Nyt udviklingsforløb for fagdirektør, chefer, ledere og ledende forvaltningsmedarbejdere (projektlederen) på klima- og miljøområdet med primært ansvar for kommunens klimahandleplan.

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte deres lokale klimaarbejde yderligere og efter internationale standarder.

Adskillige kommuner har allerede vedtaget ambitiøse lokale klimaplaner, der lever op til Parisaftalens mål om CO2 neutralitet i 2050.Og flere kommuner er på vej ind i det grønne fællesskab med tiltag, der på forskellig vis indfrier målsætningen.

Det handler om at forebygge og tilpasse kommunen til de klimaudfordringer de står overfor nu og i fremtiden, dokumentere de klima- og miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som følge med den grønne omstilling og sikre en bred forankring af klimaindsatsen hos borgere, selskaber og samarbejdspartnere.


KL og Komponent står klar til at understøtte kommunerne med realiseringen af de lokale klimaplaner. 

Med tilbud om udviklingsforløb i strategisk klimaledelse vil vi sammen med kommunerne skubbe på udviklingen fra plan til proces og fra proces til resultater.

Oplægsholdere

Vi har lavet et spændende program, hvor du kan møde:

  • Stine Johansen, direktør i KL
  • Emilie Hvidtfeldt, direktør i C40 Danmark
  • Niels Højberg, tidl. stadsdirektør
  • Lars Frelle-Petersen, departementschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Annika Agger, forfatter og lektor ved RUC
  • Og flere…
Sted og startdato
København: 3. november 2023
Se tid og sted for det valgte forløb
KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

Tema 1: 3. november 2023 kl. 9.00 - kl. 17.00
Tema 2: 25. januar 2024 kl. 9.00 - kl. 17.00
Tema 3: 3. april 2024 kl. 9.00 - kl. 17.00
Tema 4: 4. juni 2024 kl. 9.00 - kl. 17.00
Tema 5: 26. august 2024 kl. 9.00 - kl. 17.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Ledelsesforløb er målrettet fagdirektør, chefer, ledere og ledende forvaltningsmedarbejdere (projektlederen) på klima- og miljøområdet med primært ansvar for kommunens klimahandleplan.

Man deltager som gruppe (op til 6 personer fra samme kommune) for at styrke ledelseskæden og for at udnytte potentialerne i fælles læring.

Pris 60.000 kr. per kommune

60.000 kr. per kommune, som kan deltage med op til 6 personer per ledergruppe.
Man kan undervejs i forløbet vælge at skifte et eller flere medlemmer ud afhængig af tema, dvs. man kan vælge at invitere fx en direktør fra et kommunalt ejet forsyningsselskab eller en central erhvervsaktør i kommunen med i sin ledergruppe for at styrke forankringen af strategien indenfor egen kommune.

Fem temaer og fem udviklingsdage i 2023-2024

Forløbet er tilrettelagt som et progressivt forløb over 5 temaer, hvor vi dels sætter fokus på strategirealisering som disciplin efter akademiske standarder, dels faciliterer at I som kommunegruppe kan arbejde struktureret med realiseringen af egen plan og sparre med andre kommuner. Hvert tema behandles på et heldagsmøde med relevante cases og ekspertoplæg fra bl.a. CONCITO, C40, DeltagerDanmark og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

Forløbets temaer er bygget op over tre elementer: Teori, praksis og workshop. Strategirealisering kobles gennemgående i forløbet til hhv. kommunen, de kommunale selskaber samt borgere og civilsamfund.

Opbygning af forløb
Samarbejdpartnere, strategisk klimaledelse

Program

Tema 1: Klimaledelse, handleplaner, aktører og øvrige strategier den 03.11.2023
Hvad handler strategirealisering om?

Intro til det teoretiske rammeværk, en samlet model for strategirealisering og den strategiske ledelsesopgave med flere samtidige strategier.
Kompleksiteten i klimahandleplanerne er stor og selvom indsatser og løsninger ligger indenfor den kommunale geografi, ligger mange af dem udenfor kommunens direkte indflydelsesmulighed. Hvem er de væsentligste interessenter med betydning for realiseringen af klimaplanen i jeres kommune, og hvilken rolle spiller de?
Velkomst, dagens program og forventninger
v. Ulla Schärfe, specialkonsulent i KL, Jesper Hosbond Jensen og Rune Herlin Kamstrup, begge chefkonsulenter i Komponent
Klima - vor tids største udfordring
Klimaet er en af de allerstørste udfordringer – hvis ikke den største – vi står med som samfund. Og den grønne omstilling kræver investeringer både nu og i fremtiden samt følgeskab fra alle kanter af samfundet. Kommunernes realisering af DK2020-handleplanerne spiller en vigtig rolle i den samlede omstilling.
v. Stine Johansen, direktør i KL og bestyrelsesmedlem i Komponent klimaområdet
Pause
Fire indgange til strategirealisering – del 1
- Intro til strategirealisering
- Strategirealisering i kommuner, selskaber og andre aktører
v. Jesper Rosenberg Hansen, professor ved Institut for Virksomhedsledelse og tilknyttet Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
Inspiration og udsyn
C40-samarbejdet skubber på den grønne dagsorden både nationalt og internationalt. Hør hvordan og få inspiration til realisering af jeres DK2020-handleplaner.
v. Emilie Hvidtfeldt, direktør i C40 Danmark
Frokost og egen tid
Fire indgange til strategirealisering – del 2
- En model for realisering af strategi
- Klimastrategien på dagsordenen
v. Jesper Rosenberg Hansen, professor ved Institut for Virksomhedsledelse og tilknyttet Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
Kommunecase – Det brede følgeskab
Hvad gør det gode samarbejde mellem kommunen og de aktører, der skal ”følges ad” i den grønne omstilling, og hvori består udfordringerne? Frederikshavn Kommune har erfaringer med borgerdeltagelse, og har bl.a. et ungebyråd som arbejder med klima, ligesom kommunen driver et større EU-projekt om borgerinddragelse. Få inspiration til din ledelsesopgave med borgerinddragelse.
v. Bente Bundgård Jokumsen, chefkonsulent i sekretariat for Klima, udvikling og kommunikation i Frederikshavn Kommune
Workshop: Aktører og øvrige kommunale strategier
I arbejder faciliteret i og på tværs af jeres kommunegrupper med kortlægning af aktører i forhold til jeres klimaplan med afsæt i eksisterende interessentanalyse. Desuden arbejder I med klimaplanens sammenhæng til øvrige kommunale strategier.
Afslutning
Tak for i dag
Tema 2: Et klima-mindset i hele organisationen den 25.01.2024
Denne gang arbejder vi med forankring af strategi og indlejring i hele organisationen.
Hvordan sikrer I klimaejerskab på tværs af forvaltninger, fagligheder og niveauer, dvs. ledelsesrollen som forandringsagent i hele organisationen?
Vi ser nærmere på betydningen af intern organisering, kultur og relationer.
Velkomst og siden sidst
v. Ulla Schärfe, specialkonsulent i KL, Jesper Hosbond Jensen og Rune Herlin Kamstrup, begge chefkonsulenter i Komponent
Strategisk indlejring i hele organisationen
Strategirealisering handler i høj grad om at skabe sammenhænge mellem aktiviteter og enheder samt om at prioritere indsatsen dvs. foretage valg og fravalg. Spørgsmålene er, hvordan man arbejder med strategiske temaer og sammenhængen mellem disse, herunder nedbryder grænser og siloer i og omkring kommunen?
- Hvordan skaber man sammenhæng mellem klimastrategi og andre serviceområder, fagligheder og interesser?
- Hvordan er strategi forskelligt i kommunale selskaber og i selve kommunen?
- Hvordan får man klimaindsatser på dagsordenen hos alle medarbejdere?
v. Jesper Rosenberg Hansen, professor ved Institut for Virksomhedsledelse og tilknyttet Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
Pause
Chefpanelet
Hvordan arbejder kommunerne med systemisk indlejring, og hvordan bliver realisering af DK2020-handleplanerne en fælles ledelsesopgave på tværs af hele kommunen?
v. Morten Westergaard, klimachef i Middelfart Kommune, Herle Klifoth, chef for Sundhed og Rehabilitering i Gladsaxe Kommune, Pernille Madsen, centerchef for særlige social indsats, Helsingør Kommune
Frokost og egen tid
Kommunecase – Aarhuskompasset
Aarhuskompasset er en ny forståelsesramme. En ramme som helt grundlæggende handler om at ændre styring af velfærden, så kommunen har fokus på det vigtigste: Hvad er det, som skaber værdi for borgerne. Forankringen af Aarhuskompasset er ikke en opgave ved siden af det, kommunen allerede skal. Det er en kultur, der skal indlejres i måden at arbejde på på tværs af hele kommunen. Aarhuskompasset er på den måde en pendant til de kommunale klimaplaner, som også først batter, når hele kommunen trækker i samme grønne retning.
v. Niels Højberg, tidl. stadsdirektør i Aarhus Kommune og nu tilknyttet Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet og Komponent
Workshop/ledertræning i forandringsledelse
Hvordan skaber du forståelse for behovet for forandring med afsæt i jeres klimaplan? Hvordan kommunikerer du det til hele organisationen? Hvordan konsoliderer du forandringen og bruger den som løftestang til mere forandring? Dette er centrale elementer i forandringsledelse, som vi arbejder med og træner denne eftermiddag.
v. Ina Bøge Eskildsen, chefkonsulent, programleder for Aarhuskompasset og ledelsesekspert i forandringsledelse, Aarhus Kommune
Opsamling på workshoppen
Da vi digitaliserede Danmark, og hvad vi kan drage af læring til klimaområdet
Lars Frelle-Petersen er en hovedfigur i digitaliseringen af Danmark. Som tidligere direktør i Digitaliseringsstyrelsen har han sat sit præg på de digitaliseringsaftaler mellem staten, regionerne og kommunerne, som har skubbet digitaliseringen og selvbetjeningsmulighederne på nettet fremad. Han har fulgt offentlig it-udvikling fra noget der blev drevet fra it-afdelingerne til at være en integreret del af stort set alt moderne velfærd. En udvikling vi også ser nu med klimatilpasning og -forebyggelse, som ikke blot varetages i teknik- og miljøforvaltningerne, men også i de øvrige fagforvaltninger. Lars er nu departementschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med ansvar for regeringens grønne dagsorden. Hør hans ledelsesmæssige perspektiver på realiseringen af handleplanerne.
v. Lars Frelle-Petersen, departementschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Afslutning
Tak for i dag
Tema 3: Åben strategi, politisk lederskab og involvering i den grønne omstilling den 03.04.2024
Realiseringen af DK2020-klimaplanerne strækker sig over flere valgperioder og byråd. Vi ser nærmere på den politiske forankring og lederskabet i den forbindelse, bl.a. betydningen af grønne ejerstrategier.
Teoretisk zoomer vi ind på samspil mellem top-down og bottom-up initiativer.
Desuden ser vi nærmere på og arbejder med borgerinvolvering.
Velkomst og siden sidst
v. Ulla Schärfe, specialkonsulent i KL, Jesper Hosbond Jensen og Rune Herlin Kamstrup, begge chefkonsulenter i Komponent
Åben strategi
Succesfuld strategirealisering forudsætter involvering og transparens i strategirealiseringen fra byråd til borger? Involvering og transparens er særlig essentielt i komplekse og forandringer kontekster, som karakteriserer klimaindsatsen, og ofte set som en nødvendighed i offentlige organisationer. Spørgsmålene er derfor:
- Hvordan sikres samspil mellem top-down og bottom-up initiativer?
- Hvordan sikrer man, at borgere og andre aktører løbende inddrages i processen?
- Hvordan kan man åbne sin strategi op?
v. Jesper Rosenberg Hansen, professor ved Institut for Virksomhedsledelse og tilknyttet Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
Pause
Politisk lederskab i den grønne omstilling
DK2020-klimaplanerne strækker sig over flere valgperioder og byråd. Hvad efterspørger politikerne hos forvaltningen, og hvordan understøtter du det politiske lederskab som strategisk klimaleder?
v. et panel af kommunalpolitikere og klimachefer
Borgerinvolvering i den grønne omstilling
Vi kan udvikle nok så mange tekniske løsninger, der kan reducere udledningen af CO2 og den negative miljøpåvirkning. Men hvis kommuner, private virksomheder og borgerne ikke formår at samarbejde om den grønne dagsorden kommer vi aldrig i mål hævder forsker og bogaktuelle Annika Agger.
v. lektor Annika Agger, Roskilde Universitetscenter
Frokost og egen tid
Inspiration og workshop om borgerinvolvering og jeres klimaplaner
Ildsjæle, civilsamfundsorganisationer og en stor andel af den danske befolkning er engageret i den grønne omstilling – og ambitionerne er skyhøje. DeltagerDanmark arbejder målrettet på at øge danskernes deltagelse i den grønne omstilling. Hør hvordan og få inspiration til at øge borgerinvolveringen i jeres implementering af klimaplanerne.
v. Dan Holt Højgaard, chef for lokal grøn omstilling og økonomichef og Mads Schou, konsulent, begge i DeltagerDanmark

Eftermiddagen tilrettelægges som en kombination af korte inspirationsoplæg og workshop, hvor I arbejder med forskellige ledelsesmæssige værktøjer til øget borgerinvolvering i jeres klimaplaner.
Afslutning
Tak for i dag
Tema 4: Opfølgning, mål og data i klimaindsatsen den 04.06.2024
Denne gang arbejder vi med mål- og resultatstyring som et læringsperspektiv i klimaledelse. I forbindelse med klimaledelse er data om styring, økonomi, aktiviteter og realisering af mål vigtige elementer i monitoreringen af klimahandleplanen.
På samme vis er det at arbejde med meningsfuld opfølgning og datagrundlag i et læringsperspektiv centralt for at kunne understøtte adfærdsændringer.
Endelig er strategirealisering en proces, hvor også genbesøg og reformulering med baggrund i opfølgning og læring er afgørende.
Velkomst og siden sidst
v. Ulla Schärfe, specialkonsulent i KL, Jesper Hosbond Jensen og Rune Herlin Kamstrup, begge chefkonsulenter i Komponent
Opfølgning på strategirealisering
Løbende opfølgning er afgørende for realisering strategi og klimaindsatsen. Det er både vigtigt i forhold til at vurdere om strategien og klimaplanerne følger det forventede, men også for at sikre læring ift. strategien og klimaplanerne, da det sker i meget komplekse og foranderlige omgivelser. Opfølgning kan også være først skridt ift. udformning af nye fremtidige strategier og planer. Spørgsmålene er:
- Hvordan kan man forstå opfølgning mere dynamisk og bredere, så det ikke bare er simpel opfølgning på mål?
- Hvordan sikrer man læring i opfølgningen – og som input til fremtidige strategier?
- Hvad betyder data i strategirealiseringen? Herunder hvordan man sikrer mere databaseret strategisk analyse og opfølgning?
v. Jesper Rosenberg Hansen, professor ved Institut for Virksomhedsledelse og tilknyttet Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
Pause
Datainformeret ledelse på teknik og miljøområdet
Som ledelse har I adgang til en mangfoldighed af data, der kan bruges i strategirealiseringen af jeres DK2020-handleplan. Dette ekspertoplæg sætter fokus på ledelsens rolle i at skabe sammenhæng mellem brug af data, opstilling af mål, afstemning af ressourcer og prioriteter og ikke mindst udviklingen af en samarbejdsbaseret faglig kultur med afsæt i data. Flere kommuner arbejder datainformeret på teknik og miljøområdet. Hør hvordan og få inspiration til jeres arbejde med opfølgning.
v. Ida André Stoltze Rasmussen, chefkonsulent i Komponent og et panel af chefer på teknik- og miljøområdet.
Frokost og egen tid
Monitorering af DK2020
Måling af fremdrift er vigtigt for at sikre og dokumentere implementering af de kommunale klimahandlingsplaner. CONCITO står for udvikling af et fælles monitoreringssystem i Klimaalliancen. Tue fortæller om principper og metoder i arbejdet med monitorering ud fra det foreløbige monitoreringssystem.
v. Tue Damsø , projektleder for DK2020 i CONCITO
Workshop om mål og opfølgning på egne klimaplaner
I arbejder med egne og kigger ned i hinandens klimaplaner med afsæt i CONCITO’s oplæg. Kan vi følge realiseringen, og hvordan leder vi målopfyldelsen?
Workshoppen faciliteres af CONCITO
Inspiration og udsyn - Vejen til kommunale klimabudgetter
De kommunale forvaltninger bliver fra politisk side bedt om at løfte opgaven med udvikling af klimabudgetter. Hvad ligger der bag efterspørgslen og hvordan kan forvaltningen levere på opgaven? Vi får inspiration fra KL’s økonomiske sekretariat.
v. Jane Møller-Pedersen, kontorchef i KL
Afslutning
Tak for i dag
Tema 5: Klimaplanen genbesøgt og løbende forandringer den 26.08.2024
Undervejs i realiseringen af jeres DK2020-planer får I behov for at genbesøge jeres mål i takt med, at behov og udvikling ændrer sig, fx teknologisk, politisk eller organisatorisk.
Vi zoomer ind på din ledelsesrolle i løbende at tilpasse jeres klimaplan.

Tema 5 tilrettelægges endeligt i løbet af 2023 med afsæt i jeres behov og fremdrift.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RUHK
Chefkonsulent
Rune Herlin Kamstrup
Ulla
Specialkonsulent
Ulla Schärfe
Tlf.
3370 3286
JEHO
Chefkonsulent
Jesper Hosbond Jensen
JesperRosenbergHansen_IMG_9068
Professor ved Aarhus Universitet
Jesper Rosenberg Hansen
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek