Frivillighed, medborgerskab og samskabelse spiller en større og større rolle i den offentlige velfærdsproduktion.

Du opnår viden om og styrket handlekompetence til at bringe borgere i spil på en meningsfyldt måde, der bidrager til kvalificering og udvikling af konkrete velfærdsløsninger. Og via samspil mellem teori og træning i praksis styrker du din evne til at igangsætte og lede samskabende processer med afsæt i en offentlig og strategisk kontekst.

Indhold

Velfærdsstat, civilsamfund og medborgerskab

Vi ser på det senmoderne samfunds udfordringer og dilemmaer, herunder forskellige styringsparadigmer i det offentlige. Vi kigger på samspillet mellem det offentlige og civilsamfundet i velfærdsproduktionen, herunder positioneringen af borgeren og forståelser af begrebet medborgerskab.

Frivillighed og aktivt medborgerskab

Vi ser på hvordan man håndterer udviklingen af medborgerskab ved at se på borgerne som ressourcepersoner. Vi ser i denne forbindelse også på, hvordan man arbejder sammen med frivillige organisationer, inddrager frivillige i løsningen af velfærdsopgaver og hvordan man leder frivillige. Der ses i denne sammenhæng også på, hvordan man som leder skaber gode relationer mellem frivillige og de fagprofessionelle, som er ansat i organisationen.

Samskabelse

Vi ser på begrebet samskabelse, herunder forskellige forståelser af og tilgange til samskabelsesprocesser. Vi undersøger hvorfor samskabelse er kommet på dagsordenen og hvilke forventninger, der er til samskabelse i forhold til løsningen af velfærdsopgaver, at skabe mere demokratisk legitimitet og borgerinddragelse samt bedre økonomisk bæredygtige løsninger. Endelig ser vi på forskelle og ligheder mellem frivillighed og samskabelse.

Ledelseskompetencer, metoder og virkemidler

Vi ser på hvilke kompetencer, der kræves for at lede aktivt medborgerskab og indgå i samskabelsesprocesser. Desuden ser vi på hvilke metoder og virkemidler, der kan bringes i anvendelse, når man skal lykkes i samarbejde med frivillige og med samskabelsesprocesser. Vi taler om de kompetencer, der er nødvendige for at kunne håndtere processer, som har forskellige ambitioner og hvor samskabelse er relevant - ved definition af selve kerneopgaven, ved udvikling af løsninger til håndtering af kerneopgaven eller ved selve arbejdet med at realisere de konkrete velfærdsløsninger.

Kompetencer i spil

Vi se på hvilke perspektiver der ligger i at arbejde med aktivt medborgerskab og samskabelsesprocesser - hvilke organisatoriske såvel som personlige kompetencer fordrer det? Hvordan håndterer man f.eks. at balancere mellem idealet om repræsentativt demokrati som ligger i den traditionelle forvaltningstænkning og idealet om direkte demokrati, som ligger i de fleste tilgange til aktivt medborgerskab og samskabelse? Hvad kræver det af lederen at skabe følgeskab og et godt klima for samarbejde, når der skal samskabes og samproduceres med både faglige, professionelle og frivillige? Hvilke kompetencer skal vi stimulere i vores organisation for at give sådanne processer det bedste udgangspunkt?

Tilrettelæggelse

Forløbet består af fire undervisningsdage fordelt over to måneder.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider ved eksamenspakken.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring.
Husk at uploade dokumentation.

HUSK at Den Kommunale Kompetencefond kan søges til uddannelsen. Læs mere på Kompetencefondens hjemmeside

Eksamensform

Skr./mdtl

9.300 kr.
Sted og startdato
Aalborg: August 2022
Varighed: 4 dage
ECTS: 5
Se alle dage og tidspunkter
Aalborg - Efterår 2022

Undervisning: 22.8. + 29.8. + 5.9. + 12.9.2022
Læringsteamdage: 25.8. + 1.9. + 8.9. + 15.9.2022
Vejledning: 19.9.2022
Aflevering: 3.10.2022
Eksamen: 10. + 11.10.2022

Tilmeldingsfrist den 14.6.2022
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Underviser er Jens Ulrich
Undervisningen foregår hos Komponent, Gasværksvej 24, 3. sal, 9000 Aalborg
Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.00.

Om Jens Ulrich:
Jens Ulrich er en at landets førende eksperter inden for samskabelsesfeltet. Han har her arbejdet som konsulent, rådgiver, facilitator, projektleder, underviser og forsker.

Inden for samskabelsesfeltet har Jens Ulrich:

– arbejdet med samskabelses og hans bidrag til udvikling af samskabelsesfeltet har gjort ham kendt i samskabelseskredse i såvel Danmark som i det øvrige Norden. Hans tilgang til samskabelse har inspireret politikere, ledere og medarbejdere i de nordiske lande og har betydet, at han har være benytte i mange forskellige organisatoriske sammenhænge.

– udviklet, ledet og gennemført en lang række projekter, hvor samskabelse har været omdrejningspunktet. Projekter som spænder fra konkrete samskabelsesprojekter, over organisations- og kulturudviklingsprojekter til kompetenceudviklingsprojekter. Samarbejder har i den forbindelse været med politikere, direktører, chefer, personaleledere, medarbejdere og konsulenter,

Jens Ulrich bruges som gæsteforelæser om samskabelsestemaer ved Statskundskab på Aalborg Universitet og på Master of Public Governance, Aalborg Universitet.
--------------------
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.

Er du i målgruppen?

Du kommer typisk fra en kommunal stabsafdeling eller offentlig virksomhed/institution som institutionsleder, projektleder, frivillig konsulent/koordinator eller lignende.
I dit arbejde er du optaget af, hvordan du helt konkret leder tværgående og løsningsorienterede samskabelsesprocesser ved at få øje på og mobilisere borgere/brugere, frivillige, pårørende, private virksomheder og andre aktører i et samspil med kommunens medarbejdere/fagprofessionelle.
Det gør du ved at blive introduceret til den nyeste viden omkring samskabelse og medborgerskab og sætte den viden i spil i relation til din egen praksis og de velfærdsresultater du er optaget af at (sam-)skabe.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

JR
Studievejleder
Jane Rasmussen