Moderne ledelse er i stigende grad kompleks: Lederen skal kunne motivere, udvikle, innovere, drifte, skabe tryghed og have overblik.

Lederen skal være nærværende og samtidigt give sine medarbejdere plads til egen udvikling. Alt det, man som leder skal kunne, er meget, og ofte er man spændt ud mellem forskellige hensyn, der ikke altid lader sig forene. Ikke desto mindre forventes det, at lederen kan manøvrere i det rum på kompetent vis.

Moderne ledelse kræver derfor, at man har en klar identitet som leder. En identitet der er stabil og som skaber genkendelighed og som samtidig er fleksibel og kan manøvrere i modsætningsfyldte farvande. Det kræver stor selvindsigt – fagligt som personligt. Man skal kunne reflektere og samtidig omsætte sine refleksioner i praksis.

Det lyder forjættende enkelt. I praksis er det straks en anden sag. Årsagen er, at det stiller fundamentale spørgsmålstegn ved, hvad man som leder rent faktisk repræsenterer, og dermed også adresserer, hvad ens ledelsesfilosofi er. Det er et konkret spørgsmål, men ikke altid nemt at finde svaret på.

På modulet i Ledelse og filosofi vil vi derfor konkretisere, hvordan en ledelsesfilosofi kan se ud, hvor forskelligt de kan anskues, hvad de kan indebære, og hvad de kan hjælpe med.

Den forskellighed vil også være afsættet for en bevidstgørelse af, hvor stor betydning ens eget ledelsesmæssige ståsted rent faktisk har for de muligheder, der gives i det ledelsesmæssige rum. Vi adresserer det i forhold til personaleledelse, kommunikation, ledelsesmæssig substans og idealitet, rationelle og erfaringsbårne ledelsesfilosofier, eksistens i ledelse mm.

Dels vil vi arbejde med at konkretisere, hvordan en filosofisk tilgang til ledelse adskiller sig fra andre ledelsestilgange, og hvad det giver af muligheder.

Modulet er bevidst anlagt på høj grad af holddeltagelse og åben refleksion i et forsøg på at håndtere den ledelsesmæssige kompleksitet. Entydige svar er derfor ikke vores succeskriterie. Mere en forståelse af, hvordan kompleksiteten kan se ud, og hvordan man kan manøvrere i den ud fra de forskellige perspektiver, som I bliver introduceret til.

Som leder og deltager i modulet er det derfor godt at indstille jer på dette, have en åbenhed og lyst til at ville reflektere og bevæge jer ind i gråzoner, dilemmaer, diskutere og perspektivere, hvor spændstigheden og den fælles refleksion er vigtige kodeord.

Udbyttet vil være at opnå en større indsigt i, hvordan man via en refleksiv og filosofisk tilgang til ledelse kan opnå en større (selv)indsigt i den ledelsesmæssige praksis, og hvordan den kan omsættes i den daglige ledelse på relationelt og organisatorisk plan.

Indhold

På modulet arbejder vi med tre hovedtemaer:

1. Introduktionen og eksistentialisme. Hvad er min ledelsesfilosofi og hvordan vil jeg være i verden?
Vi lægger vægt på det særlige i den filosofiske tilgang. Hvad er filosofi og hvordan kan det bruges i ledelsespraksis? Hvad er den gode leder og det gode menneske, og hvordan oplever du dig selv i denne sammenhæng? Hvad er sandt, hvad er godt, hvad er skønt og hvad er ondt?

Den filosofiske tradition, dens moderne praksis og dens værdi for ledelse undersøges og udforskes. Undersøgelse af egen ledelsesfilosofi og dens betydning for opfattelsen af den lederstuderende som menneske og leder. Eksistentialisme og moderne eksistensfilosofi med vægt på ledelse og livet i offentlige organisationer. Undersøgelse af egne eksistentielle grundopfattelser og dets konsekvenser for forståelsen af eget lederskab.

2. Etik og etiske valg. Hvad er mit etiske fundament, og hvordan træffer jeg etisk funderede valg?
Overvejelser omkring det etiske grundlag for udøvelse af ledelse er fundamentale for at kunne udøve godt lederskab. En bevidstgørelse omkring eget etiske grundlag og etiske handlemuligheder styrker lederens ledelsesudøvelse.
Hvad er det moralske grundlag for dine handlinger som leder? Du introduceres til de tre store etikker; dydsetik, pligtetik og nytteetik, som vi alle tænker med. Hvilken etik træder i kraft under hvilke ledelsesmæssige udfordringer, herunder afklaring af personlig etik. Hverdagens etiske ledelsesudfordringer og de almindelige opfattelser af godt og ret i en organisation. Commonsense-etik og filosofiske metoder til dilemmahåndtering. Egen praksis ved etiske dilemmaer.

3. Sprog og ledelsesmæssigt handlerum. Hvordan bruger jeg sproget som leder, og hvordan udvikler jeg konkret min ledelsespraksis på baggrund af filosofien?
Fokus på sproget som diskurs- og meningsskabende begreb. Brug af retorikkens grundbegreber, etos, logos og patos. Analyse og udvikling af eget sprog i ledelsesmæssig sammenhæng. At omsætte de eksistentielle, etiske og sproglige begreber til ny ledelsespraksis. Fokus på sammenhæng mellem virkelighed og sprog og sprogbrugerens ansvar. Introduktion til retorik, argumentation og diskursanalyse. Analyse af eget eller andres sprog i ledelsesmæssig kontekst. At anvende den i modulets erhvervede indsigt i den daglige ledelsespraksis. At lære at gøre det gode ved at gøre det.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl.

9.300 kr.
Varighed: 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen.
ECTS: 5
Se tid og sted for det valgte forløb
Herlev - forår 2024

Undervisning: 9.4. + 23.4. + 7.5. + 21.5.2024
Læringsteamdage: 16.4. + 30.4 + 14.5.2024
Vejledning: 28.5.2024
Aflevering: 10.6.2024
Eksamen: 17. + 18.6.2024

Tilmeldingsfrist: 1.3.2024
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningen foregår hos Komponent, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00-15.00

Underviser på modulet er Tommy Kjær Lassen.
--------------------
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.

Er du i målgruppen?

Ledelse og filosofi henvender sig til ledere i offentlige organisationer.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Fakta

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

  • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
  • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
  • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen