Praksisnær uddannelse der styrker konsulenter, ressourcepersoner og PPR-medarbejdere i udvikling, implementering og forankring af områdets store forandringer.

PPR og den kommunale forvaltning står overfor mange og store implementerings- og forandringsopgaver. Opgaverne er komplekse, og tidligere tiders indsatsteorier og metoder rækker ikke altid til at sikre succes i arbejdet med at løfte kerneopgaverne. Det bliver stadig mere tydeligt, at der er behov for at tænke børns læring og udvikling i et bredere perspektiv og sikre, at de mange aktører og arenaer spiller tæt sammen om opgaven.

Derfor har Komponent udviklet et særlig kompetenceforløb, der adresserer behovet for, at de mange forskellige aktiviteter koordineres og foregår som en samlet indsats, hvor hele organisationen tænkes ind i løsningen.

For at alle børn trives og udvikles og bliver så dygtige, som de kan, er det vigtigt, at alle er forpligtet på den samme opgave og på hver sin måde kan og skal bidrage til at skabe kvalitet i de fælles kerneopgaver. Uddannelsen har fokus på hvordan konsulenter, PPR medarbejdere, ressourcepersoner m.fl. kan bringes i spil - ikke blot i forhold til at understøtte opgavevaretagelsen i daglige praksis i dagtilbud og skole, men også i forhold til at sikre at resten af organisationen geares til at understøtte at alle børn trives og udvikles og bliver så dygtige, de kan.

Formålet med uddannelsen er, at klæde nøglemedarbejdere i de understøttende funktioner på til konkret at tage udviklings- og forandringsarbejdet på sig og understøtte og facilitere processer omkring arbejdet med forandringsprocesser, forankring, skabelse af professionelle læringsfællesskaber samt udvikling af en evidensinformeret og datainformeret praksis.

Uddannelsen understøtter deltagernes kompetencer til at facilitere og lede udviklings- og læreprocesser med det formål at bidrage til at lykkes med at udvikle løsninger, der bygger på samskabelse omkring kerneopgaven og med at sikre lige læringsmuligheder for alle børn.

På uddannelsen arbejdes der med hvordan alle ressourcer kan bringes i spil således, at PPR-medarbejdere, ressourcepersoner og konsulenter rykker tættere på skoler og dagtilbuds praksis og på den måde medvirker til at sikre høj kvalitet i opgaveløsningen.

Lokalt tilpasset forløb
Uddannelsen til konsulent i læringsledelse på 0-18 årsområdet gennemføres kun som rekvirerede forløb. Forløbet hentes hjem i egen kommune som et lokalt forløb, hvor kommunens konsulenter, PPR-medarbejdere og ressourcepersoner samles om at udvikle en fælles praksis. Der er også en god mulighed for at flere kommuner kan gå sammen i et fælles tværkommunalt forløb.

Tilrettelæggelse

Uddannelsens indhold:
1. Uddannelsesdag: Rammesætning og strategisk forankring
2. Uddannelsesdag: Positionering, tillidsbaseret samarbejde og den gode samtale
3. Uddannelsesdag: Professionelle Læringsfællesskaber og læringsledelse
4. Uddannelsesdag: COKreation og tværfaglighed
5. Uddannelsesdag: Ledelse uden formelt ledelsesansvar
Workshop: Opfølgende workshop ca. 6 måneder efter sidste uddannelsesdag, for at understøtte forankringen i deltagernes egen praksis

Uddannelsesforløbet


Konsulentuddannelsen er opbygget af forskellige typer af læringsrum og aktiviteter og indeholder samlet set 5 uddannelsesdage, 2 læringscafeer og en workshop. Ligeledes vil mentorsamtaler med nærmeste faglige leder være en del af det samlede forløb. Der vil være en didaktisk velovervejet vekselvirkning mellem:
• Teoretiske modeller og tilgange
• Refleksioner, sparring og undersøgende dialoger
• Praktiske afprøvninger af metoder og teknikker
• Selvvalgte udviklingsopgaver i egen praksis

Se hvad prisen inkluderer

Kontakt os om nærmere information om pris.

Er du i målgruppen?

PPR-medarbejdere/ledere, ressourcepersoner og fag- og udviklingskonsulenter. Uddannelsen retter sig mod medarbejdere og konsulenter, der alle på en eller anden måde har deres virke omkring skoler og dagtilbud, og sammen med dem har til opgave at sikre alle børns udvikling og trivsel.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

SHA
Chefkonsulent
Susanne Harder
LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen