
Frokost
Velkommen - præsentation af deltagerne og uddannelsen
Præsentation af deltagerne og deres ansvarsområde
Etablering af læse/netværksgrupper
Forventninger til kursisterne og til lærerne
Eksamenen - hvor meget tid skal man bruge på at læse, hvad forventes af kursisterne og hvordan foregår eksamenen?
Driftslederen, lovgivning og myndighed
Miljølovgivningen - rammer og struktur
Hvad betyder det, at der er en masse lovgivning, der skal overholdes?
Hvorfor skal spildevandsafledning reguleres?
Hvordan får driftslederen kendskab til love m.v. og holder sig orienteret om afgørelser, der har betydning for spildevandsanlægget?
Miljøforståelse
Hvor og hvorfor skal der renses for organisk stof, kvælstof og fosfor?
Hvilken betydning kan en udledning have for vandmiljøet?
Hvad er miljøfremmede stoffer?
Hvordan vurderes, hvilken tilstand et vandområde har?
Faglig leder Jannie Holmegaard Andersen, Frederikshavn Forsyning
Middag og socialt samvær
Driftslederens ansvar for renseanlæggets funktion og lovlige drift i samspillet med anlæggets interessenter
Driftslederrollen i samspillet med de forskellige aktører på spildevandsområdet
Driftslederens opgave, når forudsætningerne ændrer sig hurtigere end vores anlæg kan ændres
Kort gruppearbejde om håndtering af driftslederens ansvar.

Produktionschef Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab A/S
Advokat, Partner Pia Lisbeth Nielsen
Frokost
Lovgrundlaget for meddelelse af tilladelser, påbud og finansiering af kloakforsyningen
Spildevandsplaner
Tilslutningstilladelser
Udledningstilladelser
Spildevand i det åbne land.
Middag og socialt samvær
Lovgrundlaget fortsat
Finansiering af forsyningens anlæg
Frokost
Lovgrundlaget fortsat
Afrunding
Middag og socialt samvær
Hvilke pligter har en driftsleder ved uheld og overtrædelser af tilladelser
Tilsyn
Forbud
Påbud
Politianmeldelser.
Frokost
Opgavebesvarelse
Individuel besvarelse af spørgsmål om emner, der er behandlet på modulet.
Læringsopsamling
Afrejse
Undervisning/kursusledelse på modul 1
Advokat, Partner Pia Lisbeth Nielsen, Aumento
Modul 2: Ledelse og samskabelse
Sammen igen - Fælles frokost
Velkommen til Modul 2 – Ledelse og samskabelse – gensidig præsentation og forventningsafstemning til modulets indhold, udbytte og proces
Indflyvning til Ledelse som fag – vi dykker ned i ledelsesbegrebet med organisatoriske fortællinger, dilemmaer, paradokser mm.
Oplæg, dialog og fortællinger fra egen organisation

Pause
Oplæg om Situationsbestemt Ledelse
- forskellige mennesker har forskellige behov for ledelse, MEN som personer har vi også selv behov for differentieret ledelse

Pause

Situationsbestemt Ledelse, med øvelse
Find en makker og stræk ben i naturen med fortællinger fra egen organisation
Opsamling på Situationsbestemt Ledelse
Hvad skal den gode leder kunne - findes han?
Middag
Hvad tager I særligt med jer fra i går?
Introduktion til det typologiske værktøj MBTI
- Test er udfyldt hjemmefra
MBTI, fortsat
- udlevering af eget testresultat
- læsepause & spørgsmål til egen test
- Oplæg om kommunikation & samarbejde med afsæt i MBTI

Pause
Forandringsledelse
Ledelse er kommunikation
Frokost
Forandringsledelse og transition
Håndtering af reaktioner på forandring
Øvelse
Pause
Walk and Think
Fælles læringsopsamling
Middag og socialt samvær
Hvad tager du med dig fra i går?
Kommunikation og Konflikthåndtering
Basic om kommunikation
Anerkendende & værdsættende kommunikation
Øvelse
Frokost
Konfliktkommunikation
Den vanskelige samtale
Øvelse
Pause
Oplæg om ledelsesautoritet og legitimitet, som forudsætninger for succesfuld ledelse
Øvelse
Pause
Introduktion til coaching som ledelsesværktøj
Demonstration & øvelse
Walk and Talk
Opsamling på coaching som ledelsesværktøj
Middag
Når ledelse handler om arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed
Gennemgang af arbejdsmiljølovens kapitel 4
- APV
- Risiko for sygdomssmitte
- Velfærdsforanstaltninger
- Ansvar for fremmed arbejdskraft
- Gruppearbejde, plenum og opsamling
Jens Kr. Winbladh
Frokost
Oplæg om mellemlederens krydspres og personalejura
Øvelse
Når ledelse handler om personalejura - et organisatorisk stillads rundt om din personaleledelse - rekruttering, ansættelse, fastholdelse og afsked
Fælles læringsopsamling på modul 2
Tak for denne gang – Næste modul indledes virtuelt
Undervisning/kursusledelse på modul 2
Chekonsulent John Møldrup, Komponent
Chefcoach og manager Frank Bertelsen, underviser ved Komponent
Introduktion til spildevandsrensning - det grundlæggende
Virtuelt fra kl. 08.30 - 10.30

Mikkel Algren Stokholm-Bjerregaard, Head of Innovation wastewater | PhD | Process engineer, KRÜGER A/S
Jan M. Jørgensen, Konstitueret Afdelingsleder, Miljø - Slagelse Kommune, tidligere Senior projektleder hos SK Forsyning A/S
Modul 3: Teknisk drift og vedligehold
Kaffe og ankomst
Velkommen tilbage
Gennemgang af opgaver udleveret på modul 2
- Opsamling af erfaringer
- Besvarelse af spørgsmål
Biologisk procesforståelse - Rensning for organisk stof, produktion af slam
Øvelser omkring slamproduktion, 1-trins og 2-trinsanlæg.
Frokost
Biologisk procesforståelse - Kvælstoffjernelse
Anlægsopbygninger, Driftsproblemer og løsninger.
Øvelser omkring slamalder.
Pause
Gruppeopgaver omkring slam og N-fjernelse
Pause
Drift og vedligehold af anlæggets M-udstyr
Afrundning
Middag og socialt samvær
Opsamling
Grupper forbereder 5 min hver med headlines fra 1. dag og fremlægger for hinanden
Evt. yderligere opsamling på opgaver fra dagen før.
Biologisk procesforståelse – Fosfor fjernelse
Øvelser omkring dosering af fældningskemi og kemisk slamproduktion
Øvelser omkring Bio-P.
Gruppeopgaver omkring fosfor, slam og driftsøkonomi
Frokost
Slamhåndtering
Koncentrering og afvanding (for og slut)
Slutdisponering i forhold til kvalitet
Udrådning af slam
Mindre øvelser undervejs til øvelse af beregninger omkring opkoncentrering.

Kaffe og en lufter omkring mosen
Gruppeopgave omkring slam
Rammesætning: Hvori ligger Forsyningens vigtigste aktiver/værdier? Hvordan sikrer driftslederen fastholdelse og værdiforøgelse gennem drift?
Afslutning
Middag og socialt samvær
Opsamling
Grupper forbereder 5 min hver med headlines fra 1+2. dag og fremlægger for hinanden
Evt. opsamling på opgaver fra dagen før.
Drift af tekniske anlæg udenfor renseanlægget
Regnvandsbassiner/pumpestationer/overløb.Frokost
Driftsoptimering – ”hvad nu hvis” øvelser og opgaver
Pause
Opsamling og gennemgang af tidligere eksamenssæt som eksempel
Tak for nu
Underviser/kursusledelse på modul 3
Mikkel Algren Stokholm-Bjerregaard, Head of Innovation wastewater | PhD | Process engineer, KRÜGER A/S
Jan M. Jørgensen, Konstitueret Afdelingsleder, Miljø - Slagelse Kommune, tidligere Senior projektleder hos SK Forsyning A/S

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke