Få styr på de personalejuridiske regler og rammer for arbejdet som personaleleder. Lokalt kursus på to dage for alle kommunens ledere med personaleansvar.

Personalejura er ikke en del af kerneopgaven for en leder i en kommune, og mange ledere oplever derfor, at de ikke i tilstrækkelig grad kender de juridiske rammer for deres arbejde som personaleledere. De er usikre på, hvor grænserne går for deres ledelsesret, eller om der er særlige regler, de skal være opmærksomme på i forbindelse med håndtering af personalet.

På dette kursus får kommunens ledere et indgående kendskab til de vigtigste personalejuridiske regler, man bør kende, når man er leder med personaleansvar – uanset om man er leder af daginstitutioner, i hjemmeplejen eller på rådhuset, og om man leder medarbejdere eller andre ledere.

Vi gennemgår de regler der gælder ved ansættelsen, under ansættelsen og når et ansættelsesforhold skal afsluttes. Gennemgangen tager afsæt i lederens rolle som personaleleder og sagsbehandler.

Introduktion til ledelsesretten

Lederen har ledelsesretten - men hvad betyder det? Vi drøfter ledelsesrettens indhold, herunder bl.a. ledelsens ret til at fastsætte ordensregler, iværksætte kontrolforanstaltninger, fortolke regler mv. Endvidere gennemgår vi de begrænsninger i ledelsesretten som følger af lovgivningen, overenskomster mv.

Ledelsesretten er også en ledelsespligt, og vi beskæftiger os derfor også med tjenstlige samtaler, og med hvordan sådanne samtaler forberedes og afvikles.

Regler om sygefravær

Håndtering af sygefravær kan være en udfordring. Vi gennemgår de regler om sygefraværssamtaler og lægeerklæringer, som lederen skal kende. Herudover drøfter vi spørgsmålet om, hvad der skal til, før man kan afskedige en medarbejder med et højt sygefravær, og hvornår en medarbejder går fra at være "almindelig syg" til at have et handicap.

Ansættelsesretlige sanktioner – advarsel, afsked og bortvisning

Mange problemer løses inden for rammerne af den almindelige daglige ledelse. I nogle tilfælde kan der dog være behov for en tjenstlig samtale, og i andre tilfælde må man rejse en mere formel kritik af en medarbejder i form af en advarsel. I yderste konsekvens kan det være nødvendigt at anvende mere alvorlige sanktioner som afsked eller bortvisning. Vi drøfter, hvordan man som leder skal håndtere sådanne sager i praksis.

Sagsbehandlingsregler

Når man arbejder i en kommune, gælder der særlige krav til sagsbehandlingen. Dette følger af de forvaltningsretlige regler og gælder også i personalesager. Vi gennemgår begreber som notatpligt, aktindsigt og partshøring samt undersøgelsesprincippet, proportionalitetsprincippet og den særlige forvaltningsretlige grundsætning om forbud mod skøn under regel.

Undervisningsformen vil veksle mellem teoretiske oplæg, praktiske eksempler og opgaver.

Dit udbytte

På dette kursus får deltagerne grundigt kendskab til de personalejuridiske regler og rammer, der gælder for arbejdet som leder med personaleansvar i en kommune. Deltagerne bliver i stand til at håndtere såvel sager om ansættelse og sygefravær som udfordringer i forbindelse med en vanskelig personalesag.

Undervisere/ Oplægsholdere

På kurset underviser chefkonsulent Rikke Bay Johansen og chefkonsulent Lotte Bryde, KL, Jura og EU. Begge har beskæftiget sig med personalejura i mange år og rådgiver dagligt kommunerne om dette emne. Begge er endvidere erfarne undervisere

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er excl. moms og inkl. elektronisk undervisningsmateriale, og dækker to undervisningsdage. Max. deltagerantal er 20. Rekvirenten afholder udgiften til lokaler, av-udstyr og forplejning samt undervisernes opholds-/transportudgifter.

Er du i målgruppen?

Decentrale ledere

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash