Få styrket dine faglige kompetence i at gennemføre samtaler med børn og unge. Du får et skærpet blik på inddragelse af børn og unge igennem udviklingsstøttende og dialogbaserede samtaler, hvor barnet eller den unge er aktør i eget liv.   

På dette kursus vil du blive præsenteret for faglige oplæg, samt få mulighed for at sætte egne praksiserfaringer i spil igennem træning. Der lægges vægt på dialog, refleksion, øvelse og gensidig sparring med de øvrige deltagere. 

Med reformen Børnene først og Barnets Lov, er der et fornyet fokus på inddragelse af børn og unge ud fra et mindset om, at barnet eller den unge, er aktør i eget liv. På dette metodekursus, arbejder vi hands-on med børn- og ungesamtaler, og berør følgende temaer:

 • Børnesyn og børneperspektiver.
 • Perspektiver på inddragelse: barnet og den unge i egen ret.
 • Lundys inddragelsesmodel.
 • Den dialogiske samtalemodel.
 • Samtalens proces – før-under-efter.
 • Børn og unges forudsætninger for samtalen.
 • Relation, tillid og mentaliserende tilstedeværelse.
 • Kommunikative redskaber.
 • Skriftlig kommunikation.
 • Multiteoretiske tilgange: systemiske, løsningsfokuserede, narrative tilgange.
 • Den professionelle som samtalepartner – egen rolle.

Metodekurset består af tre undervisningsdage med undervisning fra kl. 9.00-15.30. Første- og anden dag ligger sammen, og bliver efterfulgt af en periode på tre-fire uger, hvor du arbejder med at anvende elementer fra undervisningen i egen praksis og til sidste opfølges med en tredje afsluttende undervisningsdag.

Kurset afvikles både som åbne og regionale kurser, der rekvireres af kommunen. Ved rekvirerede kurser afholdes et formøde mellem kursusleverandøren og ledelsen i kommunen. Mødet er en forventningsafstemning om praktiske forhold, såsom datoer og deltagere, samt den indholdsmæssige målretning af kurset. Et rekvireret kursus afvikles som tre enkelte dage, hvor en periode mellem hver undervisningsdag er inkorporeret til at anvende elementer fra undervisningen i egen praksis.

Når du er færdig med metodekurset, har du styrket dine kompetencer i at:

 • Tilrettelægge børn- og ungesamtaler i et procesperspektiv.
 • Sætte barnets eller den unges perspektiver i fokus.
 • Anvende den dialogiske samtalemodel ift. det enkelte barns eller den unges forudsætninger.
 • Udvælge, begrunde og anvende relevante tilgange til samtalen.
 • Tilgå samtaler med en større kommunikativ værktøjskasse.
 • Håndtere din egen rolle som samtalepartner.

Samlet set, har du styrket dine kompetencer i at foretage kvalificerede, refleksive valg fra situation til situation i mødet med barnet eller den unge.

 

Undervisere 

Maria Bülow, lektor på Efter- og videreuddannelsen VIA University College, socialfaglig underviser og forsknings- og udviklingsmedarbejder på børn- og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver i børn- og familieafdelinger på myndighedsområdet. Særlig viden om inddragelse og samtaler med børn og unge, herunder børn og unge med funktionsnedsættelser og socialt arbejdes organisering. 

Alice Fredgaard Thams, lektor på Socialrådgiveruddannelsen VIA University College, psykolog underviser og forsknings- og udviklingsmedarbejder på børn- og ungeområdet og inden for organisation. Tidligere klinisk psykolog på børn- og familieområdet, arbejdet med supervision, udredning og behandling, og også børnegrupper. Særlig viden om socialt arbejde i en international kontekst, om inddragelse og samtaler med børn og unge i udsatte positioner samt om netværksinddragende metoder.

Birgit Koldsø, lektor på Efter- og videreuddannelsen VIA University College, socialfaglig underviser og forsknings- og udviklingsmedarbejder på børn og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver i børne- og familieafdelinger på myndighedsområdet samt internationale erfaringer fra socialt arbejde. Særlig viden om inddragelse og samtaler med børn, unge og familier, netværksarbejde og netværksinddragende metoder, multiteoretisk praksis og procesfacilitering.

Louise Harkes, Ph.d. med fokus på systematisk sagsbehandling målrettet udsatte børn og unge, lektor på socialrådgiveruddannelsen Absalon samt forsknings- og udviklingsmedarbejder på børneområdet. Tidligere afdelingsleder i børnefamilieafdelingen i Københavns Kommune. Stor  erfaring med netværksinddragelse og har udviklet undervisningsmateriale og undervist om dette tema for sagsbehandlere i praksis. Louises forskning har omhandlet inddragelse af unge, hvor hun har samarbejdet tæt med De anbragtes Vilkår ift. at kvalificere og målrette undervisningen på feltet.

Karin Brantbjerg Madsen, lektor på socialrådgiveruddannelsen Absalon, supervisoruddannelse fra Dispuk 2022. Tidligere socialrådgiver og koordinator. Stor erfaring og nuanceret forståelse af inddragelse af børn og unge, netværksinddragelse, samt metoder, som knytter sig til områderne. Karin har udviklet undervisningsmateriale og undervist om dette tema for sagsbehandlere i praksis, og er vant til at arbejde med omsætning af nyeste forskning og viden til praksis.

Dorte Dangaard, adjunkt på socialrådgiveruddannelsen Absalon og underviser på efter- og videreuddannelsesområdet i systematisk sagsbehandling. Tidligere Socialrådgiver og VISO-specialist på tilbud til unge med psykosociale udfordringer. Dorte  har stor praksiserfaring inden for myndighedsarbejde for anbragte børn og unge, og er specialiseret i netværksinddragende metoder og implementering af metoderne.

Mona Westphal Sørensen har et stærkt tværfagligt afsæt i mange års praksis på det socialpædagogiske og specialiserede socialfaglige felt, særligt vedr. børn og unge i udsatte positioner, og er bl.a. tilknyttet forskningsprojektet ”Styrket børneinddragelse i det familieretlige system”, med fokus på at kvalificere forskningen samt bistå planlægning af projektets praktiske dele, særligt ift. kommunikation med og om børn og deres netværk og udvikling af metoder og undervisningsmateriale.

Andrey Lukyanov-Renteria, Ph.d. Politisk Sociologi, lektor på socialrådgiveruddannelsen Absalon og underviser på efter- og videreuddannelsen på børneområdet, bl.a. i forhold til systematisk sagsbehandling. Andrey har stærk socialfaglig viden om netværksinddragende metoder, bl.a. ifm. deltagelse i projekt med Social- og Boligstyrelsen om progression og systematisk opfølgningspraksis samt udviklet og undervist i kurser om inddragelse, og til sidst Signs og Safety.

Camilla Boelskifte, socialfaglig konsulent, kandidat i socialt arbejde ved Aalborg Universitet. Afdelingsleder, myndighed for børn og unge i Furesø Kommune samt tilknyttet som lektor på Socialrådgiveruddannelsen Absalon. Camilla har undervist på efter- og videreuddannelsesområdet i netværksinddragende metoder, metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge mindset og tilgange ift. Den gode børne inddragelse samt hvad der kendetegner den gode anbringelse.

Malene Kaa Rosted, Lektor på Socialrådgiveruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole. Malene er tidligere socialrådgiver indenfor både myndigheds og NGO feltet. Malene Rosted indgår i forskningsprojekt om kvalitet i samtaler med børn og unge. Malenes kernekompetencer er: Inddragelse af og samtaler med børn og unge og deres familier i alle dele af det sociale arbejde og opgaver med tværprofessionelt samarbejde og koordinering.

Sandra Krebs-Hille, Socialfaglig Adjunkt på Socialrådgiveruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiver og Kandidatgrad i familieterapi og systemisk praksis, MSc. VID Specialized University, Oslo. Indgående viden om samt praktisk erfaring med udsatte på børneområdet igennem 22 år. Både som socialrådgiver, familiebehandler, konsulent og leder. Særligt fokus på inddragelse af forældre, børn og unge i sagsbehandling og foranstaltning.

Berit Møller, Lektor på Socialrådgiveruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole. Socialrådgiver og Cand.pæd.psyk. Indgående viden om, samt praktisk erfaring med udsatte på børneområdet gennem 40 år - både som behandler, konsulent og supervisor, og herigennem særlige kompetencer i metoder til gennemførelse af samtaler. 

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon for Social- og Boligstyrelsen. Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens Børnekatalog – et kursustilbud målrettet kommunale sagsbehandlere og deres samarbejdspartnere på det udsatte børne- og ungeområde. Børnekataloget administreres af Komponent – Kommunernes Udviklingscenter.

Varighed: 3 dage
Se hvad prisen inkluderer

Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling. Det koster 1440 kr. ekskl. moms at deltage på de regionale videnskurser, som dækker lokaleleje og forplejning. Det er gratis at afholde videnskurset i egen organisation. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et videnskursus til dit tilbud.

Er du i målgruppen?

 Målgruppen er myndighedssagsbehandlere samt medarbejdere indenfor almen- og udførerområdet, som arbejder med børn og unge i udsatte positioner.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Birgit Koldsø
Lektor | Projektleder
Birgit Koldsø
Tlf.
8755 1969