Et modul designet til dig, som er administrativ medarbejder på børne- og ungeområdet. På modulet får du forståelse for din egen rolle i opgaveløsningen på din arbejdsplads. Du bliver i stand til kompetent, selvstændigt og i samarbejde med ledelsen og øvrige samarbejdspartnere at sætte din viden, kompetencer, dig selv og din rolle i spil. Du får kompetencer, så du kan opfylde kravene om kvalitet og service i forhold til de mange forskellige opgaver, du løser nu og i fremtiden.

Formål:

Du vil på modulet: 

 • få personlige og faglige kompetencer til at blive kompetente og ak­tive med­spillere i folke­skolen, dagtilbuddet samt på ungeområdet
 • få forståelse for relationers betydning for en attraktiv arbejds­plads, de administrative med­arbejderes flersidige roller og får red­skaber til at bidra­ge til det gode teamsamarbejde
 • blive i stand til selvstændigt og i samarbejde med ledelse og kollegaer samt interne og eksterne samarbejdspartnere at løse hverdagens mangeartede og ofte komplekse opgaver
 • få indsigt i relevante begreber, teorier og lovområder og lærer at anvende disse i praksis

Modulets hovedtemaer er:

 • Organisation og rammer
 • Digitalisering
 • Sagsbehandling
 • Roller/relationer
 • Kommunikation og formidling
 • Kvalitet i opgaveløsningen

Læringsmål og udbytte

Du vil 

 • opnå viden om de administrative opgaver i en decentral organisation med centralstyring
 • opnå viden om administrative fællesskaber
 • opnå viden om målene og rammerne for børne-/ungeområdets virke
 • opnå viden om betydningen af god forvaltningsskik
 • opnå viden om relationernes betydning for en attraktiv arbejdsplads

Du vil

 • få forud­sæt­ninger for at udføre de ad­ministrati­ve opgaver på børne- og ungeområdet i et samspil med arbejdspladsens interes­senter
 • kunne finde relevante love og arbejde metodisk og systematisk med dem, således at du kan anvende dem på konkrete problemstillinger under hensyntagen til god forvaltningsskik
 • kunne deltage aktivt og kompetent i arbejdet med kvalitetssikring af arbejdspladsens/orga­nisationens opgaveløsning
 • kunne sætte din viden, kompetencer, dig selv og din rolle i spil
 • kunne anvende de digitale redskaber, der til en­hver tid er til rådighed og til stadighed bliver en større del af den offentlige arbejdsplads

Du vil

 • i samarbejde med ledelse og kolleger være i stand til gennem analy­se og prioritering at arbej­de syste­matisk i den daglige administra­tion og kunne udvikle egen praksis under hensyntagen til den til enhver tid gældende kontekst
 • kunne være aktiv medspiller i forbindelse med kvalitetssikring/nye tendenser/ny udvik­ling på børne- og ungeområdet, herunder kunne bidrage til arbejdspladsens/organi­satio­nens opgaveløsning og udvikling
 • kunne håndtere forandrings- og udviklingsorienterede opgaver og situationer i samarbejde med ledelse, kollegaer og eksterne interessenter
 • kunne vurdere betydningen af kvalitet og service i samarbej­det med ledelse, kollegaer og eksterne samarbejdspartner
 • blive i stand til at analysere og vurdere, hvilke love og bestemmelser der er relevante i forhold til konkrete opgaver

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet svarer til 10 ECTS-point og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.

14.000 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage. Undervisningen er 100% online.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Administrative medarbejdere på børne- og ungeområdet

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
HK
Studievejleder i Midt- og Nordjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen