Borgere med andre problemer end ledighed, der har brug for hjælp i længere tid, skal have en helhedsorienteret indsats i forhold til alle de muligheder, der er i den sociale lovgivning. Det er der ikke noget nyt i!

Med indførelsen af ressourceforløb i 2013 og begrebet ”aktivitetsparat” i 2014 skærpede lovgivningen kravene til kommunernes fokus på en individuel, tværfaglig indsats for de mest udsatte borgere.

Kursets formål
Kurset er praksisnært og tager udgangspunkt i en række eksempler, hvor borgere med komplekse problemstillinger og risiko for varig udstødning fra arbejdsmarkedet har skullet have en indsats inden for både beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet.

Kurset vil give deltagerne viden og inspiration til løsning af de helt konkrete problemer og udfordringer, som samarbejdet og dialogen med de berørte borgere og deres eventuelle pårørende giver, alt efter borgerens situation, ressourcer og udfordringer.

Reglerne er med som baggrundstæppe. Praksisundersøgelser og principafgørelser fra Ankestyrelsen vil i et vist omfang blive inddraget.

Kursets indhold
De komplekse sager kan være karakteriseret ved eksempelvis

 • Psykiske problemer
 • Misbrug
 • Svære fysiske funktionsbegrænsninger
 • Hjemløshed og uoverskuelig gæld
 • Vanskelige familiemæssige problemer og mistrivsel hos børn
 • Manglende selvindsigt og motivation hos borgeren

Ingen borgere er ens, og ingen sager forløber ens. De fælles markører og erfaringerne fra kommunernes praksis giver alligevel afsæt til drøftelse af følgende spørgsmål:

 1. Hvilken indsats virker i forhold til hvilke udfordringer?
 2. Hvordan tilrettelægges indsatsen og i hvilken rækkefølge?
 3. Hvordan sikres fremdrift og progression i sagerne?
 4. Hvordan sikres samarbejdet på tværs i kommunen og med regionen?
 5. Hvordan inddrages borgere med psykiske udfordringer i sagsbehandlingen?
 6. Hvordan inddrages borgerens pårørende eller andre ressourcepersoner?

Disse spørgsmål vil vi komme ind på i forbindelse med de forskellige cases.

Tilrettelæggelse

Korte oplæg fra underviseren efterfulgt af cases og spotopgaver med udgangspunkt i praksis. Kursisterne har mulighed for inden kurset at indsende eksempler fra egen praksis, der ønskes drøftet på kurset. Underviseren vælger blandt de indsendte eksempler.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviser er cand.jur. Anette Ludvigsen. Anette har en mangeårig erfaring fra en af Danmarks største kommuner, hvor hun som fagspecialist har arbejdet med undervisning og kompleks sagsbehandling. Anette arbejder nu som mødeleder i kommunens rehabiliteringsteam og underviser samtidig på den interne medarbejderuddannelse. Derudover underviser Anette på Københavns Universitet i socialmedicin.

Se hvad prisen inkluderer

Kontakt os for tilbud

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til sagsbehandlere i kommunernes jobcentre, der arbejder med indsatsen over for aktivitetsparate og ressourceforløbsborgere, og som har et generelt kendskab til lovgivning og praksis på området. Kurset kan også være relevant for medarbejdere i kommunernes socialcentre, der indgår i det tværfaglige samarbejde om de pågældende borgere.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard