Det er skoleledelsens opgave at varetage og styrke en elevcentreret læringskultur. Modulet giver dig de rette værktøjer til at varetage din rolle og opgave i ledelsen af en læringscentreret skole.

Målet med modulet er, at du:

  • bliver en stærkere leder med de rette kompetencer til at styrke en elevcentreret læringskultur
  • får en teoretisk forståelse for udviklingen og relevansen af elevcentreret læringsledelse
  • bliver bevidst om sammenhængen mellem ledelseshandlinger og læringsteorier, så du fremadrettet kan synliggøre læring på din skole
  • får de rette værktøjer til evaluering af indsatser med blik for elevernes faglige progression
  • kan fremme en elevcentreret læringsforståelse hos skolens pædagogiske personale og elever.

Indhold

Valgmodulet Ledelse af elevcentreret læring giver dig indblik i og metoder til at varetage din skoles strategi- og procesarbejde med at styrke en elevcentreret læringskultur. På modulet får du et vigtigt indblik i betydningen af elevcentreret læringsledelse: Hvorfor er synliggørelse af læring et centralt aspekt i arbejdet som skoleledelse?

Du får en teoretisk forståelse for sammenhængen mellem dit job som leder på en skole og elevernes læring, blandt andet gennem indblik i og viden om forskellige ledelses- og evalueringsformer, så du kan hjælpe det pædagogiske personale og eleverne til de bedste resultater med elevcentreret læring.

Modulets indhold er bygget op omkring følgende centrale temaer:

Elevcentreret læringsledelse – begrebets baggrund og udvikling

Vi præsenterer dig for elevcentret læringsledelse som begreb – herunder dets baggrund, udvikling og relevans. Der sættes fokus på den praktiske og teoretiske betydning af at være gå fra at have fokus på undervisning til at have fokus på læring. Temaet udfolder, hvordan fokus på læring har betydning for moderne skolestyring, hvor ledelsens opgave er at synliggøre læring i hele organisationen. Dermed knytter temaet sig også til skolens grundlæggende funktion og opgave i det moderne samfund.

Teorier og erfaringer med elevcentreret læring

Skoleledelsens opgave med at søge, finde og synliggøre læring i hele organisationen nødvendiggør en bevidsthed om sammenhængen mellem ledelsesmæssige handlinger og læringsteorier. Der sættes fokus på grundlæggende viden om den effekt ledelsens og medarbejdernes handling har på elevens læring. Temaet introducerer til centrale læringsteorier – specifikt deres grundlag for ledelsens kompetenceudvikling af det pædagogiske personale og deres arbejde med elevcentreret læring.

Evaluering og feedback

Elevcentret læring bygger på en række teoretiske tilgange og begreber inden for evaluering. Disse introduceres sammen med de videnskabsteorier, som de hver især bygger ovenpå. Der sættes fokus på betydningen af at lede og udvikle en evalueringskultur med fokus på elevernes resultater og faglige progression. Temaet sætter fokus på forskellige metoder til at understøtte og lede det pædagogiske personales anvendelse af elevfeedback, samt skolelederens arbejde med observation af undervisningen og den efterfølgende feedback til medarbejderen.

Ledelse af effektbaseret skoleudvikling

At varetage en ledelsesrolle med fokus på at fremme elevernes resultater kræver kendskab til effektbaseret styring af skolen. Ligeledes kræver succesfuld og elevcentreret ledelse kendskab til arbejdet med målfastsættelse som grundlag for skolens udvikling. Under dette tema rettes fokus på, hvilke ledelsesforståelser og ledelsesformer der fremmer elevcentreret læring hos det pædagogiske personale og eleverne. Temaet giver eksempler på og ideer til handlemuligheder inden for strategisk varetagelse af evidens- og forskningsbaseret skoleudvikling, herunder organisering af brug af data, feedbackkultur og evalueringskapacitet.

Tilrettelæggelse

Valgmodulet består af 4 undervisningsgange, vejledning i forbindelse med udformning af skriftlig opgave – ca. 5 sider pr. studerende, og en mundtlig eksamen, som tager afsæt i det skriftlige produkt (kombinationsprøve).

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og elektroniske artikler lægges på mitCOK.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtlig prøve.

Varighed: 4 dage + vejledning og eksamen
ECTS: 5
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.

Er du i målgruppen?

Modulet er for alle skoleledere, pædagogiske afdelingsledere og ledere af skolefritidsordninger uanset erfaring samt pædagogiske konsulenter med ledelseslignende opgaver.

Den Offentlige Lederuddannelse

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

  • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
  • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
  • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen