Få styrkede færdigheder til at foretage socialfaglige skøn og få redskaber til at sikre systematik i hele sagsforløbet på børne- og ungeområdet.

Myndighedssagsarbejdet på børne- og ungeområdet er komplekst. Der kan være mange aktører i barnets liv, og mange informationer, der skal afvejes, hvorfor det er afgørende, at der i sagsforløbet arbejdes systematisk med en tydelig rød tråd fra underretning og til den løbende opfølgning på foranstaltninger/indsatser.

Kurset kombinerer nyeste viden om systematisk sagsbehandling med konkrete øvelser og eksempler fra praksis.

I kurset indgår obligatoriske- og valgfri moduler, der tilpasses jeres konkrete kommune/afdeling og anbefalingerne fra Task Force.

Et praksiskursus består af moduler rettet mod ledelsen (samlet en dag) og fire kursusdage.

På kurset sætter vi fokus på:

 • Systematik i sagsbehandlingen.
 • Underretninger.
 • Screening, afdækning og børnefaglige undersøgelser.

Der kan også være fokus på:

 • Inddragelse som mindset i systematisk sagsarbejde.
 • Tidslinjer i sagsbehandlingen.
 • Valg af indsatser.
 • Handleplaner.
 • Løsningsfokuseret tilgang.

Ved kursets afslutning har I viden om relevante metoder som understøtter systematisk sagsbehandlingsarbejde, inddragelse og kvalitetsparametre i sagsbehandlingen samt kompetencer til at anvende dem i den konkrete kontekst.

Derudover vil I opnå færdigheder til at arbejde systematisk med inddragelse, anvende digitale løsninger og være metodisk velfunderet i forhold til det socialfaglige skøn, også i mere komplekse sager.

Før, under og efter kursusdagene vil der være fokus på at integrere viden til egen praksis i overensstemmelse med kommunens/afdelingens strategi og behov.

Dette forløb er for taskforce-kommuner. Vi har også et forløb til øvrige kommuner - se her >>

Formøder mellem kursusleverandør og ledelsen i kommunen

Inden afholdelse af et praksiskursus, skal der afholdes et formøde mellem Seminarer.dk og ledelsen hos jer. Mødet er en forventningsafstemning om praktiske forhold, som datoer og deltagere, samt den indholdsmæssige målretning af kurset.

 

Undervisere

Undervisningen forestås af Professionshøjskolen Absalon, og underviserne udvælges med afsæt i de konkrete læringsmål for kurset.

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af Seminarer.dk og Professionshøjskolen Absalon for Social- og Boligstyrelsen. Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens Børnekatalog – et kursustilbud målrettet kommunale sagsbehandlere og deres samarbejdspartnere på det udsatte børne- og ungeområde. Børnekataloget administreres af Komponent – Kommunernes Udviklingscenter.

Sted og startdato
Afholdes hos kunden: 24. december 2024
Varighed: 4 dage
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Kurserne er finansieret af Social- og Boligstyrelsen og kan derfor afholdelse gratis i egen organisation med 15-40 deltagere

Er du i målgruppen?

Myndighedsrådgivere og ledere på området for udsatte børn og unge.

 

Moduler

Modulet er målrettet ledere og andre nøglepersoner i forhold til at sikre implementering af viden fra kurset.

Formålet med ledelsesdagen er at:

 • Sikre en fælles forståelse af et systematisk sagsforløb.
 • Afstemme det konkrete kursusindhold.
 • Opstarte en implementeringsplan for kursets metoder og temaer.

Modulet har til formål at give deltagerne nyeste relevant viden om systematik i sagsbehandlingen kombineret med øvelser, som tager udgangspunkt i en konkret kommunal praksis og gode eksempler for lovende praksis. 

Fagligt indhold:

 • Systematisk og sammenhængende børnesagsforløb. 
 • ICS, SOfS og andre metoder til at sikre systematik .
 • Digital understøttelse af systematisk sagsbehandling.
 • Inddragelse, tværfagligt samarbejde og ressourceorienteret tilgang som elementer i systematik.

Modulet giver deltagerne grundlæggende viden om tegn på begyndende mistrivsel, risikofaktorer, resiliens samt lovgivning på området og skabe refleksion omkring underretningens elementer og relevant fagligt sprog. 

Modulet er baseret på forsknings- og praksisbaserede viden om opsporing af mulige omsorgssvigt, seksuelle overgreb og vold.  

Modulets særlige fokus er kritisk refleksion, kommunikation med barnet, den unge og familien. 

Modulet har til formål at præsentere viden, der kan være en støtte.

I udredningsarbejdet gennem procesorienteret tilgang, løbende risikovurdering og inddragelse af barnet, familien og netværk. 

Fagligt indhold:

 • Fokus og afgrænsning i screening, afdækning og børnefaglige undersøgelse (BFU).
 • Beskrivelse, analyse og vurdering som en del af afdæknings- eller BFU-processen (herunder løbende faglig vurdering og inddragelse af barnet, familien og netværket).
 • Socialfaglige risikovurderinger og skøn ift. at identificere problemstillinger, bevilling og udmåling af støtte, opfølgninger og evalueringer af indsatser.

Modulet er målrettet ledere og andre nøglepersoner i forhold til at sikre implementering af viden fra kurset.

Formålet med modulet at følge op på kurset samt udarbejde.

Implementeringsstrategier/plan for det videre arbejde med kursets temaer i overensstemmelse med udviklingsplanen.

Modulet giver indsigt i de krav og principper, som gør sig gældende ift. inddragelse med særlig fokus på sagsbehandlerens rolle og kompetence til at sikre høj grad af inddragelse i alle faser af et indsats- eller sagsforløb. 

Fagligt indhold:

 • Kendskab til relevante teorier om inddragelse og forskellige inddragende metoder.
 • Viden om, hvordan familiens netværk inddrages i indsats- og sagsforløb.
 • Viden om relevant lovgivning.
 • Inspiration til inddragelse af børn gennem digitale værktøjer. 
 • Etiske dilemmaer ift. inddragelse. 

Formålet med modulet er at understøtte kontinuitet og sammenhæng i sagsbehandlingen, herunder at sætte fokus på fagligt kvalificerede arbejdsprocesser og tilgange i sagsbehandlingsarbejdet med afsæt i cirkulær tilgang til forståelse af sagen.  

Fagligt indhold:

 • Viden om systematisk tilrettelæggelse af arbejdsprocesser, herunder cirkulære og lineære processer.
 • Viden om og inspiration til løbende faglig vurdering med fokus på konstant inddragelse af nye oplysninger om barnets situation.
 • Refleksion omkring kommunal praksis ift. tilrettelæggelse af sagsforløb, arbejde med indsatstrappen og andre modeller, relateret til strukturering og systematisering af sagsforløb.  

Modulet har et særligt fokus på sammenhæng mellem barnets behov, ressourcer og valg af en relevant indsats. Det belyser mulige dilemmaer ifm. risikovurderinger, vurderinger af barnets trivsel og barnets og familiens potentiale mht. at sikre sammenhængende og fleksible støtteforanstaltninger samt progression i sagsbehandlingen. Modulet er også med til at understøtte den tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats med udgangspunkt i den aktuelle viden og lovgivning på området. 

Fagligt indhold:

 • Nyeste viden om risikovurderinger kombineret med inddragelse af lovende faglig praksis fra kommunerne. 
 • Viden om relevante faglige metoder.
 • Gældende lovgivning og afgørelser fra Ankestyrelsen.
 • Viden om kontinuitet og sammenhæng i indsatser - med særlig fokus på barnets og familiens hverdagsliv.

 

Modulet har til formål at belyse samspillet mellem indsatsformål og indsatsmål, med udgangspunkt i inddragelse af barnet og familien og deres ressourcer.  

Fagligt indhold:

 • Udarbejdelse af konkrete mål (SMART-mål), som giver et godt grundlag og dokumentation for at lave opfølgning på udvikling og vurdere indsatsens effekt og relevans. 
 • Udfordringer i samarbejdet mellem myndighed og leverandør ift. målsætningsarbejdet og samspillet mellem barnets plan – pædagogisk plan – statusbeskrivelser – opfølgning.
 • Faglig viden om indsatser og løsningsfokuseret samarbejde med barnet og familien.

For at understøtte sagsbehandlere i deres daglige arbejde med handleplaner, inddrager modulet elementer fra ICS og SofS, samt viden om det tværfaglige samarbejde.

På modulet sættes der fokus på anvendelse af den løsningsfokuserede tilgang (LØFT), som et effektivt samtale- og samarbejdsværktøj mht. at sikre inddragende og anerkendende udviklingsprocesser.  

Modulet giver indblik i teknikkerne bag LØFT og praktisk træning i løsningsfokuserede lytte-, samtale- og spørgeteknikker. 

Der vil være fokus på praktisk anvendelse af LØFT i den kommunale kontekst, faglige dilemmaer og samspil mellem LØFT og andre metoder, som anvendes i kommuner. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Marianne Wollbrecht
Konsulent hos Seminarer.dk
Marianne Krøll Wollbrecht