På dette kursus får du grundigt kendskab til de regler og rammer, der gælder for alle sider af personaleadministrationen i en kommune. Du bliver i stand til at sagsbehandle personalesager og rådgive kommunale ledere i personalejuridiske spørgsmål. Kurset hed tidligere Grundkursus i løn og personale.

Kurset tager sigte på at opnå viden om rammer og vilkår for korrekt personaleadministration i kommuner. Der er fokus på både det kollektive og individuelle retsgrundlag.

Vi gennemgår regler som både har betydning ved nyansættelse, ved igangværende ansættelsesforhold og ved afslutning af et ansættelsesforhold. Det er alle forløb af et ansættelsesforhold.

Gennemgangen tager afsæt i personalekonsulentens dobbelte rolle som både sagsbehandler og ledelsesrådgiver i kommunen.

Den danske model

Vi indleder med en introduktion til det kommunale arbejdsmarked, aftalesystemet og ”den danske model”. Introduktionen beskriver de grundlæggende rammevilkår for den kommunale personaleadministration, som afsæt for de efterfølgende emner på kurset.

Ledelsesretten

Kurset går tæt på ledelsesrettens indhold – som også er en ledelsespligt.
Bl.a. ser vi nærmere på ledelsens ret til at fastsætte ordensregler og iværksætte kontrolforanstaltninger, samt retten og pligten til at fortolke regelgrundlaget på egen hånd.

Kollektive overenskomster og rammeaftaler

De kollektive vilkår i overenskomster og aftaler gælder for den enkelte ansatte. Håndteringen af overenskomstgrundlaget er meget væsentligt for en effektiv personaleadministration. Vi tager afsæt i en konkret overenskomst og ser på, hvordan den skal læses og anvendes – og hvordan samspillet er med lokale vilkår.

Løn

Løndannelsen er todelt; der er centralt aftalte lønvilkår i overenskomster, og samtidig aftalt vilkår om rammer for en lokal lønproces i både overenskomster og aftalerne om lokal løn. Størstedelen af lønnen er fastsat centralt. Men en væsentlig del af lønnen baseres på en lokal forhandling og indgåelse af aftale om funktionsløn, kvalifikationsløn eller resultatløn. Vi ser på vilkårene for, hvordan lønnen fastsættes både centralt og lokalt for en kommunal ansat.

Lønstatistik – et vigtigt værktøj

I forbindelse med personale – og lønadministration er lønstatistik et vigtigt værktøj. Kommunernes og Regionernes løndatakontor (KRL) stiller på deres hjemmeside en række oplysninger og værktøjer til rådighed. Vi giver en introduktion til området.

Ferie og barsel

Ferie og barsel er to centrale områder for personaleadministrationen. Barselsloven og ferieloven er blevet indført på det kommunale område i 2 kommunale aftaler: Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Vi gennemgår udvalgte emner og spørgsmål i disse 2 vigtige aftaler.

Sagsbehandlingsregler og principper

For kommuner gælder der særlige krav til sagsbehandlingen. Dette følger af de forvaltningsretlige regler og gælder også i personalesager. Vi gennemgår begreber som notatpligt, aktindsigt, partshøring, undersøgelsesprincippet, proportionalitetsprincippet og den særlige forvaltningsretlige grundsætning om forbud mod skøn under regel.

Introduktion til ansættelsesretlige sanktioner

En arbejdsgiver kan have brug for at anvende forskellige ansættelsesretlige sanktioner: advarsel, afskedigelse og bortvisning. Vi gennemgår de forskellige sanktioner, begrundelser for afskedigelser og situationer hvor man som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom i forbindelse med en evt. afskedigelse.

Undervisere/ Oplægsholdere

På kurset underviser chefkonsulent Jakob Reinholt og chefkonsulent Rikke Bay Johansen. De er begge erfarne undervisere og beskæftiger sig med kursets emner i deres løbende rådgivning af kommuner og kommunale virksomheder.

10.750 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 8. oktober 2024
Varighed: 3 dage med overnatning
Se tid og sted for det valgte forløb
Severin Kursuscenter , Skovsvinget 25, 5500Middelfart
8. oktober kl. 12.00 - 10. oktober 2024 kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning og overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

Er du i målgruppen?

Kurset er for nyuddannede, nye i personaleafdelingen og medarbejdere, som kommer fra en ansættelse i den private sektor og derfor har brug for at kende reglerne for det kommunale arbejdsmarked og kommunale ansættelser.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash