Et praksisnært kursus for dig, som behandler sager om fugt, skimmel, pcb og andre sundhedsfarlige forhold i boliger.

Ud over de juridiske procedurer lægges der vægt på mulighederne for statslig refusion fra puljer under byfornyelsesloven samt på den praktiske tilrettelæggelse og håndtering med udgangspunkt i deltagernes konkrete problemstillinger.

Efter byfornyelsesloven har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med bygninger, som bruges til bolig eller ophold, og gribe ind hvis de af en eller anden grund er sundheds eller brandfarlige, f.eks. på grund af fugt, skimmelsvamp, indeklimaproblemer, ophobning af affald, manglende installationer o. lign.

Stigende problemer med faldefærdige boliger, skimmelsvamp og forekomst af miljø og sundhedsfarlige stoffer som radon og PCB i bygninger har sat fokus på, hvordan kommunerne bedst muligt kan tilrettelægge håndteringen af disse sager både juridisk og praktisk, herunder på tværs af forvaltningerne.

Indhold

Kurset indeholder en grundlæggende gennemgang af de juridiske og praktiske procedurer efter byfornyelsesloven og retssikkerhedsloven samt relevante bestemmelser om genhusning og økonomisk hjælp til de berørte borgere.

Herudover behandles problematikker i forbindelse med kommunens stillingtagen til, om der foreligger sundhedsfare, herunder benyttelse ekstern teknisk bistand, retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende skimmelsvamp mv. samt problematikker omkring den praktiske tilrettelæggelse af sagsbehandlingen.

Endvidere gennemgås mulighederne for statslig refusion efter byfornyelsesloven i relation til kommunens indsatser over for de sundhedsfarlige boliger; herunder refusion fra de to statslige tilskudspuljer, Pulje til Landsbyfornyelse, der retter sig mod indsatser i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land og Pulje til Bymidter, der retter sig mod indsatser i bymidter i byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere samt ø-kommunerne Læsø, Samsø, Ærø og Fanø.

Form

Med henblik på at gøre kurset så praksisnært som muligt gennemføres kurset som en kombination af oplæg og diskussion. Kursets indhold vil i videst muligt omfang tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra deltagerne.

Kursusformen giver store muligheder for at dele erfaringer, få feedback og reflektere sammen med andre deltagere over de problemstillinger og dilemmaer, der opleves i praksis.


Underviser

Konsulent, cand. jur. Pia Scott Hansen.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kommunale medarbejdere, som på en eller anden måde arbejder med håndtering af sundhedsfarlige boliger – herunder medarbejdere fra socialforvaltningen, der arbejder med udsatte familier, hvor boligen bl.a. er problemet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke