På kurset får du grundlæggende viden om Feedback Informed Treatment (FIT), herunder metodens evidens, anvendelse og betydning for feedback-kultur, samt praktisk kendskab til nøglebegreber og målinger med børn og unge.

I FIT måler man systematisk med fire enkle spørgsmål, om barnet/den unge har oplevet at blive hørt og forstået, om der er enighed om formål og mål og om formen/metoden for samtalen har været godt. FIT er valideret ned til børn på seks år. 

Metoden oplever i disse år en hidtil uset interesse, fordi den kan gøre, ikke bare sige, noget af alt det, vi har villet i årevis. Tag de første skridt og bliv inspireret og nysgerrig på mere med Komponents FIT Introdag som afsæt. 

Chefkonsulent i Komponent og antropolog, Bjarne Richter Bjelke, og psykolog i Aarhus Kommune, Gritt Graugaard Bonde, er gået sammen om at skabe rammerne for en introducerende kursusdag om Feedback Informed Treatment. Begge har deltaget i instruktøruddannelsen hos metodens ophavsmand, Scott Miller, i Chicago og begge er certificerede FIT-undervisere. 

Introdagen vil først og fremmest give deltagerne et fundament af viden om, hvad FIT egentlig er, samt om, hvordan man så ”gør” FIT. Kort sagt vil vi komme ind på hvorfor, hvad og hvordan i forhold til metoden. Som i øvrigt er en anerkendt evidensbaseret arbejdsform både internationalt og i dansk sammenhæng. Vi vil også perspektivere og sætte FIT ind i den aktuelle faglige tid og forbinde metoden til nogle af de tværgående værdier og målsætninger, de fleste velfærdstilbud i Danmark arbejder efter i dag. 

Således er denne dag også kendetegnet ved at understrege de bredere socialfaglige perspektiver, som også er dem, Social- og Boligstyrelsen er optaget af. 

FIT kan både være et relativt enkelt dialogisk redskab, men også på sigt tilsige et større organisatorisk engagement i retning af at skabe en feedback-kultur og diskutere nye blikke på faglighed. Vi vil komme ind på begge dele, ligesom vi vil anvise mulige veje videre. 

 

Udbytte 

  • Du vil være bekendt med den basale evidens, der ligger til grund for FIT og vide, hvorfor og hvordan det er en ”meta-metode”. 
  • Du kender til FIT-metodens effekt og årsager dertil 
  • Kendskab til de vigtigste FIT-begreber (fx, ORS, SRS og ”graferne”) 
  • Du har indblik i betydningen af feedback-kultur 
  • Du kan have en dialog med borgere om FIT 
  • Du får kendskab til hvordan og hvorfor man kan parallel-score og lave målinger med børn og unge 
  • Tværgående perspektiver: I hvilke sammenhænge vil man kunne anvende FIT? 
  • Du er klar til næste skridt og vejen videre 
  • Litteraturliste over aktuel FIT-litteratur på dansk og engelsk 

 

Tilrettelæggelse 

Undervisningen er dialogisk tilrettelagt og vil veksle mellem underviserformidling og små øvelser/facilitering af refleksion og diskussion af metoden. Hvis relevant, kan der forekomme inddelinger på dagen i forhold til deltagernes roller i praksis.  

”FIT – hvorfor, hvad, hvordan” kan også hentes hjem til egen organisation, og vi kan tilpasse generel FIT-introduktion til jeres behov og tidsplaner. 

 

Undervisere/ Oplægsholdere 

Gritt Graugaard Bonde er autoriseret cand.psych og certificeret FIT-underviser. Hun arbejder i Psykologteamet ved Ungdomscenteret i Aarhus Kommune og har mange års erfaring med behandling og udredning af unge med komplekse sociale og psykiatriske problemstillinger. Siden starten af 2013 har FIT været et fast element i alle behandlingsopgaver. Gritt har gennem de sidste fire år løbende deltaget i kurser i FIT i både Danmark og Chicago. Hun er medforfatter til bogen ”Feedback Informed Treatment - En grundbog”, og har ud over behandlingsarbejdet opgaver inden for undervisning og supervision i relation til FIT. 

Bjarne Richter Bjelke er mag.art i antropologi, chefkonsulent i Komponent og certificeret FIT-underviser. Bjarne er ansvarlig for aktiviteter og kompetenceudvikling i Komponent Social og har bred erfaring med metodeudvikling og vidensarbejde på socialområdet. Han har en fortid som specialkonsulent i Social- og Boligstyrelsens handicapkontor og på et af de nationale videnscentre på handicapområdet. Som antropolog er Bjarne særligt optaget af FIT pga. den tværgående kvalitet, den helt konkrete og metodiske borgerfokusering og den feedback-kultur og sprogbrug, metoden tilsiger.  

Oplæg/webinar om FIT 

Chefkonsulent Bjarne Richter Bjelke fra Komponent, som er underviser på kurset og certificeret FIT-underviser, holder også gerne kortere webinar-oplæg, online-oplæg til temadage/personaldage eller ”fysiske” oplæg om FIT-metoden – og kan eksempelvis perspektivere med et særligt blik på, om man kan tale om feedback informeret social arbejde i det offentlige Danmark i dag. Kontakt Bjarne og hør om mulighederne. 

Tidligere kursister udtaler 

"Jeg kunne godt lide vekselvirkningen med det samfundsmæssige antropologiske perspektiv og erfaringer fra praksis. Det gav en god dynamik og gjorde, at der var mulighed for at komme hele vejen rundt om de spørgsmål og overvejelser, kursisterne bragte på banen" 
"Rigtig gode undervisere med både højt niveau fra teori og praksis. Samarbejde mellem de 2 undervisere, deres måde at supplere hinanden tilpas har jeg sjældent oplevet. Nærmest synergieffekt" 

 

Varighed: 1
Er du i målgruppen?

Målgruppen for FIT-introdagen er ledere og fagpersoner fra familieområdet og tilgrænsende, som vil tage de første skridt og opnå den første indsigt i metoden. Eftersom metoden er tværgående relevant, er målgruppen også fagligt bred, og deltagerne kan komme fra forskellige områder. Det betyder også, at der vil være en god og sund udveksling af fagligt sprog, hvad angår fx borgerfokusering og forskellige involveringstraditioner.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted