Arbejder du med mennesker, der har psykisk sygdom og anvender rusmidler (dobbeltdiagnose)? Savner du viden om problemstillingen? Mangler du redskaber til at tilrettelægge den rette støtteindsats?

Indhold

Kan du svare ja til nogle af disse spørgsmål, så er dette kursus noget for dig.

Officielt defineres dobbeltdiagnose som en ”…samtidig forekomst hos den samme person af forstyrrelser forårsaget af brug af et psykoaktivt stof og andre psykiske forstyrrelser…” (WHO 1995).

Mennesket med en dobbeltdiagnose har altså en psykisk lidelse og et samtidigt forbrug af rusmidler. Dertil kommer ofte omfattende sociale problemer i form af belastning af familien, manglende stabilitet på arbejdsmarkedet og i uddannelsestilbud, mangel på bolig (hjemløshed), hyppig kontakt med politi og retsvæsen samt stor fare for selvskadende adfærd og selvmord.

Formål

Formålet med dette kursus er at forbedre deltagernes viden om dobbeltdiagnose samt introducere dem for et styrende værktøj til at arbejde systematisk og struktureret med dobbeltdiagnose. Ved at benytte det præsenterede værktøj i dagligdagen vil deltagerne fremadrettet være i stand til at tilrettelægge den rette og mest virksomme indsats for mennesket med dobbeltdiagnose.

Det vurderes, at antallet af mennesker med dobbeltdiagnose er stigende, og at der især er kommet flere unge med dobbeltdiagnose de seneste år. I 2018 ansloges, at antallet af danskere med dobbeltdiagnose var 40.000, om end underdiagnosticering og mangelfuld registrering gør det svært at opgøre det præcise antal (VIVE, 2018).

Mennesker med dobbeltdiagnose er en af de mest udsatte patientgrupper i sundhedsvæsenet. Ansvaret for behandlingen af lidelserne er i dag delt således at den psykiske lidelse behandles i regionen, mens behandlingen for misbruget ligger i den kommunale sektor. Ligeledes ligger ansvaret for den socialpsykiatriske støtte i kommunerne. Socialpsykiatrien omfatter alle former for sociale tilbud til mennesker med dobbeltdiagnose. Det kan f.eks. være botilbud, væresteder, støtte- kontaktpersonsordninger og beskæftigelse. Kompleksiteten i lidelserne og de tilstødende problemer - samt indretningen af det danske sundhedsvæsen - resulterer desværre ofte i, at mennesker med dobbeltdiagnose ”falder mellem flere stole”, hvorfor de ikke får den tilstrækkelige hjælp.

Ifølge engelske retningslinjer fra 2017 har ”…enhver social- og sundhedsfaglig ansat et ansvar for at hjælpe mennesker med dobbeltdiagnose…”. Gruppen udgør dog en stor tværfaglig udfordring og uagtet af hvem der skal hjælpe, er arbejdet med målgruppen noget af det sværeste, der findes. Arbejdet med dobbeltdiagnose kræver ikke kun gode pædagogiske evner. Forskning viser, at sundhedsprofessionelle sikrer en bedre indsats ved konstant at opdatere deres viden om dobbeltdiagnose og løbende udvikle deres kompetencer på området.

Undervisningen på dette kursus vil være en blanding af oplæg fra underviserne og praktiske øvelser som eksemplificerer brugen af de redskaber, der bliver gennemgået.

Undervisere/oplægsholdere

Psykologerne Eline Hyldager og Søren Søberg Hansen. Begge undervisere har arbejdet med mennesker med dobbeltdiagnose samt med personale, som arbejder med mennesker med dobbeltdiagnose, i mange år. De har i en årrække været ansat i psykiatrien i Århus i ”Team for Misbrugspsykiatri” og har siden 2013 ejet virksomheden Dobbeltdiagnose I/S. Både i psykiatrien og som selvstændige har de afholdt kurser inden for dobbeltdiagnoseområdet over hele landet, ligesom begge har arbejdet med personalesupervision, psykologisk undersøgelse/udredning og behandling af dobbeltdiagnosepatienter. Begge undervisere er VISO-godkendte og varetager VISO-opgaver vedr. mennesker med psykisk sygdom og misbrug.

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Forløbet er et eksternat. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Dette kursus henvender sig til alle personer, der arbejder med og/eller har interesse i dobbeltdiagnoseproblematikker. Kurset henvender sig således til tværfagligt og tværsektorielt personale, som i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med eller samarbejder med mennesker med dobbeltdiagnose og som ønsker mere viden omkring betydningsfulde faktorer i arbejdet med disse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke