Fire kommuners udvikling af metoder og tilgange til at samarbejde med borgerne om handleplaner efter servicelovens § 141. Projektet er støttet af VELUX Fonden.

Målene for handleplaner efter servicelovens § 141 er klare og ambitiøse, men vejene til at opnå målene for den enkelte borger er mangfoldige og udfordrende. Derfor er der behov for konstant udvikling af metoder og tilgange til at samarbejde med borgerne om deres handleplaner.

København, Randers, Aarhus og Aalborg kommuner har med støtte fra VELUX FONDEN udviklet og afprøvet en række metoder til at samarbejde med borgerne om handleplaner. 

Vi har i samarbejde med VIVE har fulgt kommunernes arbejde. På den baggrund er vi udarbejdet et inspirationshæfte, hvor du får en introduktion til de idéer og erfaringer, de fire kommuner har gjort sig.

Læs mere Læs mindre
 
 

Handleplaner, der afspejler liv og drømme

Målet med dette projekt er at bidrage til det videre arbejde med at anvende og udvikle metoder, der kan bruges til at understøtte, at handleplaner udarbejdes sammen med borgerne og afspejler deres liv og drømme. Der er fokus på de mål, borgerne i sidste ende gerne vil og kan opnå i fremtiden.

Disse mål hænger sammen med de vigtige processuelle mål om, at handleplaner så vidt muligt skal udarbejdes sammen med borgerne og ud fra borgernes forudsætninger (serviceloven § 141).

Både mål og middel

Arbejdet med handleplanen er således både et vigtigt mål i sig selv og et vigtigt middel til at opnå de mål, som borgeren og kommunens medarbejdere i fællesskab vælger at sætte fokus på. 

Mål og indsatser skal afspejle borgerens liv og drømme om fremtiden, f.eks. selv at kunne klare ting i dagligdagen, at få en ven, at deltage i sociale aktiviteter, at få en uddannelse, at få et arbejde, at komme på ferie, at tage bussen mv.

Handleplanen er et vigtigt middel til at skabe klarhed og sammenhæng mellem de sociale indsatser, som borgerne får tildelt, og de mål, der arbejdes med at opnå sammen med borgeren. Det vil sige, at handleplanen bidrager til at beskrive og skabe sammenhæng mellem:

  • Formålet med indsatsen — altså de(t) mål, borgeren og kommunens medarbejdere gerne vil opnå
  • Hvilke(n) indsats, der er nødvendig for at opnå formålet
  • Den forventede varighed af indsatsen — altså det tidspunkt, hvor kommunen og borgeren håber at mål(ene) er opnået (serviceloven § 141).

Samarbejde om mål og indsatser

Handleplanen er en vigtig proces, hvori borgeren og kommunale medarbejdere, f.eks. myndighedssagsbehandlere og forskellige fagpersoner, samarbejder om at finde frem til de mål og indsatser, der skal indgå i handleplanen, så de afspejler borgerens liv og drømme. De processuelle mål med handleplanen bygger på grundlæggende menneskelige værdier og borgerens ret til selvbestemmelse, der betyder, at borgeren naturligvis skal være aktiv deltager og omdrejningspunkt for arbejdet med handleplaner fra start til slut. 

De processuelle mål kan desuden ses som en måde, hvorpå man kan arbejde effektivt med handleplaner, da målene afspejler borgerens liv og drømme, og de tidsafgrænsede indsatser derfor bliver mere effektive i forhold til at skabe de ønskede resultater for borgeren.

Handleplan i fire faser

Randers, Aalborg, Aarhus og Københavns Kommuners tilgange og erfaringer med at skabe de processuelle mål om at inddrage og samarbejde med borgeren om handleplanen viser, at der er brug for at tænke og arbejde med handleplaner i længere tidsforløb, der kan deles op i fire faser:

  1. Den fælles forberedelse af arbejdet med handleplanen.
  2. Den fælles udarbejdelse af handleplanen.
  3. Den fælles anvendelse af handleplanen.
  4. Den fælles justering og fornyelse af handleplanen.

Selvom faserne kan lappe ind over hinanden og optræde i forskellig rækkefølge, viser kommunernes erfaringer, at det kan nyttigt at være opmærksom på, hvordan forskellige metoder kan understøtte fire sammenhængende faser i det samlede samarbejde mellem borgere og fagpersoner om borgernes handleplaner.

Vedvarende samarbejde

En handleplan, der er borgerens og afspejler borgerens liv og drømme, kan ikke udarbejdes på et enkelt møde, men kræver vedvarende processuelle samarbejdsformer. Der er brug for, at kommunens medarbejdere samarbejder med borgeren om at finde frem til og få formuleret de forskellige typer af relevante, generelle, og konkrete mål og drømme, som borgeren finder attraktive og gerne vil arbejde med at opnå, fordi de er vigtige i borgerens liv.

I dette projekt har kommunerne arbejdet med at anvende og udvikle forskellige metoder, f.eks. samtale- og mødeformer, visuelle virkemidler, musiske virkemidler og inddragelse af ligesindede peers mv., til at understøtte samarbejdet med borgerne om at finde frem til de attraktive mål og få dem formuleret i handleplanerne.

Læs mere Læs mindre

Støttet af VELUX FONDEN

VELUX FONDEN har til formål at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag.

På fondens sociale uddelingsområde er målet, at flest muligt skal være med i samfundets fællesskaber som aktive medborgere. Derfor støtter fonden metodeudviklingsprojekter, der forbedrer livsmestring og handlekraften hos mennesker i en socialt udsat position.

I 2016 kaldte VELUX FONDEN på udviklingsprojekter med fokus på bedre inddragelse og involvering i forbindelse med udarbejdelse af §141 handleplaner for borgere med de mest sammensatte funktionsforstyrrelse. 

Dialoger med en række centrale aktører pegede på, at bedre inddragelse af borgeren og større inddragelse af bredden af de mange forskellige aktører i borgerens liv sandsynligvis ville kunne skabe bedre handleplaner til gavn for såvel den enkelte borger som kommunen.

– Vi kan som fond give et udviklingsrum til at afprøve ideer og tiltag, der ligger udenfor den ordinære kommunale ramme. Kommunerne har fået tid til at lytte til borgerne og sammen med borgere afprøve andre måder at arbejde med handleplaner, så den bliver forståelig og meningsfuld både borgernes liv samtidig med at den fungerer som fagligt værktøj for medarbejderne, siger Vibeke Lybecker, programchef for Sociale Indsatser i Danmark i VELUX FONDEN.  

De fire kommuner Randers, København, Aalborg og Aarhus har udviklet metoder og tilgange til at samarbejde med borgerne om handleplaner efter § 141 i perioden 2017-2020. 

– Innovativ metodeudvikling kræver stort mod både af den enkelte og af organisationen. Undervejs i projektperioden har vi derfor samlet projekterne i en række seminarer, så de har kunne lære af hinandens erfaringer både med det der lykkes og det, der ikke gik som forventet. Det har været en fornøjelse at opleve det engagement og den ærlighed, hvormed projektgrupperne udfordrede hinanden, gav hinanden faglig sparring på metodeudviklingens knaster, trykprøvede nye ideer og inspirerede hinanden med det fælles mål at arbejde bedre med handleplanerne, så de giver mening og skaber positive forandringer i borgerens liv, siger Vibeke Lybecker.

Læs mere Læs mindre
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk.

Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

 

Se alle medarbejdere
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke