Få styrkede færdigheder til at foretage socialfaglige skøn, og få redskaber til at sikre systematik i hele sagsforløbet på børne- og ungeområdet. 

Myndighedssagsarbejdet på børne- og ungeområdet er komplekst. Der kan være mange aktører i barnets liv, og mange informationer, der skal afvejes, hvorfor det er afgørende, at der i sagsforløbet arbejdes systematisk med en tydelig rød tråd fra underretning og til den løbende opfølgning på foranstaltninger/indsatser.

Kurset kombinerer nyeste viden om systematisk sagsbehandling med konkrete øvelser og eksempler fra praksis.

I kurset indgår obligatoriske og valgfri moduler, der tilpasses jeres konkrete kommune/afdeling.

Et praksiskursus består af moduler rettet mod ledelsen (samlet én dag) og fire kursusdage.

På kurset sætter vi fokus på:

 • Systematik i sagsbehandlingen.
 • Underretninger.
 • Screening, afdækning og børnefaglige undersøgelser.

Der kan også være fokus på:

 • Inddragelse som mindset i systematisk sagsarbejde.
 • Tidslinjer i sagsbehandlingen.
 • Valg af indsatser.
 • Barnets Plan
 • Løsningsfokuseret tilgang. (LØFT)

Ved kursets afslutning har I viden om relevante metoder som understøtter systematisk sagsbehandlingsarbejde, inddragelse og kvalitetsparametre i sagsbehandlingen, samt kompetencer i at anvende dem i den konkrete kontekst.

Derudover vil I opnå færdigheder i at arbejde systematisk med inddragelse, anvende digitale løsninger og være metodisk velfunderet i forhold til det socialfaglige skøn også i mere komplekse sager.

Før, under og efter kursusdagene vil der være fokus på at integrere viden til egen praksis i overensstemmelse med kommunens/afdelingens strategi.

 

Formøder mellem kursusleverandøren og ledelsen i kommunen

Inden afholdelse af et praksiskursus, skal der afholdes et formøde mellem Seminarer.dk og ledelsen hos jer. Mødet er en forventningsafstemning om praktiske forhold, som datoer og deltagere, samt den indholdsmæssige målretning af kurset

 

Undervisere

Undervisningen forestås af Professionshøjskolen Absalon, og underviserne udvælges med afsæt i de konkrete læringsmål for kurset.

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af Seminarer.dk og Professionshøjskolen Absalon for Social- og Boligstyrelsen. Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens Børnekatalog – et kursustilbud målrettet kommunale sagsbehandlere og deres samarbejdspartnere på det udsatte børne- og ungeområde. Børnekataloget administreres af Komponent – Kommunernes Udviklingscenter.

Varighed: 4 dage
Se hvad prisen inkluderer

Kurserne er finansieret af Social- og Boligstyrelsen og kan derfor afholdelse gratis i egen organisation med 15-40 deltagere

Er du i målgruppen?

Myndighedsrådgivere og ledere på området for udsatte børn og unge.

 

Moduler

Modulet er målrettet ledere og andre nøglepersoner, i forhold til at sikre implementering af viden fra kurset.

Formålet med ledelsesdagen er, at:

 • Sikre en fælles forståelse af et systematisk sagsforløb.
 • Afstemme det konkrete kursusindhold.
 • Opstarte en implementeringsplan for kursets metoder og temaer.

Modulet har til formål at give deltagerne den nyeste, relevante viden om systematik i sagsbehandlingen kombineret med øvelser, som tager udgangspunkt i en konkret kommunal praksis samt gode eksempler for lovende praksis. 

Fagligt indhold:

 • Systematisk og sammenhængende børnesagsforløb. 
 • ICS, SOS og andre metoder til at sikre systematik.
 • Digital understøttelse af systematisk sagsbehandling. 
 • Inddragelse, tværfagligt samarbejde og ressourceorienteret tilgang som elementer i systematik.

Modulet giver deltagerne grundlæggende viden om tegn på begyndende mistrivsel, risikofaktorer, resiliens samt lovgivning på området og skaber refleksion omkring underretningens elementer og relevant fagligt sprog. 

Modulet er baseret på forsknings- og praksisbaserede viden om opsporing af mulige omsorgssvigt, seksuelle overgreb og vold.  

Modulets særlige fokus er kritisk refleksion, kommunikation med barnet, den unge og familien. 

Modulet har til formål at præsentere viden, der kan være en støtte.

I udredningsarbejdet gennem procesorienteret tilgang, løbende risikovurdering og inddragelse af barnet, familien og netværk. 

Fagligt indhold:

 • Fokus og afgrænsning iscreening, afdækning og børnefaglige undersøgelse (BFU). 
 • Beskrivelse, analyse og vurdering, som en del af afdæknings- eller BFU-processen (herunder løbende faglig vurdering og inddragelse af barnet, familien og netværket).
 • Socialfaglige risikovurderinger og skøn ift. at identificere problemstillinger, bevilling og udmåling af støtte, opfølgninger og evalueringer af indsatser. 

 

Modulet er målrettet ledere og andre nøglepersoner, der skal understøtte implementering af viden fra kurset.

Formålet med modulet at følge op på kurset samt udarbejde implementeringsstrategier/planer for det videre arbejde med kursets temaer.

Modulet giver indsigt i de krav og principper, som gør sig gældende ift. inddragelse med særlig fokus på sagsbehandlerens rolle og kompetencer i at sikre høj grad af inddragelse i alle faser af et indsats- eller sagsforløb. 

Fagligt indhold:

 • Kendskab til relevante teorier om inddragelse og forskellige inddragende metoder.
 • Viden om, hvordan familiens netværk inddrages i indsats- og sagsforløb.
 • Viden om relevant lovgivning.
 • Inspiration til inddragelse af børn gennem digitale værktøjer. 
 • Etiske dilemmaer ift. inddragelse.

Formål med modulet er at understøtte kontinuitet og sammenhæng i sagsbehandlingen, herunder at sætte fokus på fagligt kvalificerede arbejdsprocesser og tilgange i det sagsbehandlingsarbejde, med afsæt i cirkulær tilgang til forståelse af sagen.  

Fagligt indhold:

 • Viden om systematisk tilrettelæggelse af arbejdsprocesser, herunder cirkulære og lineære processer. 
 • Viden om og inspiration til løbende faglig vurdering med fokus på konstant inddragelse af nye oplysninger om barnets situation.
 • Refleksion omkring kommunal praksis ift. tilrettelæggelse af sagsforløb, arbejde med indsatstrappen og andre modeller, relateret til strukturering og systematisering af sagsforløb.  

Modulet har et særligt fokus på sammenhæng mellem barnets behov, ressourcer og valg af en relevant indsats. Det belyser mulige dilemmaer  ifm. risikovurderinger, vurderinger af barnets trivsel og barnets og familiens potentiale mht. at sikre sammenhængende og fleksible støtteforanstaltninger samt progression i sagsbehandlingen. Modulet er også med til at understøtte den tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats med udgangspunkt i den aktuelle viden og lovgivning på området. 

Fagligt indhold:

 • Nyeste viden om risikovurderinger kombineret med inddragelse af lovende faglig praksis fra kommunerne. 
 • Viden om relevante faglige metoder. 
 • Gældende lovgivning og afgørelser fra Ankestyrelsen.  
 • Viden om kontinuitet og sammenhæng i indsatser - med særlig fokus på barnets og familiens hverdagsliv.

Modulet har til formål at belyse samspillet mellem indsatsformål og indsatsmål, med udgangspunkt i inddragelse af barnet og familien og deres ressourcer.  

Fagligt indhold:

 • Udarbejdelse af konkrete mål (SMART-mål), som giver et godt grundlag og dokumentation for at lave opfølgning på udvikling og vurdere indsatsens effekt og relevans. 
 • Udfordringer i samarbejdet mellem myndighed og leverandør ift. målsætningsarbejdet og samspillet mellem barnets plan – pædagogisk plan – statusbeskrivelser – opfølgning.
 • Faglig viden om indsatser og løsningsfokuseret samarbejde med barnet og familien.

For at understøtte sagsbehandlere i deres daglige arbejde med handleplaner inddrager modulet elementer fra ICS og SofS samt viden om det tværfaglige samarbejde.

På modulet rettes fokus mod anvendelse af den løsningsfokuserede tilgang (LØFT), som et effektivt samtale- og samarbejdsværktøj mht. at sikre inddragende og anerkendende udviklingsprocesser.  

Modulet giver indblik i teknikkerne bag LØFT og praktisk træning i løsningsfokuserede lytte-, samtale- og spørgeteknikker. 

Der vil være fokus på praktisk anvendelse af LØFT i den kommunale kontekst, faglige dilemmaer og samspil mellem LØFT og andre metoder, som anvendes i kommuner. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Marianne Wollbrecht
Konsulent hos Seminarer.dk
Marianne Krøll Wollbrecht