Få medarbejderne klædt på til at inddrage barnet eller den unge på måder, der styrker deres deltagelse, motivation og ejerskab. Sæt fokus på inddragelse af barnet eller den unge i egen sag i den kommunale sagsbehandling og i indsatser. Understøt anvendelsen i praksis med en fælles implementeringsplan i kommunen.

På dette fem-dages praksiskursus, bliver I som kommune, styrket i brugen af konkrete netværksinddragende metoder, hvor barnet, den unge og netværket er i centrum for både beslutninger og løsninger. Samtidig udarbejder I en plan for implementering af metoderne i jeres faglige praksis.

Et praksiskursus rummer en række moduler, hvoraf nogle er obligatoriske og andre valgfrie. Modulerne kan skaleres op og ned i omfang og varighed, ligesom indholdet tilpasses jeres kommunes behov. Praksiskurset i netværksinddragende metoder har følgende moduler:

Modul 1: Ledelsesdag med ledelse og nøglepersoner (obligatorisk).

Modul 2:  Inddragelse som mindset (obligatorisk).

Modul 3: Samtaler med børn og unge (obligatorisk).

Modul 4: Netværksinddragende metoder (valgfrit).

Modul 5: Inddragelse i forbindelse med udarbejdelse af handleplan (valgfrit).

Modul 6: Opfølgning og implementering af praksiskursus (obligatorisk).

Formøder mellem kursusleverandøren og ledelsen i kommunen.

Inden afholdelse af et metodekursus, skal der afholdes et formøde mellem kursusleverandøren og ledelsen hos jer. Mødet er en forventningsafstemning om praktiske forhold, som datoer og deltagere, samt den indholdsmæssige målretning af kurset.

Undervisningen løber over fem dage, fra 9.00 – 15.30 (på nær dag 1, der er en halv dag). Den første og sidste dag har fokus på, hvordan implementering af ’inddragelse i egen sag og indsats’ implementeres i faglig praksis (modul 1 og 6). Derudover er der fire fagspecifikke moduler med forskellige fokusområder (modul 2,3,4,5). Det aftales med den enkelte kommune, hvilke moduler, der skal indgå, hvordan de skal vægtes samt hvilke specifikke metoder og redskaber, der skal undervises i på det enkelte kursus.

Når I er færdig med praksiskurset, har I styrket jeres kompetencer i at:

 • Sætte barnet, den unge og netværket i centrum for både beslutninger og løsninger.
 • Arbejde ud fra et moderne børnesyn og inddragende mindset.
 • Styrke barnet eller den unges perspektiv i egen sag samt i indsatser.
 • Arbejde med en systematisk praksis for inddragelse af barnet eller den unge.
 • Gennemføre dialogiske samtaler med børn og unge.
 • Inddragelse af børn og unges perspektiver i skriftlighed.
 • Afdække og inddrage børn og unges netværk via netværksmøder.
 • Inddrage barnet, den unge, forældre og netværk i handleplansarbejdet.
 • Understøtte implementering af en systematisk og kvalificeret praksis for inddragelse i egen praksis.

Samlet set har I styrket jeres kompetencer til at foretage kvalificerede, refleksive valg fra situation til situation i mødet med barnet, den unge og dets betydningsfulde netværk.  

 

Undervisere

Birgit Koldsø, lektor på Efter- og videreuddannelsen VIA University College, socialfaglig underviser og forsknings- og udviklingsmedarbejder på børn og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver i børne- og familieafdelinger på myndighedsområdet samt internationale erfaringer fra socialt arbejde. Særlig viden om inddragelse og samtaler med børn, unge og familier, netværksarbejde og netværksinddragende metoder, multiteoretisk praksis og procesfacilitering.

Maria Bülow, lektor på Efter- og videreuddannelsen VIA University College, socialfaglig underviser og forsknings- og udviklingsmedarbejder på børn- og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver i børn- og familieafdelinger på myndighedsområdet. Særlig viden om inddragelse og samtaler med børn og unge, herunder børn og unge med funktionsnedsættelser og socialt arbejdes organisering. 

Alice Fredgaard Thams, lektor på Socialrådgiveruddannelsen VIA University College, psykolog underviser og forsknings- og udviklingsmedarbejder på børn- og ungeområdet og inden for organisation. Tidligere klinisk psykolog på børn- og familieområdet, arbejdet med supervision, udredning og behandling, og også børnegrupper. Særlig viden om socialt arbejde i en international kontekst, om inddragelse og samtaler med børn og unge i udsatte positioner samt om netværksinddragende metoder.

Dorte Dangaard, adjunkt på socialrådgiveruddannelsen Absalon, og underviser på efter- og videreuddannelsesområdet i systematisk sagsbehandling. Tidligere Socialrådgiver og VISO-specialist på tilbud til unge med psykosociale udfordringer. Dorte har stor praksiserfaring inden for myndighedsarbejde for anbragte børn og unge, og er specialiseret i netværksinddragende metoder og implementering af metoderne.

Mona Westphal Sørensen har et stærkt tværfagligt afsæt i mange års praksis på det socialpædagogiske og specialiserede socialfaglige felt, særligt vedr. børn og unge i udsatte positioner. Hun er bl.a. tilknyttet forskningsprojektet ”Styrket børneinddragelse i det familieretlige system”, med fokus på at kvalificere forskningen samt bistå planlægning af projektets praktiske dele ift. kommunikation med og om børn, og deres netværk og udvikling af metoder og undervisningsmateriale.

Camilla Boelskifte, socialfaglig konsulent, kandidat i socialt arbejde ved Aalborg Universitet. Afdelingsleder, myndighed for børn og unge i Furesø Kommune samt tilknyttet som lektor på socialrådgiveruddannelsen Absalon. Camilla har undervist på efter- og videreuddannelsesområdet i netværksinddragende metoder, metoder i socialt arbejd med udsatte børn og unge mindset og tilgange ift. Den gode børne inddragelse samt hvad der kendetegner den gode anbringelse.

Malene Kaa Rosted, Lektor på Socialrådgiveruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole. Malene er tidligere socialrådgiver indenfor både myndigheds og NGO feltet. Malene Rosted indgår i forskningsprojekt om kvalitet i samtaler med børn og unge. Malenes kernekompetencer er: Inddragelse af og samtaler med børn og unge og deres familier i alle dele af det sociale arbejde og opgaver med tværprofessionelt samarbejde og koordinering.

Sandra Krebs-Hille, Socialfaglig adjunkt på Socialrådgiveruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiver og Kandidatgrad i familieterapi og systemisk praksis, MSc. VID Specialized University, Oslo. Indgående viden om samt praktisk erfaring med udsatte børneområdet igennem 22 år. Både som socialrådgiver, familiebehandler, som konsulent og som leder. Særligt fokus på inddragelse af forældre og børn og unge i sagsbehandling og foranstaltning.

Berit Møller, Lektor på Socialrådgiveruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole. Socialrådgiver og Cand.pæd.pæd psyk. Indgående viden om, samt praktisk erfaring med udsatte børneområdet gennem 40 år - både som behandler, som konsulent og som supervisor og herigennem særlige kompetencer til metoder til gennemførelse af samtaler.

Mette Larsen, Socialfaglig adjunkt på Socialrådgiveruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole og Antropolog. Mette har mange års erfaring i at undervise kommunalt ansatte medarbejdere i netværksinddragende metoder, inddragelse af børn i tilsyn og skriftlig kommunikation i børnesager. Mette er forfatter til bogen (2022) Blikke fra dem du skriver om. Børn og unges aktindsigt. Akademisk Forlag.

Rikke Nylander, aut. psykolog, selvstændig psykolog i Metaløft, klinisk psykolog, supervisor og socialfaglig underviser på børn og ungeområdet. Tidligere ansat som familiebehandler, konsulent og afdelingsleder hos børne- og familieafdelinger på myndigheds- og udføreområdet. Har særlig viden om inddragelse og samtaler med børn, unge og familier, netværksarbejde, netværksinddragende metoder og procesfacilitering samt ledelse og faglig ledelse.

Malou Dessau, cand.psych.aut. og Master i Børn og Unge. Selvstændig organisationskonsulent, supervisor og socialfaglig underviser på børn og ungeområdet. Tidligere ansat som familiebehandler, faglig konsulent og afdelingsleder i familiehuse på myndigheds- og udføreområdet i Københavns kommune. Har særlig viden om inddragelse og samtaler med børn, unge og familier, netværksinddragelse, møde- og procesfacilitering samt ledelse og faglig ledelse.

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon for Social- og Boligstyrelsen. Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens Børnekatalog – et kursustilbud målrettet kommunale sagsbehandlere og deres samarbejdspartnere på det udsatte børne- og ungeområde. Børnekataloget administreres af Komponent – Kommunernes Udviklingscenter

Varighed: 5 dage
Se hvad prisen inkluderer

Kurserne er finansieret af Social- og Boligstyrelsen og kan derfor afholdelse gratis i egen organisation med 15-40 deltagere

Er du i målgruppen?

Kursets målgruppe er myndighedssagsbehandlere samt medarbejdere fra både almen- og udførerområdet, der samarbejder med forvaltningen om børn og unge i udsatte positioner. Desuden ledere på de pågældende områder. Sammen med kommunen tages der stilling til, hvilke medarbejdere, der skal deltage, herunder om der er moduler, der målrettes udvalgte grupper af medarbejdere.

 

Moduler

 • Mindset ift. børn og unges inddragelse i sagsprocessen.
 • Strategisk understøttelse af inddragelse i praksis.
 • Opstart af implementeringsplan.
 • Børnesyn, mindset og inddragelse.
 • Inddragelsesmodeller, Lundy og Shier.
 • Kvalitet i myndighedssamtaler med børn og unge.
 • Relationens betydning.
 • Samtalens proces – før-under-efter.
 • Inddragelse i skriftlighed.
 • Medarbejdernes læring fra kurset.
 • Input fra medarbejdere til implementeringsfasen.
 • Der arbejdes videre med implementeringsplanen (ledere og nøglemedarbejdere).

 • Inddragelse barnets eller den unges netværk.
 • Metoder til netværksafdækning.
 • Metoder til netværksinddragelse.
 • Handleplanen som dynamisk samarbejdsredskab.
 • Samarbejdsprocessen – fra handleplan til opfølgning.
 • Forældre-handleplaner som samarbejdsredskab i anbringelsessager.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Birgit Koldsø
Lektor | Projektleder
Birgit Koldsø
Tlf.
8755 1969