Vi stiller skarpt på, hvordan du i den skriftlige opgaveløsning og i dialogen med borgerne kommunikerer ressourcefokuseret, anerkendende og løsningsfokuseret.

LØFT - løsningsfokuseret tilgang - er en alternativ måde at forholde sig til problemløsning og organisationsudvikling på, hvor det handler om at fokusere på, hvad parterne allerede praktiserer af kloge greb, frem for at rette søgelyset mod den adfærd, der ligger til grund for problemet.” Gro Jonsrud Langslet, Erhvervspsykolog.

Den løsningsfokuserede tilgang har fokus på inddragelse af borgeren i alle led i samarbejdet – fra start til slut både i vores skriftlige og mundtlige kommunikation med borgeren. Borgeren og familien inviteres til at tage ansvar for at finde løsninger på de problemer, der beskrives. Endvidere lægger metoden op til inddragelse af borgerens, familien og såvel det private som det professionelle netværks beskrivelser af situationen. Der tages afsæt i det der bekymrer og det der fungerer. De konkrete informationer systematiseres og danner grundlag for en samlet vurdering af borgerens behov og trivsel i forhold til: ”Hvad skal ske?”

Den løsningsfokuserede metode hjælper til at strukturere indholdet i vores kommunikation med borgeren både skriftligt og mundtligt. Ofte taler og skriver vi i et fagsprog, som kan gøre det vanskeligt for borgerne dels at opleve sig inddraget og dels opleve sig forstået. En forudsætning for at vi får borgeren inddraget i løsningerne er at mål og opgaver er tydelige og formuleret i et sprog som borgeren forstår og at opgaverne beskrives så de kan løses med størst mulig succes for borgerne.

På temadagen arbejder vi ud fra din praksis, hvor vi omsætter teori og værktøjer til situationer i dit daglige samarbejde med borgerne. Temadagens praksisnærhed gør det nemt at omsætte udbyttet i din daglige praksis.

Udbytte af dagen

  • Du bliver endnu bedre til at kommunikere løsningsfokuseret i din dialog med borgerne.
  • Du lærer hvordan vi i også i vores skriftlige arbejde inddrager borgerens perspektiv og ”stemme” i en fortælling ”med borgeren” frem for en fortælling ”om borgeren” i forhold til borgerens behov, løsninger og indsatser.
  • Du får værktøjer til, hvordan man kan navigere i krydspresset mellem forskellige interesser og logikker.
  • Du får værktøjer til at håndtere konfliktfyldte dilemmaer på professionel og konstruktiv vis
  • Du får værktøjer til holde fokus på proces og problemløsning i et anerkendende og løsningsfokuseret perspektiv.
  • Du opnår flere konstruktive og positive dialoger med borgerne som både fører til større borgertilfredshed og til større jobtilfredshed, trivsel og arbejdsglæde. Du vil opleve færre klager.
  • Du får værktøjer til at udvikle et fælles sprog, en fælles metode og en fælles forståelse af de kerneopgaver som fører til den ønskede progression med såvel borger som samarbejdspartnere.

Undervisere/ Oplægsholdere

Selvstændig konsulent: Lisbeth Munkager, Progress-of-Life.
Lisbeth har undervist i inddragende og ressourcefokuserede metoder i mere end 25 år. Hun har samtidig et indgående kendskab til området, idet hun har været kommunal leder i 6 år.

Varighed: 1 dag
Er du i målgruppen?

Målgruppen er teamledere, rådgivere og andre fagpersoner, der arbejder med udsatte borgere.

Kurset kan udvikles og tilpasses den enkelte kommunes ønsker og behov.

Det forudsættes, at alle deltagere har en PC med på kursusdagen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen